35

Pơtao Yôsiyahu Hăng Ƀing Yudah Djă̱ Hơdơr Tơlơi Găn

(2 Ƀing Pơtao 23:21-23)

1Pơtao Yôsiyahu djă̱ hơdơr Tơlơi Găn kơ Yahweh amăng plei Yerusalaim laih anŭn khul triu pioh kơ Tơlơi Găn arăng pơdjai ƀơi lơ tal pluh-pă̱ amăng blan tal sa. 2Ñu jao brơi kơ ƀing khua ngă yang khul tơlơi grơ̆ng glăm gơñu laih anŭn pơtrŭt ƀing gơ̆ mă bruă anŭn tŏng ten amăng sang yang Yahweh. 3Kơ ƀing Lêwi pơkŏn, jing ƀing pơtô kơ abih bang ƀing Israel laih anŭn jing ƀing hơmâo pơrơgoh hĭ laih gơñu pô kơ Yahweh, Yôsiyahu laĭ tui anai,
Pioh mŭt bĕ Hip Tơlơi Pơgop rơgoh hiam amăng sang yang Yahweh, jing sang pơtao Solomôn ană đah rơkơi Dawid jing pơtao ƀing Israel, hơmâo ma̱n pơdơ̆ng đĭ laih hlâo adih. Tui anŭn, ƀing gih huaĭ čơkŭng đĭ nao rai hăng bra gih dơ̆ng tah, samơ̆ ră anai, mă bruă bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ta laih anŭn kơ ƀing ană plei Israel Ñu.
4Prap pre bĕ gih pô tui hăng sang anŏ amăng djuai gih, jing tui hăng hơdôm tơlơi grơ̆ng glăm Dawid pơtao ƀing Israel laih anŭn mơ̆ng ană ñu pơtao Solomôn brơi laih.
5Ơ ƀing Lêwi hơi, dŏ dơ̆ng bĕ amăng anih rơgoh hiam tui hăng grup ƀing gih kiăng kơ djru rĭm sang anŏ ƀing ayŏng adơi plei pla gih tơdang ƀing gơ̆ ba rai gơnam pơyơr ƀing gơ̆ pơ sang yang. 6Pơdjai bĕ khul triu Tơlơi Găn, pơrơgoh hĭ gih pô hăng prap pre bĕ khul triu anŭn kơ ƀing ayŏng adơi plei pla gih kiăng kơ ngă tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih mơ̆ng Môseh.
7Mơ̆ng dram gơñu pô yơh, pơtao Yôsiyahu pha brơi kơ abih bang ƀing ană plei pơjơnum pơ anŭn klâo-rơbăn hrơi ană triu ană bơbe hăng klâo-rơbăn drơi rơmô mơ̆n kiăng kơ pơyơr jing gơnam pơyơr Tơlơi Găn.
8Ƀing khua moa pơtao ăt hơmâo pran jua pơyơr rơngai kơ ƀing ană plei, kơ ƀing khua ngă yang laih anŭn kơ ƀing Lêwi pơkŏn mơ̆n. Hilkiyah, Zekharyah hăng Yehiêl, jing ƀing gai bruă amăng sang yang Ơi Adai, pha brơi kơ ƀing khua ngă yang dua-rơbâo năm-rơtuh drơi ană triu ană bơbe hăng klâo-rơtuh drơi rơmô kiăng kơ pơyơr jing gơnam pơyơr Tơlơi Găn. 9Konanyahu hrŏm hăng ƀing adơi ñu Semayah hăng Nethanêl, Hasabyah, Yeiêl, Yôzabad, jing ƀing khua ba akŏ ƀing Lêwi, ăt pha brơi mơ̆n rơma-rơbâo drơi ană triu ană bơbe laih anŭn rơma-rơtuh drơi rơmô kơ ƀing Lêwi kiăng kơ pơyơr jing gơnam pơyơr Tơlơi Găn.
