93

Vaajtswv yog vaajntxwv

  1Yawmsaub ua vaajntxwv kaav,
   nwg muab fwjchim meej mom lug naav,
  Yawmsaub muab tug zug lug sa ntawm duav.
   Lub nplajteb nyob ruaj khov tsw ua zug le.
  2Koj lub zwm txwv tub muab tsaa ca
   txwj thau u lug lawm,
   koj yeej nyob ib txwm thau u lug le.

  3Au Yawmsaub, dej havtxwv tsaa suab nrov,
   yog tej dej huv nruab tiv txwv,
   tej nam nthwv dej tsaa suab nrov ceev kawg.
  4Yawmsaub kws nyob chaw sab
   muaj fwjchim luj,
  muaj fwjchim heev dua tej dej
   nrov vig quas voog,
   heev dua tej nam nthwv dej havtxwv ndaas.
  5Koj tej kevcai muaj tseeb tag,
   Au Yawmsaub, txujkev dawb huv
  tswm nyog nyob huv koj lub tuam tsev
   moog ib txhws.