54

Yawmsaub hlub Yeluxalee tsw tu le

  1“Tug puj mooj 'e, tug kws tsw tau yug dua mivnyuas,
   ca le hu nkauj,
  koj kws tsw tau ua dua mob teb 'e,
   ca le tsaa suab hu nkauj hab hu nrov nrov,
  tsua qhov tug puj kws tsw muaj quasyawg le mivnyuas
   yuav coob dua tug quaspuj kws muaj quasyawg.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  2“Ca le txuas koj lub tsev ntaub kuas daav,
   hab nthuav daim ntaub kws xov koj lub chaw nyob kuas daav.
  Tsw xob nkaum teg, ca le txuas koj txuj hlua kuas ntev
   hab txhus koj tej tswg kuas ruaj,
  3tsua qhov koj yuav nthuav daav moog rua saab xws saab phem.
   Koj tej caaj ceg yuav tau ib tsoom tebchaws lug ua puab tug,
   hab yuav moog nyob rua huv tej moos kws nyob do cuas.
  4Tsw xob ntshai vem koj yuav tsw raug txaaj muag,
   tsw xob poob sab vem koj yuav tsw poob ntsej muag.
  Koj yuav nov qaab tej kev txaaj muag thaus koj tseed hluas nkauj,
   hab koj yuav tsw ncu qhov kws luas thuaj koj ua puj ntsuag dua le lawm.
  5Tug kws tswm koj yog koj le quasyawg,
   nwg npe yog Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
  hab tug Dawb Huv huv cov Yixayee yog tug txhwv koj,
   nwg hu ua Vaajtswv kws kaav taag nrho lub nplajteb huvsw.
  6Yawmsaub tau hu koj yaam le
   tug quaspuj kws raug muab tso tseg es lwj sab lawd,
  yaam le tug quaspuj hluas kws raug muab tso tseg.”
   Koj tug Vaajtswv has le nuav ntaag.
  7“Kuv tso koj tseg ib nyuas plag xwb,
   tassws kuv taab ncuab koj heev
   es kuv yuav qaws koj rov lug.
  8Kuv npau tawg ceev
   es fee plhu ntawm koj ib nyuas plag xwb,
  tassws vem yog muaj txujkev hlub ib txhws
   kuv yuav taab ncuab koj.”
   Yawmsaub tug kws txhwv koj has le nuav ntaag.

  9“Kuv saib tej nuav zoo ib yaam le thaus Nau‑a nyob.
   Kuv cog lug twv rua Nau‑a tas
   dej yuav tsw nyaab lub nplajteb dua le lawm,
  ib yaam le ntawd kuv tau cog lug twv tas
   kuv yuav tsw chim rua koj hab yuav tsw tshev koj.
  10Txawm yog tej roob yuav ncaim moog
   hab tej pov roob yuav raug muab rhuav tshem moog,
  los kuv txujkev hlub kws ruaj khov yuav tsw ncaim koj,
   hab kuv tej lug cog tseg sws raug zoo
   yuav tsw raug muab rhuav tshem.”
  Yawmsaub kws taab ncuab koj has le nuav ntaag.

  11“Au koj kws raug txom nyem nyuaj sab,
   raug cua daaj cua dub ntsawj hab tsw muaj leejtwg nplig,
  saib maj, kuv muab koj tej pob zeb lu tej qai zeb hlaws dub txho txaij
   hab muab tej qai zeb phaithu yimlaaj lug tag koj lub taw.
  12Kuv yuav muab tej qai zeb lab lug ua koj tej chaw tsom faaj,
   hab muab tej qai zeb hlaws ci ci muaj nqes lug ua koj tej rooj loog,
   hab muab tej qai zeb muaj nqes lug ua koj tej ntsaa loog.
  13Yawmsaub yuav qhuab qha koj tej tub huvsw,
   hab koj tej tub ki yuav vaam meej heev kawg.
  14Koj yuav raug muab tsaa rua huv txujkev ncaaj nceeg,
   koj yuav nyob deb ntawm kev raug luas quab yuam,
   vem koj yuav tsw ntshai,
  hab deb ntawm txujkev txhawj xeeb kev ntshai
   vem tej hov yuav tsw lug ze koj.
  15Yog leejtwg tshaum kuas muaj kev sws txeeb,
   kuj tsw yog kuv ua.
  Leejtwg tshaum kuas muaj kev sws txeeb
   tug hov yuav pam taag rua koj teg.
  16Saib maj, kuv tub tswm tug Kws hlau kws tshuab tej thee suavtawg,
   hab ua tej cuab yeej kws hum swv rua tej num ntawd.
  Kuv tub tswm tug kws rhuav tshem
   ua kuas puam tsuaj.
  17Tsw muaj ib yaam cuab yeej
   kws tswm lug tawm tsaam yeej koj,
  hab koj yuav rhuav tshem txhua tug nplaig
   kws sawv lug txav txem rua koj.
  Nuav yog Yawmsaub cov tub qhe le qub txeeg qub teg,
   hab yog qhov kws kuv tsaa puab cai.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.