47

Vaajtswv yog tug tuam vaajntxwv kaav hlo lub qaab ntuj

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Zaaj nkauj kws Khaula caaj ceg sau.
  1Ib tsoom tuabneeg 'e, ca le npuaj teg,
   qw hu nkauj zoo sab xyiv faab
   nrov nrov rua Vaajtswv.
  2Yawmsaub yog tug luj dua ndais,
   yog tug kws txaus ntshai,
  yog tug vaajntxwv luj
   kws kaav taag nrho lub nplajteb.
  3Nwg ua kuas tej tuabneeg lug nyob
   rua huv peb kev tswjfwm,
  hab ua kuas tej tebchaws nyob
   rua huv peb qaab xwb taw.
  4Nwg xaiv qub txeeg qub teg rua peb,
   yog yaam kws Yakhauj kws Vaajtswv hlub
   khaav quas ntxhas.
  5Vaajtswv nce moog muaj suab qw nrov,
   Yawmsaub nce moog muaj suab raaj kub yaaj.
  6Ca le hu nkauj qhuas Vaajtswv,
   ca le hu nkauj qhuas los maj.
  Ca le hu nkauj qhuas peb tug vaajntxwv,
   ca le hu nkauj qhuas los maj.
  7Tsua qhov Vaajtswv yog tug vaajntxwv
   kws kaav taag nrho lub nplajteb.
   Ca le hu nkauj zoo sab qhuas nwg.
  8Vaajtswv kaav hlo ib tsoom tebchaws,
   Vaajtswv nyob sau nwg lub zwm txwv
   kws dawb huv.
  9Tej thawj huv ib tsoom tuabneeg
   tuaj txoos ua ke
   ua Aplahaa tug Vaajtswv haiv tuabneeg.
  Tej daim phaj thaiv lub nplajteb
   yog Vaajtswv le.
  Nwg yog tug kws raug muab
   txhawb nqaa sab kawg nkaus.