93

Sự Uy Nghi của CHÚA

  1CHÚA trị vì, Ngài mặc lấy cho Ngài vẻ uy nghi;
  CHÚA khoát trên mình Ngài vẻ oai nghiêm.
  Ngài đã nai nịt cho Ngài bằng quyền năng.
  Ngài đã lập trái đất được vững vàng;
  Nó sẽ không bị rúng động.
  2Ngai của Ngài đã được thiết lập tự ngàn xưa;
  Ngài đã hiện hữu từ vô cực trong quá khứ.

  3Ðại dương đã dâng nước lên, CHÚA ôi,
  Ðại dương đã trỗi tiếng gầm vang;
  Ðại dương đã nổi dậy với hàng hàng lớp lớp ba đào dồn dập.
  4Ðấng Toàn Năng đang ngự trên cao chính là CHÚA;
  Uy quyền của Ngài mạnh hơn tiếng gầm thét của đại dương;
  Thật mạnh hơn những ngọn sóng bạc đầu của biển cả.

  5Các định luật của Ngài thật vững chãi;
  Sự thánh khiết thật thích hiệp với nhà Ngài cho đến đời đời, CHÚA ôi.