24

Tus TSWV Yuav Rau Txim Rau Lub Ntiajteb

1Tus TSWV yuav muab lub ntiajteb ua kom puastsuaj thiab muab tso povtseg kom nyob qhuav qhawv tsis muaj dabtsi. Nws yuav muab lub ntiajteb ntxeev kom tej neeg tawg mus nyob ua sab ua sua. 2Yuav zoo ib yam li ntawd rau cov povthawj thiab cov pejxeem, cov tswv thiab cov qhev, cov pojnom thiab cov ntxhais qhev, cov muag thiab cov yuav, cov qiv thiab cov txais, cov muaj thiab cov pluag. 3Lub ntiajteb yuav raug muab tso povtseg kom tawg ntsoog ntxaws thiab puastsuaj tas. Tus TSWV tau hais tej lus no thiab yuav ua kom tej ntawd tiav.
4Lub ntiajteb yuav qhuav nkig nkuav; neeg thoob ntiajteb yuav qaug zog; lub ntiajteb thiab lub ntuj yuav tib txhij puastsuaj mus. 5Neeg tau ua rau lub ntiajteb poob kev txhaum vim lawv tsis coj Vajtswv tej kevcai thiab tsis ua raws li nws tej lus uas tau cog tseg mus ibtxhis. 6Yog li ntawd, lub ntiajteb thiaj raug Vajtswv tej lus foom. Neeg thiaj raug kev puastsuaj raws li tej kev txhaum uas lawv tau ua los lawm. Vim li ntawd, thiaj li seem qee leej lawm xwb. 7Cawv txiv hmab tshiab tsawg zuj zus, thiab tej tsob txiv hmab qhuav tas lawm. Txhua tus uas muaj kev zoo siab nimno ntxhov siab kawg, 8thiab lawv tej suab nkauj nogncas thiab suab nruas uas nrov lomzem xauv npo puavleej ntsiag tas. 9Qhov ntawd tsis muaj kev haus cawv hu nkauj lomzem hlo li; cawv iab kawg nkaus rau cov neeg uas haus cawv. 10Hauv lub nroog txhua yam nyob khoob lug cia, thiab tej neeg sawvdaws muab lawv xauv rau hauv lawv tej tsev kom tsis muaj neeg mus qhib tau hlo li. 11Tej neeg tuaj quaj qw tom tej plawv kev vim tsis muaj cawv haus. Kev zoo siab yuav tsis muaj mus ibtxhis; twb muab txojkev zoo siab tshem tawm hauv lub tebchaws mus lawm. 12Lub nroog los raug puastsuaj, thiab muab tej roojvag nroog rhuav povtseg tas. 13Tej xwmtxheej no yuav los raug txhua haivneeg uas nyob hauv lub qab ntuj no. Lub ntiajteb yuav zoo ib yam li lub caij sau qoobloo xaus, thiab zoo ib yam li de tej txiv ntoo roj saum txhua tsob ntoo thiab de tej ntxaib txiv hmab kawg ntawm cov hmab.
14Cov neeg uas seem yuav tsa suab hu nkauj zoo siab. Cov neeg uas nyob sab Hnubpoob yuav qw zoo siab rau tus TSWV lub hwjchim uas loj kawg nkaus, 15thiab cov neeg nyob sab Hnubtuaj yuav ua tus TSWV tsaug; tej tebchaws uas nyob raws ntug hiavtxwv yuav ua tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv tsaug. 16Peb yuav hnov haivneeg Yixalayees hu nkauj deb deb puag tim qab ntuj kawg tuaj qhuas tus uas Ncaj Ncees.
 Tiamsis tsis muaj kev cia siab rau kuv li! Kuv raug puastsuaj lawm, kuv raug puastsuaj lawm lauj! Kuv raug kev ntxhov siab kawg li! Cov neeg ntxeev siab yimhuab ntxeev siab; lawv tej kev dag thiab kev phem huam loj zuj zus.
17Neeg ntiajteb! Nej cia li mloog kuv hais; kev txhawj kev ntshai, qhov hlauv thiab nta npuj cuab rawv tos nej kev lawm. 18Txhua tus uas khiav txojkev ntshai yuav mus poob lub qhov hlauv, thiab txhua tus uas khiav kom dim lub qhov hlauv yuav mus mag rooj nta npuj. Rooj ntug qhib plho tuamtsam nag laublug saum ntuj los thiab ua rau lub ntiajteb co ua zog koog. 19Lub ntiajteb twb tawg ua tej nplais, lub ntiajteb faib pes hlo ua tej txauj thiab lub ntiajteb yoj cuag tus tsi. 20Lub ntiajteb ntog ib yam li tus neeg qaug cawv thiab ua yoj ua yees ib yam li nagxob nagcua ntsawj lub tsev pheebsuab. Tej kev txhaum hnyav kawg tsuam lub ntiajteb, nws thiaj ntog thiab sawv tsis taus ib zaug ntxiv li lawm.
21Hnub ntawd tus TSWV yuav rau txim rau cov muaj hwjchim uas nyob saum nruab ntug thiab cov vajntxwv hauv lub ntiajteb no. 22Vajtswv yuav sau tagnrho cov vajntxwv tuaj kaw ua ke rau hauv lub qhov av; nws yuav muab lawv kaw nkaus rau hauv tsev lojcuj mus txog hnub uas nws txiav txim rau lawv. 23Lub hli yuav tsaus thiab lub hnub yuav tsis ci lawm, rau qhov tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav ua vajntxwv kav saum lub Roob Xi-oos thiab hauv lub nroog Yeluxalees; nws lub tshwjchim uas ci ntsa iab yuav tshwm los rau nws cov txwjlaug pom.