61

Njoux En Nyei Kuv Fienx Daaih Taux Si^on

  1Ziouv Tin-Hungh nyei Singx Lingh caux yie yiem,
   weic zuqc Ziouv longc youh orn yie daaih
   zunh kuv fienx mbuox mienh jomc mienh.
  Ninh paaiv yie daaih zorc hnyouv mun nyei mienh longx,
   zunh mbuox zuqc caangv nyei mienh ninh mbuo oix duqv bungx nqoi,
   zuqc wuonx nyei mienh yaac oix duqv cuotv loh,
  2aengx zunh gorngv, Ziouv ceix en nyei hnyangx-daauh taux aqv,
   yie mbuo nyei Tin-Hungh jaauv win nyei hnoi-nyieqc taux.
  Ninh paaiv yie orn yietc zungv nzauh nyiemv nyei mienh nyei hnyouv,
  3bun yiem ⟨Si^on⟩ nzauh nyiemv nyei mienh
   maaih njien-youh a'hneiv div saaiv,
   yaac maaih ceng nyei nzung div hnyouv nzauh.
  Mienh oix heuc ninh mbuo hnangv zoux horpc nyei ndiangx,
   dongh Ziouv ganh zuangx daaih weic biux mengh ninh nyei njang-laangc.
  4Ninh mbuo oix ceix jiez loz! hnoi mbaang waaic nyei ga'naaiv,
   aengx liepc jiez zinh ndaangc guangc huaang nyei dorngx.
  Ninh mbuo oix zorc baaic waaic nyei zingh,
   se zorc ziex doic guangc huaang nyei zingh.
  5Ganh fingx mienh oix daaih goux meih mbuo nyei ba'gi yungh guanh.
   Ganh guoqv mienh oix zoux meih mbuo nyei ndeic
   yaac goux meih mbuo nyei a'ngunc huingx.
  6Mv baac mienh oix heuc meih mbuo zoux Ziouv nyei sai mienh.
   Mienh yaac oix gorngv meih mbuo zoux bou fu-sux yie mbuo nyei Tin-Hungh.
  Meih mbuo duqv nyanc camv-guoqv nyei zinh zoih.
   Weic duqv ninh mbuo nyei zinh zoih meih mbuo ziouc a'hneiv haic.
  7Meih mbuo zuqc nyaiv,
   daaux nzuonx meih mbuo oix duqv longx i gouv.
  Meih mbuo zuqc baaic hmien,
   daaux nzuonx meih mbuo a'hneiv meih mbuo duqv nzipc nyei buonc.
  Hnangv naaic meih mbuo yiem meih mbuo nyei deic-bung
   duqv nzipc ⟨sung-gouv⟩ benx meih mbuo nyei buonc,
   yaac duqv yietc liuz njien-youh.
  8“Weic zuqc yie, Ziouv, hnamv baengh fim nyei jauv.
   Yie nzorng zoux zaqc caux zoux dorngc nyei sic.
  Yie oix ziepc zuoqv nyei winh bun yie nyei baeqc fingx,
   yaac oix caux ninh mbuo liepc jiez yietc liuz nyei ngaengc waac.
  9Yiem maanc guoqv mbu'ndongx,
   mienh ziouc zieqv duqv ninh mbuo nyei hoz doic zeiv-fun,
   yiem maanc fingx mbu'ndongx yaac zieqv duqv ninh mbuo nyei fun-faqv.
  Da'faanh buatc ninh mbuo nyei mienh
   ziouc zieqv duqv ninh mbuo se Ziouv ceix fuqv nyei baeqc fingx.”
  10Yie weic Ziouv za'gengh! njien-youh.
   Yie nyei hnyouv kaux yie nyei Tin-Hungh maaih orn-lorqc,
  weic zuqc ninh longc njoux en zoux lui bun yie zuqv,
   longc zoux horpc nyei jauv benx domh lui-ndaauv bun yie buix jienv,
  hnangv siang-laangh ndongx norm nzueic nyei ningv zorng jienv,
   yaac hnangv siang-mbuangz longc siou-setv zorng sin.
  11Weic zuqc ndau hnangv haaix nor bun ga'naaiv cuotv,
   huingx gu'nyuoz nyei nyim hnangv haaix nor guqc nyaah,
  Ziouv Tin-Hungh oix hnangv wuov nor
   bun zoux horpc nyei jauv caux ceng Tin-Hungh nyei waac
   dorng jienv maanc fingx cuotv daaih.