93

Ơi Adai Jing Pơtao Prŏng Glông Hloh

  1Yahweh yơh jing pơtao git gai.
   Yahweh yơh pơhrôp tơlơi kơdrưh kơang
   laih anŭn buh hơô hăng tơlơi kơtang mơyang.
  Lŏn tơnah anai Ñu pơdơ̆ng đĭ kơjăp djơ̆ anih
   laih anŭn ƀu hơmâo hơget gĕt ôh dưi pơđuaĭ hĭ.
  2Ơ Yahweh hơi, tơlơi git gai Ih ƀơi grê pơtao Ih hơmâo dŏ kơjăp laih čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk đưm adih,
   laih anŭn Ih hơmâo hlâo kơ hrơi mông čơdơ̆ng hơmâo yơh.

  3Khul ia rơsĭ hơmâo pơyơ̆ng đĭ laih, Ơ Yahweh ăh;
   khul ia rơsĭ hơmâo pơyơ̆ng đĭ laih jua pơhiăp gơñu;
   khul ia rơsĭ hơmâo pơyơ̆ng đĭ laih dơnai jơlah ia păh pung gơñu.
  4Ih yơh, Ơ Yahweh ăh, jing prŏng glông hloh amăng adai adih,
   prŏng kơtang hloh kơ ia rơsĭ pơgrao kơtang,
   kơtang mơyang hloh kơ khul jơlah ia rơsĭ yơh.

  5Hơdôm tơlơi pơtă pơtăn Ih jing kơjăp hlŏng lar yơh, Ơ Yahweh ăh,
   laih anŭn sĭt tơlơi rơgoh hiam Ih pơhrôp Sang Yang Ih yơh
   nanao laih anŭn hlŏng lar.