22

Pơtao Balak Iâu Rai Balaam

1Giŏng anŭn, ƀing Israel tơbiă nao truh pơ khul anih tơdron dap lŏn čar Môab laih anŭn dŏ jưh kơtuai ha̱ng ia Yurdan gah anai klă̱ anăp hăng plei pơnăng Yerêhô gah adih.
2Hlak anai pơtao Balak ană đah rơkơi Zippôr ƀuh abih bang tơlơi ƀing Israel hơmâo ngă laih kơ ƀing Amôr, 3laih anŭn ƀing Môab huĭ hyưt biă mă yuakơ ƀing Israel jing mơnuih lu biă mă. Ƀing Môab huĭ bra̱l biă mă yuakơ ƀing Israel.
4Ƀing Môab pơhiăp hăng ƀing kŏng tha ƀing Midyan tui anai, “Ƀing mơnuih lu anai hlak liah ƀơ̆ng rĭm gơnam jum dar ta, kar hăng sa drơi rơmô ƀơ̆ng rơ̆k amăng đang hơma yơh.”
 Hlak pơtao Balak ană đah rơkơi Zippôr, jing pơtao čar Môab rơnŭk anŭn,
5ñu pơkiaŏ nao ƀing laĭ pơthâo kiăng iâu rai Balaam ană đah rơkơi Beôr, jing pô dŏ pơ plei Phethôr, jĕ krong Huphrat amăng anih plei pla ñu. Pơtao Balak laĭ:
“Sa tơpul mơnuih hơmâo tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip; ƀing gơñu dŏ bă amăng djŏp anih laih anŭn hlak dŏ jưh jĕ lŏn čar kâo.
6Ră anai rai bĕ laih anŭn hơtŏm păh bĕ ƀơi ƀing mơnuih anai, yuakơ ƀing gơñu kơtang hloh kơ kâo. Năng ai tui anŭn kâo či dưi blah hĭ ƀing gơñu yơh hăng puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng lŏn čar anai. Kâo rơkâo kơ ih yuakơ kâo thâo kơ ƀing hlơi pô ih bơni hiam, ƀing anŭn hơmâo tơlơi bơni hiam yơh, samơ̆ ƀing hlơi pô ih hơtŏm păh, ƀing anŭn tŭ mă tơlơi hơtŏm păh yơh.”
7Ƀing kŏng tha Môab hăng ƀing Midyan đuaĭ nao, djă̱ ba hăng ƀing gơñu gơnam apăh kơ pơjâo. Tơdang ƀing gơñu rai pơ Balaam, ƀing gơñu ruai hăng gơ̆ hơget tơlơi Balak hơmâo pơhiăp laih.
8Balaam laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Dŏ đŏm mlam pơ anai bĕ laih anŭn kâo či laĭ glaĭ kơ ƀing gih tơlơi Yahweh brơi kơ kâo thâo yơh.” Tui anŭn, ƀing khua lŏn čar Môab dŏ glaĭ hăng ñu.
9Ơi Adai rai ƀơi Balaam hăng tơña, “Hơget tơlơi ƀing mơnuih rai pơ ih kiăng kơ ih ngă lĕ?”
10Balaam laĭ glaĭ, “Balak ană đah rơkơi Zippôr jing pơtao lŏn čar Môab, mơit rai kơ kâo tơlơi pơthâo anai, 11‘Sa tơpul mơnuih hơmâo tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip dŏ djŏp anih jĕ ƀơi lŏn čar kâo anai. Ră anai rai hơtŏm păh bĕ ƀơi ƀing gơñu brơi kơ kâo. Năng ai tui anŭn yơh kâo či dưi blah hĭ ƀing gơñu hăng puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu.’ ”
12Samơ̆ Ơi Adai laĭ kơ Balaam, “Anăm nao hrŏm hăng ƀing gơñu ôh. Ih anăm hơtŏm păh ƀơi ƀing mơnuih anai ôh, yuakơ Kâo bơni hiam kơ ƀing gơñu laih.”
