61

Txojmoo Zoo uas Hais Txog Kev Dim Txim

  1Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tus ntsujplig
   los kav kuv lub siab,
  rau qhov tus TSWV tau xaiv kuv coj txojmoo zoo mus qhia
   rau cov neeg pluag,
  thiab mus nplig cov neeg uas muaj kev lwj siab,
  qhia txojkev dim rau cov neeg uas raug luag ntes,
  thiab qhia kev thajyeeb rau cov neeg raug txim.
  2Nws txib kuv mus qhia kom
   sawvdaws paub hais tias,
  twb txog lub sijhawm uas tus TSWV yuav cawm nws haivneeg,
  thiab nws ntaus yeej lawv cov yeebncuab lawm.
  Nws txib kuv mus nplig txhua tus
   uas muaj kev quaj ntsuag,
  3thiab muab kev zoo siab pauj kev
   quaj ntsuag
  rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Xi-oos,
  muab kev zoo siab thiab kev kaj siab pauj kev lwj siab,
  muab zaj nkauj uas hu qhuas tus TSWV pauj
   kev txomnyem nyuaj siab.
  Lawv yuav zoo ib yam li tsob ntoo
   uas tus TSWV cog tseg.
  Lawv yuav ua ncaj ua ncees mas sawvdaws
   yuav qhuas Vajtswv vim tej haujlwm zoo
   uas nws tau ua lawm.
  4Lawv yuav rov txhim kho tej qub
   nroog uas puastsuaj tas lawm,
  thiab rov kho tej chaw uas muab tso
   tseg tau ntau tiam dhau los lawm dua tshiab.

  5Cov neeg txawv tebchaws yuav yug nej tej tsiaj,
  laij nej tej teb thiab tu nej tej vaj txiv hmab;
  6luag yuav hu nej hais tias yog tus TSWV cov povthawj,
  thiab hu nej hais tias yog cov uas
   tuav Vajtswv tes haujlwm.
  Nej yuav tau txhua haivneeg tej nyiaj,
  thiab nej yuav khav ntxhias rau luag
   tej nyiaj uas nej tau los ntawd.
  7Nej txojkev txajmuag thiab kev
   poob ntsejmuag twb dhau lawm,
  nej yuav tau nyob hauv nej lub tebchaws.
  Nej yuav tau nyiaj thiab txhua tsav yam ib npaug ntxiv;
  thiab nej yuav zoo siab mus ibtxhis li.

  8Tus TSWV hais tias,
  “Vim kuv nyiam txojkev ncaj ncees,
   kuv ntxub txojkev ua tubsab
   thiab ua kev txhaum kawg li.
  Vim kuv yog tus uas ncaj ncees kuv
   yuav muab nqi zog rau kuv haivneeg,
  thiab kuv yuav coglus rau lawv mus
   ibtxhis li.
  9Kuv haivneeg yuav tau koob meej
   ntawm ibtsoom tebchaws;
  txhua tus uas pom lawv yuav paub hais tias,
  lawv yog haivneeg uas kuv foom koob hmoov rau lawm.”

  10Yeluxalees zoo siab heev rau tej uas
   tus TSWV tau ua lawm.
  Nws zoo li tus nkauj nyab thiab tus
  nraug vauv uas hnav tau cev tsoos mus rau hauv rooj tshoob.
  Vajtswv muab kev cawm dim thiab
   kev muaj yeej rau nws hnav.
  11Ib yam li tej noob qoob uas muab
   tseb lawm yeej yuav tuaj taus kaus,
  Tus TSWV uas kav ib puas yam tsav
   yuav cawm nws haivneeg.
  Thiab txhua haivneeg yuav qhuas tus TSWV.