10Tơdơi kơ ƀing gơñu prap pre laih kiăng kơ djă̱ hơdơr kơ Tơlơi Găn, ƀing khua ngă yang dŏ dơ̆ng ƀơi anih gơñu hrŏm hăng ƀing Lêwi amăng grup gơñu tui hăng pơtao hơmâo pơđar laih. 11Giŏng anŭn, ƀing Lêwi pơdjai hĭ khul ană triu laih anŭn brơi drah triu anŭn kơ ƀing khua ngă yang. Tơdang ƀing gơ̆ hlak añăh drah ƀơi kơnưl, ƀing Lêwi lo̱k klĭ hlô mơnơ̆ng anŭn. 12Ƀing gơñu pioh sa bơnăh khul gơnam pơyơr čuh kiăng kơ brơi kơ ƀing grup sang anŏ ană plei kiăng pơyơr kơ Yahweh, tui hăng Hră Môseh. Giŏng anŭn, ƀing gơñu ăt ngă tui anŭn mơ̆n hăng khul rơmô. 13Ƀing gơñu ŏm hlô Tơlơi Găn tui hăng arăng hơmâo čih laih, laih anŭn hơtŭk hơdôm gơnam pơyơr rơgoh hiam amăng djŏp mơta gŏ hăng ba nao pơ ƀing gơñu tañ kiăng kơ abih bang ƀing gơñu dưi ƀơ̆ng yơh. 14Tơdơi kơ anŭn, ƀing gơñu prap pre añăm mơnơ̆ng kơ gơñu pô laih anŭn kơ ƀing khua ngă yang, yuakơ ƀing khua ngă yang, jing ƀing ană tơčô A̱rôn, hlak pơyơr khul gơnam pơyơr čuh wơ̆t hăng khul črăn rơmuă tơl truh kơ mơmŏt yơh. Sĭt ƀing Lêwi prap pre kơ gơñu pô laih anŭn kơ ƀing khua ngă yang ană tơčô A̱rôn mơ̆n.
15Ƀing nai ayŭ, jing ƀing ană tơčô Asap, dŏ amăng khul anih adoh tui hăng pơtao Dawid, Asap, Heman laih anŭn Yeduthun jing pô pơala pơtao čih laih, laih anŭn kar kaĭ mơ̆n, ƀing gak wai bah amăng khŏm dŏ ƀơi rĭm amăng ja̱ng. Ƀing gơñu huaĭ đuaĭ hĭ mơ̆ng anih ƀing gơñu dŏ anŭn ôh, yuakơ ƀing ayŏng adơi Lêwi gơñu prap pre ba rai añăm mơnơ̆ng kơ ƀing gơñu.
16Tui anŭn, kơnơ̆ng amăng sa hrơi anŭn đôč ƀing Israel pơgiŏng hĭ abih bang tơlơi phiăn kiăng kơ djă̱ hơdơr Tơlơi Găn Yahweh. Abih bang gơnam pơyơr čuh ƀing khua ngă yang pơyơr ƀơi kơnưl Yahweh, tui hăng pơtao Yôsiyahu hơmâo pơđar laih. 17Abih bang ƀing Israel, jing ƀing pơjơnum pơ plei phŭn Yerusalaim djă̱ hơdơr kơ Tơlơi Găn ƀơi hrơi anŭn laih anŭn djă̱ hơdơr Tơlơi Phet Ƀañ Tơpŭng Ƀu Hơmâo Tơpơi amăng tơjuh hrơi. 18Čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk pô pơala Samuêl, ƀing Israel ƀu hơmâo djă̱ hơdơr Tơlơi Găn kar hăng anŭn ôh. Laih anŭn ƀu hơmâo pơtao pă ôh amăng ƀing pơtao Israel hơmâo djă̱ hơdơr laih kar hăng Tơlơi Găn pơtao Yôsiyahu ngă laih, hrŏm hăng ƀing khua ngă yang, ƀing Lêwi pơkŏn, abih bang ƀing Yudah hăng ƀing Israel, jing ƀing hrŏm hăng ƀing ană plei amăng plei Yerusalaim. 19Ƀing gơñu djă̱ hơdơr Tơlơi Găn anŭn amăng thŭn tal pluh-sapăn rơnŭk pơtao Yôsiyahu git gai wai lăng yơh.

