54

Ziouv Yietc Liuz Hnamv I^saa^laa^en Mienh

  1“O maiv haih maaih saeng-yungz,
   maiv yungz jiex gu'nguaaz nyei m'sieqv dorn aah!
   Gunv baaux nzung aqv.
  Maiv mun jiex gu'nguaaz nyei m'sieqv dorn aah!
   Oix zuqc njien-youh nyei baaux nzung, heuc qiex hlo nyei,
  weic zuqc guangc huaang nyei auv
   zungv oix maaih fu'jueiv gauh camv
   dorng jaa nyei m'sieqv dorn.”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  2“Oix zuqc capv meih corng ndopv-liuh nyei ndau,
   corng meih nyei ndopv-liuh nyei ndie jangv,
   maiv dungx zanv.
  Oix zuqc baeng meih corng ndopv-liuh nyei hlaang ndaauv,
   mborng meih corng ndopv-liuh nyei dongc wuonv.
  3Weic zuqc meih oix hiaangx mingh zaaix mingh mbiaauc.
   Meih nyei zeiv-fun yaac duqv nzipc camv-guoqv,
   yaac duqv liepc nguaaz-gorn yiem ninh mbuo nyei zingh huaang.
  4“Maiv dungx gamh nziex weic zuqc meih maiv zuqc nyaiv.
   Maiv dungx nyaiv weic zuqc meih maiv zuqc siouc mangc piex nyei jauv.
  Meih zungv oix la'kuqv lunx nyei ziangh hoc zuqc nyaiv nyei sic,
   yaac maiv zuqc aengx jangx laaix zoux auv-guaav zuqc mienh daanh nyei jauv.
  5Weic zuqc Zeix Meih Daaih Wuov Dauh se meih nyei nqox.
   Ninh nyei mbuox se Nernh Jiex nyei Ziouv.
  I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh se Zuoqc Meih Wuov Dauh.
   Mienh heuc ninh benx gormx lungh ndiev nyei Tin-Hungh.
  6Ziouv heuc meih
   hnangv zuqc leih guangc, hnyouv mun, hnyouv nzauh nyei auv,
  hnangv hnyangx-jeiv lunx nyei auv zuqc leih guangc.”
   Naaiv se meih nyei Tin-Hungh gorngv nyei waac.
  7“Yie guangc meih dangh baav hnangv,
   mv baac yie za'gengh oix korv-lienh meih, dorh meih nzuonx.
  8Yie ga'qiex baetv cuotv
   ziouc bingx yie nyei hmien maiv mangc meih nduqc dangh hnangv,
  mv baac yie yietc liuz oix hnamv meih,
   korv-lienh meih.”
  Ziouv, dongh Zuoqc Meih Wuov Dauh, hnangv naaiv nor gorngv.
  9“Naaiv deix sic weic yie se hnangv Noyaa nyei lungh ndiev.
   Wuov zanc yie laengz maiv bun mbiungc-suiv-imx aengx yiemx lungh ndiev
   hnangv yiem Noyaa nyei ziangh hoc yiemx nor.
  Yie yaac hnangv wuov nor houv waac yie maiv aengx qiex jiez meih,
   yie yaac maiv hemx meih.
  10Maiv gunv domh mbong zuqc zorqv nqoi,
   fiuv-mbong zuqc ndanc dongz,
  yie oix yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv meih, maiv bungx ndortv.
   Yie laengz baengh orn nyei ngaengc waac yietc liuz maiv leih nqoi meih.”
   Naaiv se Ziouv, dongh korv-lienh meih wuov dauh, gorngv nyei waac.

Nqa'haav Hingv Nyei Ye^lu^saa^lem

  11“O zuqc kouv, zuqc domh nziaaux buonc mingh buonc daaih
   yaac maiv duqv orn hnyouv nyei zingh aah!
   Yie oix longc la'bieiv maeng-mbuov ceix meih jiez,
   longc mbanv mbuov nzang nyei la'bieiv-jaaix liepc meih nyei gorn-ndoqv.
  12Yie oix longc la'bieiv-jaaix siqv nyei, nzang nyei, zoux meih nyei laauh,
   longc njang nyei, nzang nyei la'bieiv zoux meih nyei zingh gaengh,
   yaac longc la'bieiv-jaaix zoux meih nyei yietc zungv zingh laatc.
  13Yie, Ziouv, oix njaaux meih nyei yietc zungv naamh nyouz.
   Meih nyei naamh nyouz yaac oix duqv baengh orn camv.
  14Meih oix kaux baengh fim nyei jauv liepc wuonv.
   Meih duqv leih nqoi zuqc zeix nyei jauv
   weic zuqc meih maiv zuqc gamh nziex.
  Haeqv mienh gamh nziex nyei sic leih meih go,
   weic zuqc haeqv mienh nyei sic maiv daaih nitv fatv meih.
  15Se gorngv haaix dauh coqv mienh gapv zunv mborqv meih
   se maiv zeiz yie zoux.
  Haaix dauh daaih mborqv meih,
   wuov dauh zungv oix laaix meih zuqc suei.
  16“Mangc maah! Yie zeix hlieqv-zaangc.
   Ninh biomv douz-taanx cuotv douz-mbietc,
   yaac zoux cuotv wuoqc ginc puix
   oix zuqc longc wuoqc ginc zoux nyei gong.
  Yie yaac zeix cuotv zoux mietc nyei mienh weic zoux waaic.
  17Zoux cuotv hoic meih nyei wuoqc ginc maiv haih hoic maiv zuqc.
   Da'faanh gox meih nyei mienh, meih haih bun ninh mbuo zuqc dingc zuiz.
  Naaiv se Ziouv nyei bou nzipc daaih nyei buonc.
   Yie yaac bun ninh mbuo duqv baengh fim nyei jauv.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.