93

Sự oai nghi của Chúa

  1Chúa là vua, Ngài mặc sự uy nghi.
   Chúa mặc oai nghi và nai nịt bằng sức mạnh.
  Thế gian đã được an bài,
   sẽ không lay chuyển.
  2Nước Ngài vững lập từ xưa;
   Ngài còn đời đời.
  3Chúa ơi, biển vang dội,
   các đại dương gầm thét,
  biển cả đập sóng ầm ầm vào bờ.
  4Tiếng nước sóng vang rền;
   các luồng phong ba mãnh liệt,
   nhưng Chúa còn vĩ đại hơn.
  5Lạy Chúa, luật lệ Ngài vững bền mãi.
   Đền thờ Ngài muôn đời thánh khiết.