24

Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Lŏn Tơnah

  1Lăng bĕ, Yahweh či ngă kơ lŏn tơnah jing hĭ hông hang
   laih anŭn pơrơngol hĭ yơh.
  Ñu či pơrai hĭ rŏng lŏn tơnah
   laih anŭn pơčơlah hĭ ƀing mơnuih dŏ ƀơi lŏn anŭn.
  2Ñu či ngă tơlơi anŭn kar kaĭ mơ̆n
   kơ pô khua ngă yang kar hăng ƀing ană plei,
  kơ pô khua đah rơkơi kar hăng pô ding kơna đah rơkơi ñu,
   kơ khua đah kơmơi kar hăng pô ding kơna đah kơmơi ñu,
   kơ pô sĭ mơnia kar hăng pô blơi,
   kơ pô đo̱m ñu kar hăng pô brơi čan.
  3Lŏn tơnah či jing hĭ anih hŏng hlo̱m ƀo̱m
   laih anŭn tŭ mă tơlơi sua mă hlo̱m ƀo̱m yơh.
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp či krep truh hĭ.

  4Mơnuih mơnam amăng lŏn tơnah rơngot hơning hăng kơyâo pơtâo gliu krô,
   kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă jing hĭ tơdu rơmơ̆n hăng gliu djot,
   ƀing mơnuih hơmâo tơlơi pơdun đĭ amăng lŏn tơnah ăt tơdu rơmơ̆n hĭ yơh.
  5Lŏn tơnah jing hĭ grĭ grañ yua mơ̆ng tơlơi mơnuih mơnam amăng anŭn pơgrĭ hĭ.
   Ƀing gơñu ƀu tui gưt khul tơlơi juăt Yahweh ôh,
  pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul tơlơi phiăn Ñu
   laih anŭn hơngah ƀu djă̱ pioh ôh tơlơi pơgop hlŏng lar Ñu.
  6Hơnŭn yơh Ñu pơhaih tơlơi hơtŏm păh ƀơi lŏn tơnah kiăng kơ tŭ mă tơlơi hek ƀơ̆ng kar hăng hlô mơnơ̆ng glai hek ƀơ̆ng,
   laih anŭn khŏm tŭ mă tơlơi pơkơhma̱l yua mơ̆ng tơlơi soh sat gơñu yơh.
  Hơnŭn yơh lu ƀing mơnuih ƀơi lŏn tơnah tŭ tơlơi apui ƀơ̆ng,
   tơl kơnơ̆ng ƀiă biă mă yơh mơnuih dŏ glaĭ.
  7Phŭn boh kơƀâo gliu djot hĭ laih anŭn mơnuih mơnam rơngot yuakơ ƀu hơmâo tơpai phrâo.
   Laih anŭn abih bang ƀing pơmơak hlâo adih ră anai kơhôih yơh.
  8Dơnai hơdrăm hơgơ̆r bŏ dŏ hơđơ̆ng hĭ,
   jua asăp ƀing ur kraih mơak mơai hơmâo pơdơi hĭ laih,
   laih anŭn tơlơi mơak mơai go̱ng trưng dŏ rơiăt hĭ laih.
  9Tơdang ƀing gơñu ƀu mơñum tơpai, ƀing gơñu ƀu adoh dơ̆ng tah;
   ia tơpai lăk jing hĭ phĭ̱ yơh kơ ƀing mơñum.
  10Plei prŏng rŭng răng tơl ƀu dưi ngă bruă hơget gĕt ôh,
   laih anŭn bah amăng rĭm boh sang jing hĭ krư̆ kăl yơh.
  11Amăng khul jơlan ƀing ană plei ur kraih yuakơ tơpai abih hĭ laih.
   Abih bang tơlơi mơak mơai đŭt hĭ kar hăng tơlơi bơngač abih hĭ tơdang mlam truh,
   laih anŭn abih bang dơnai hơdrăm rơngiă hĭ thĕng mơ̆ng lŏn tơnah kar hăng pơtao puh pơđuaĭ hĭ mơnuih mơ̆ng dêh čar ñu yơh.
  12Plei prŏng dŏ hông hang,
   laih anŭn khul amăng ja̱ng plei anŭn ƀing rŏh ayăt pơglưh pơčah hĭ abih.
  13Ăt tui anŭn mơ̆n či truh ƀơi lŏn tơnah
   laih anŭn amăng ƀing lŏn čar,
  jing kar hăng tơdang arăng taih ƀơi kơyâo ôliwơ kiăng kơ boh ôliwơ ruh trŭn,
   ƀôdah jing kar hăng arăng lui hĭ ƀiă boh kơƀâo tơdang pĕ hơpuă boh kơƀâo kiăng kơ ƀing ƀun rin duñ mă yơh.