13Ƀơi mơguah tŏ tui Balaam tơgŭ hăng pơhiăp hăng ƀing khua mơ̆ng pơtao Balak tui anai, “Glaĭ bĕ pơ čar gih pô, yuakơ Yahweh hơmâo hơngah ƀu brơi kâo nao hăng ƀing gih ôh.”
14Tui anŭn, ƀing khua lŏn čar Môab wơ̆t glaĭ kơ Balak hăng laĭ, “Balaam hơngah ƀu rai hrŏm hăng ƀing gơmơi ôh.”
15Giŏng anŭn, Balak pơkiaŏ rai ƀing khua pơkŏn dơ̆ng, lu hloh dơ̆ng laih anŭn pơpŭ pơyom hloh kơ tal hlâo dơ̆ng. 16Ƀing gơñu rai pơ Balaam hăng laĭ tui anai:
“Anai jing tơlơi Balak ană đah rơkơi Zippôr laĭ: Anăm brơi ôh hơget tơlơi pơgăn hĭ ih rai pơ kâo,
17yuakơ kâo či bơni kơ ih tơlơi pơpŭ pơyom laih anŭn ngă brơi hơget tơlơi ih kiăng yơh. Rai hơtŏm păh bĕ ƀơi ƀing mơnuih anai brơi kơ kâo.”
18Samơ̆ Balaam laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Wơ̆t tơdah pơtao Balak brơi kơ kâo sang pơtao ñu bă hăng amrăk mah tŭ mơ̆n, kâo ƀu dưi ngă ôh hơget tơlơi prŏng ƀôdah anet rơgao hĭ tơlơi pơđar Yahweh Ơi Adai kâo. 19Ră anai đŏm pơ anai bĕ mlam anai kar hăng ƀing hlâo adih dŏ glaĭ, laih anŭn kâo či hơduah tơña hơget tơlơi Yahweh či brơi kơ kâo thâo dơ̆ng.”
20Mlam anŭn Ơi Adai rai laĭ kơ Balaam tui anai, “Yuakơ ƀing mơnuih anai rai kiăng iâu ih, nao bĕ hăng ƀing gơñu, samơ̆ ngă bĕ kơnơ̆ng tui hăng tơlơi Kâo pơtă brơi kơ ih đôč.”

Aseh Glai Balaam

21Balaam tơgŭ mơguah, prap pre aseh ñu hăng nao tui ƀing khua lŏn čar Môab. 22Samơ̆ Ơi Adai hil biă mă yuakơ ñu nao, laih anŭn ling jang Yahweh dŏ dơ̆ng ƀơi jơlan kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu. Balaam hlak đĭ ƀơi aseh glai ñu laih anŭn dua čô ding kơna ñu nao hrŏm hăng ñu. 23Tơdang aseh glai anŭn ƀuh ling jang Yahweh dŏ dơ̆ng ƀơi jơlan djă̱ sa ƀĕ đao hlai ƀơi tơngan, aseh anŭn nger hĭ mơ̆ng jơlan hăng đuaĭ nao jơlan amăng hơma, samơ̆ Balaam taih gơ̆ hăng gai jra kiăng wơ̆t glaĭ ƀơi jơlan.
24Giŏng anŭn, ling jang Yahweh dŏ dơ̆ng ƀơi jơlan gơniă kơplăh wăh dua boh đang boh kơƀâo, jing ƀơi jơlan le̱ng kơ hơmâo dua pơnăng ƀơi dua bơnăh. 25Tơdang aseh anŭn ƀuh ling jang Yahweh, ñu rơbat jĕ kơ pơnăng anŭn hăng ngă kơ tơkai Balaam kơtit ƀơi pơnăng. Tui anŭn, ñu taih aseh ñu dơ̆ng.
26Giŏng anŭn, ling jang Yahweh nao pơ anăp hăng dŏ dơ̆ng ƀơi jơlan gơniă jing anih ƀu thâo wir nao pơpă tah, kŏn thâo nao gah hơnuă ƀôdah gah ieo lơi. 27Tơdang aseh anŭn ƀuh ling jang Yahweh, ñu pun hĭ tơdang Balaam ăt dŏ đĭ laih anŭn Balaam hil biă mă tơl taih hĭ gơ̆ hăng gai jra ñu. 28Giŏng anŭn, Yahweh pŏk amăng bah aseh anŭn tui anŭn aseh anŭn laĭ kơ Balaam, “Hơget tơlơi kâo hơmâo ngă laih tơl ih taih kâo klâo wơ̆t lĕ?”
