47

Khua Djă̱ Akŏ Glông Hloh Kơ Abih Bang

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč ƀing ană tơčô Kôrah adoh.
  1Păh tơngan hơ̆k mơak bĕ, Ơ abih bang mơnuih mơnam!
   Adoh bơni hơơč bĕ kơ Yahweh hăng khul tơlơi adoh kraih krin!
  2Yahweh, Pô Glông Hloh yơh, jing Pô ngă tơlơi bruă hli̱ng hla̱ng;
   Ñu jing pơtao prŏng git gai wai lăng abih bang lŏn tơnah.
  3Ñu pha brơi kơ ƀing ta tơlơi dưi hĭ kơ abih bang ƀing rŏh ayăt;
   Ñu jao brơi kơ ƀing ta blah juă ƀing kơnung djuai anŭn.
  4Ñu ruah brơi kơ ƀing ta anih lŏn kŏng ngăn jing anih kiăng kơ ƀing ta hơdip,
   laih anŭn ƀing ta jing ƀing Yakôb, jing ƀing Yahweh khăp, pơgao pơang kơ anih lŏn kŏng ngăn anŭn.

  5Tơdang Ơi Adai đĭ nao pơ grê pơtao Ñu tơdang đơđa ƀing ană plei ur dreo hơ̆k mơak,
   laih anŭn đơđa ƀing ană plei ayŭp tơdiăp yơh tơdang Yahweh đĭ nao pơ anŭn.
  6Adoh bơni hơơč bĕ kơ Ơi Adai!
   Adoh bơni hơơč bĕ kơ Ñu, jing Pơtao ta, adoh bơni hơơč bĕ!

  7Ơi Adai yơh jing Pơtao kơ abih bang lŏn tơnah;
   adoh bơni hơơč bĕ kơ Ñu hăng khul tơlơi adoh bơni hơơč!
  8Ơi Adai dŏ be̱r ƀơi grê pơtao rơgoh hiam Ñu,
   kiăng kơ git gai wai lăng abih bang ƀing lŏn čar.
  9Ƀing khua djă̱ akŏ mơ̆ng lu lŏn čar tuai pơƀut glaĭ
   hrŏm hăng ƀing ta, jing ƀing ană plei Ơi Adai, jing Pô Abraham kơkuh pơpŭ.
  Yuakơ ƀing khua anŭn dŏ gah yŭ kơ tơlơi dưi kơtang Ñu;
   abih bang ƀing mơnuih mơnam pơpŭ pơdun đĭ Ñu yơh.