  14Ƀing ană plei dŏ so̱t amăng abih lŏn čar ur kraih hơ̆k mơak.
   Mơ̆ng khul anih gah yŭ̱ yơh ƀing mơnuih pơhaih tơlơi kơdrưh kơang Yahweh hăng abih pran jua gơñu.
  15Hơnŭn yơh ƀing mơnuih amăng khul anih gah ngŏ̱ pơư pơang kơ Yahweh,
   laih anŭn ƀing mơnuih amăng khul plao ia hăng khul anih jĕ ia rơsĭ
   ăt pơdun đĭ anăn Yahweh, Ơi Adai ƀing Israel.
  16Ƀing ta hơmư̆ mơnuih mơnam adoh mơ̆ng rơnuč lŏn tơnah tui anai:
   “Pơư pơang kơ Pô Tơpă Hơnơ̆ng.”

  Wơ̆t tơdah tui anŭn, kâo, Yesayah, khŏm laĭ tui anai, “Kâo tơdu rơmơ̆n đơi, kâo tơdu rơmơ̆n biă mă!
   Kâo rơngot biă mă yuakơ tơlơi truh sat či truh rai kơ lŏn tơnah!
  Ƀing pơblư̆ ăt dŏ pơblư̆!
   Sĭt ƀing pơblư̆ pơƀlŏr ăt dŏ pơblư̆ pơƀlŏr!”
  17Ơ rĭm čô mơnuih mơnam lŏn tơnah hơi,
   tơlơi pơhuĭ pơbra̱l kar hăng khul amăng luh laih anŭn čơđo̱ng dŏ krăp ƀing gih yơh.
  18Hlơi pô đuaĭ kơdŏp tơdang hơmư̆ dơnai tơlơi pơhuĭ pơbra̱l anŭn,
   ñu anŭn či lê̆ pơ amăng luh yơh.
  Hlơi pô đĭ tơklaih hĭ mơ̆ng amăng luh
   ñu anŭn či djơ̆ čơđo̱ng yơh.

  Khul rơbŭ kơthel či trŭn rai kar hăng khul amăng phă̱ adai adih hơmâo pŏk laih,
   laih anŭn či hơmâo khul lŏn pơpư̆ čư̆ pơgơi yuakơ atur lŏn tơnah pơpư̆ pơgơi yơh.
  19Yuakơ tơlơi sat ƀing mơnuih mơnam,
   boh lŏn tơnah glưh pơčah,
  boh lŏn tơnah čơđa̱ng pơčơlah,
   laih anŭn boh lŏn tơnah tơtư̆ tơtơ̆ng yơh.
  20Boh lŏn tơnah sêng grêng kar hăng mơnuih măt tơpai rơbat sêng grêng,
   boh lŏn tơnah dar kar hăng nưh amăng angĭn rơbŭ.
  Tơlơi soh sat ƀing mơnuih mơnam jing tơlơi kơtraŏ kơtrĭn ƀơi lŏn tơnah yơh
   tơl boh lŏn tơnah glưh rơbuh hĭ yơh laih anŭn ƀu thâo tơgŭ đĭ dơ̆ng tah.

  21Amăng hrơi anŭn Yahweh či pơkơhma̱l hĭ amăng adai gah ngŏ adih,
   ƀing dưi mơyang amăng adai adih anŭn
  laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ƀơi lŏn tơnah gah yŭ anai
   ƀing pơtao ƀơi lŏn tơnah anai.
  22Yahweh či pơƀut glaĭ ƀing gơñu anŭn hrŏm hơbĭt
   kar hăng ƀing mơnă arăng anŭh hĭ amăng sang khưp.
  Yahweh či krư̆ hĭ ƀing gơñu amăng sang mơnă mơmŏt
   laih anŭn tơdơi kơ lu hrơi Ñu či khưp ngă tui hăng bruă ƀing gơñu năng tŭ yơh.
  23Yang blan jing hĭ kơnăm laih anŭn yang hrơi ƀu pơčrang dơ̆ng tah.
   Abih dua pul anŭn jing kar hăng ƀing mơnuih mlâo tơdang ƀing gơñu thâo krăn kơ tơlơi gơñu pô ƀu yom pơphan ôh.
  Anŭn jing yuakơ Yahweh Dưi Kơtang yơh jing Pô git gai
   ƀơi Čư̆ Ziôn laih anŭn amăng plei Yerusalaim,
   laih anŭn pơrơđah ƀơi anăp ƀing kŏng tha kơ tơlơi Ñu pô jing tơlơi bơngač pơčrang rơđah hloh kơ abih bang.