29Balaam laĭ glaĭ kơ aseh anŭn, “Anŭn jing ŏng hơmâo pơmlŭk hĭ laih kâo! Tơdah kâo hơmâo đao ƀơi tơngan kâo, kâo či pơdjai hĭ ŏng ră anai yơh.”
30Aseh anŭn laĭ glaĭ, “Kâo ƀu djơ̆ aseh ih ôh hă, ƀu djơ̆ aseh ih juăt đĭ nanao truh kơ tă anai ôh hă? Hlâo adih kâo juăt ngă tui hăng anai kơ ih mơ̆?” Balaam laĭ glaĭ, “Ƀu hơmâo ôh.”
31Giŏng anŭn, Yahweh pŏk mơta Balaam laih anŭn ñu ƀuh ling jang Yahweh dŏ dơ̆ng ƀơi jơlan hăng sa ƀĕ đao hlai ƀơi tơngan. Tui anŭn, Balaam bon hăng akŭp ƀô̆ ñu ƀơi lŏn.
32Ling jang Yahweh tơña kơ ñu, “Yua hơget ih taih aseh ih truh kơ klâo wơ̆t lĕ? Kâo hơmâo rai anai kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih yuakơ jơlan ih jing sa jơlan khăng akŏ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi kâo kiăng. 33Aseh anai ƀuh kâo hăng ngiar hĭ mơ̆ng kâo klâo wơ̆t anai. Tơdah ñu ƀu ngiar hĭ ôh mơ̆ng kâo, sĭt kâo pơdjai hĭ ih laih yơh, laih anŭn pioh kơ ñu hơdip.”
34Balaam pơhiăp hăng ling jang Yahweh, “Kâo hơmâo ngă soh laih. Kâo ƀu thâo krăn ôh ih hlak dŏ ƀơi jơlan kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo. Tui anŭn, ră anai tơdah ih ăt ƀu mơak ôh, kâo či wơ̆t glaĭ yơh.”
35Ling jang Yahweh pơhiăp hăng Balaam, “Nao hrŏm ƀing mơnuih anŭn bĕ, samơ̆ pơhiăp bĕ kơnơ̆ng tui hăng tơlơi kâo laĭ brơi kơ ih đôč.” Tui anŭn, Balaam nao hrŏm hăng ƀing khua pơtao Balak.
36Tơdang pơtao Balak hơmư̆ Balaam hlak rai, ñu tơbiă nao bưp gơ̆ amăng plei pla ƀing Môab ƀơi jĕ krong Arnôn, jing akiăng guai čar Môab. 37Balak pơhiăp hăng Balaam, “Kâo ƀu mơit kơ ih sa tơlơi iâu rai jač ôh hă? Yua hơget ih ƀu rai tañ pơ kâo ôh lĕ? Kâo ƀu dưi brơi djŏp tơlơi bơni kơ ih ôh hă?”
38Samơ̆ Balaam laĭ glaĭ, “Ră anai kâo hơmâo rai laih kơ ih. Kâo ƀu dưi pơhiăp tơlơi hơget tui hăng tơlơi ih kiăng ôh, samơ̆ kâo khŏm pơhiăp kơnơ̆ng tui hăng Ơi Adai pioh ƀơi amăng bah kâo đôč yơh.”
39Giŏng anŭn, Balaam nao hăng Balak pơ plei Kiriat Huzôt. 40Balak ngă yang hăng khul rơmô laih anŭn triu, laih anŭn pha brơi ƀiă gơnam ngă yang anŭn kơ Balaam wơ̆t hăng ƀing khua tring rai hăng ñu mơ̆n. 41Hrơi mơguah tŏ tui Balak ba Balaam nao pơ anih Bamôt-Baal laih anŭn mơ̆ng anih anai yơh ñu dưi ƀuh ƀiă ƀing Israel.