Pơtao Yôsiyahu Tơĭ Pran

(2 Ƀing Pơtao 23:28-30)

20Tơdơi kơ abih bang tơlơi anŭn, jing tơdơi kơ pơtao Yôsiyahu hơmâo pơgiŏng hĭ tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ laih sang yang, Nekhôh pơtao lŏn čar Êjip đĭ nao pơblah ƀơi plei pơnăng Karkhemis jĕ ƀơi Krong Huphrat, laih anŭn pơtao Yôsiyahu tơbiă nao čơkă pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu. 21Samơ̆ Nekhôh pơkiaŏ ƀing ding kơna ñu kiăng kơ pơtă kơ Yôsiyahu tui anai,
Tơlơi pơrơjăh hơget hơmâo tŏng krah ih hăng kâo lĕ, Ơ pơtao lŏn čar Yudah ăh? Ƀu djơ̆ ih ôh kâo kơsung blah tal anai, samơ̆ pơblah hăng ƀing rŏh ayăt kâo hlak pơblah ră anai. Ơi Adai hơmâo pơtă laih kơ kâo kiăng kơ ječ ameč pơblah hăng ƀing gơñu. Ơi Adai yơh dŏ hrŏm hăng kâo, tui anŭn anăm pơkơdơ̆ng glaĭ Ơi Adai ôh, huĭ kơ Ñu či pơrai hĭ ih.
22Wơ̆t tơdah tui anŭn, pơtao Yôsiyahu hơngah ƀu đuaĭ hĭ mơ̆ng ñu ôh, samơ̆ ñu pơhrôp pơhơgŏm hĭ ñu pô kiăng kơ pơblah. Ñu ƀu pơđi̱ng hơmư̆ hơdôm tơlơi Nekhôh hơmâo pơhiăp laih tui hăng tơlơi Ơi Adai pơđar, samơ̆ ñu tơbiă nao pơblah hăng gơ̆ ƀơi tơdron tơhnă̱ Megiđô.
23Ƀing tơhan pơtao Nekhôh, jing ƀing pơnăh hraŏ, pơnăh djơ̆ pơtao Yôsiyahu laih anŭn ñu laĭ kơ ƀing khua moa ñu tui anai, “Ba pơđuaĭ hĭ kâo bĕ. Kâo rơka kơtang biă mă.” 24Tui anŭn, ƀing gơñu mă tơbiă hĭ ñu mơ̆ng rơdêh aseh ñu, pioh ñu amăng rơdêh aseh pơkŏn ñu hơmâo laih anŭn ba glaĭ ñu pơ plei phŭn Yerusalaim samơ̆ ñu djai hĭ pơ anŭn mơtam yơh. Arăng dơ̱r ñu amăng khul pơsat ƀing ơi adon ñu laih anŭn abih bang ƀing Yudah hăng ƀing amăng plei Yerusalaim kơŭ kơuăn kơ ñu yơh.
25Pô pơala Yirmeyah kơčĕ rai khul tơlơi adoh čŏk hia kơ pơtao Yôsiyahu laih anŭn hlŏng truh kơ tă anai, abih bang ƀing đah rơkơi đah kơmơi thâo adoh hlak adoh khul tơlơi adoh anŭn kiăng kơ djă̱ hơdơr pơtao Yôsiyahu. Khul tơlơi adoh anŭn jing hĭ sa tơlơi phiăn amăng ƀing Israel laih anŭn arăng hơmâo čih laih amăng hră Tơlơi Čŏk Hia.
26Hơdôm tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk pơtao Yôsiyahu git gai wai lăng laih anŭn khul bruă ñu ngă hăng abih pran jua tui hăng tơlơi arăng hơmâo čih laih amăng Tơlơi Juăt Yahweh, 27abih bang tơlơi anŭn, čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn truh pơ rơnuč ñu, arăng čih laih amăng hră ƀing pơtao Israel hăng ƀing pơtao Yudah.