24

Ziouv Dingc Lungh Ndiev Nyei Zuiz

  1Mangc maah! Ziouv zungv oix baaic waaic lungh ndiev,
   bun lungh ndiev huaang nzengc.
  Ninh oix niouv ndau-beih,
   yaac bun baeqc fingx nzaanx nzengc.
  2Sai mienh hnangv haaix nor,
   baeqc fingx yaac hnangv wuov nor,
  ziouv hnangv haaix nor,
   ninh nyei bou yaac hnangv wuov nor,
  biauv-ziouv maac hnangv haaix nor,
   ninh nyei m'sieqv bou yaac hnangv wuov nor,
  maaic ga'naaiv nyei mienh hnangv haaix nor,
   maaiz ga'naaiv nyei mienh yaac hnangv wuov nor,
  bungx zaeqv nyei mienh hnangv haaix nor,
   gaav zaeqv nyei mienh yaac hnangv wuov nor,
  siou zaeqv nyei mienh hnangv haaix nor,
   qiemx zaeqv nyei mienh yaac hnangv wuov nor.
  3Ndau-beih ziouc kungx nzengc,
   zuqc guangc huaang,
    weic zuqc Ziouv gorngv naaiv deix waac.
  4Ndau-beih nqaai yaac nyaux,
   lungh ndiev ziec, nyaux jienv njiec.
  Gauh duqv mienh taaih wuov deix yaac hei jienv njiec.
  5Yiem lungh ndiev nyei mienh bun ndau-beih maaih uix,
   weic zuqc ninh mbuo maiv gan leiz-latc,
  yaac zoux dorngc doz-leiz,
   aengx bungx ndortv yietc liuz liepc nyei ngaengc waac.
  6Weic naaiv ndau-beih zuqc zioux, zuqc naqv nzengc,
   yiem naaiv nyei mienh zuqc weic ninh mbuo zoux dorngc nyei sic ndaam-dorng.
  Weic naaiv lungh ndiev mienh zuqc buov qui nzengc,
   zengc njiec nyei mienh zoqc nyei.
  7Siang-a'ngunc diuv zoqc jienv njiec, a'ngunc hmei nyaux nqaai.
   Nauc nyitc nyei mienh tauv domh qiex.
  8Mborqv nzoz nyei qiex sekv mi'aqv.
   Zoux jorm nyei mienh yaac dingh mi'aqv.
   Patv daanh baah orn-lorqc nyei qiex yaac sekv mi'aqv.
  9Yiem naaiv mingh maiv maaih mienh hopv a'ngunc diuv baaux nzung.
   Weic hopv nyei mienh diuv-kuv im mi'aqv.
  10Zingh gu'nyuoz lunc, benx zingh huaang.
   Norm-norm biauv guon ndipc nzengc,
   maiv bun haaix dauh haih bieqc.
  11Yiem jaai-horngc mienh heuc laaix maiv maaih diuv hopv.
   Yietc zungv njien-youh namx mi'aqv.
   Baamh gen nyei orn-lorqc zitc nzengc mi'aqv.
  12Zingh gu'nyuoz kungx huaang-huaang wuov.
   Zingh gaengh zuqc mborqv waaic nzengc.
  13Yiem lungh ndiev maanc mienh mbu'ndongx yaac hnangv naaiv nor,
   hnangv piuqv liuz nyei ga'lanv ndiangx,
   hnangv gaeqv baac nyei a'ngunc biouv maiv zengc mbu'ziex norm.
  14Ninh mbuo cuotv qiex njien-youh nyei heuc,
   yiem fai bung nyei mienh heuc jienv
   zunh Ziouv nyei haangh daauh.
  15Weic naaiv yiem dong bung oix zuqc taaih Ziouv.
   Yiem koiv-nzou nyei mienh oix zuqc ceng Ziouv,
   I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh.
  16Yie mbuo duqv haiz yiem jomc lungh ndiev maaih mienh baaux nzung gorngv,
   “Ceng Zoux Horpc Wuov Dauh Ziouv. ”
  Mv baac yie gorngv, “Yie jaic jienv njiec. Yie jaic jienv njiec.
   Yie zuqc kouv aqv.
  Mbienv hnyouv nyei mienh mbienv hnyouv.
   Mbienv hnyouv nyei mienh za'gengh! mbienv hnyouv aqv.”
  17O lungh ndiev mienh aah!
   Maaih gamh nziex nyei sic
   caux zaeng mienh nyei ndau-kuotv
   caux domh koux zuov jienv meih mbuo.
  18Haaix dauh haiz gamh nziex nyei qiex ziouc biaux,
   wuov dauh zungv oix ndortv kuotv.
  Haaix dauh yiem kuotv nyorng cuotv,
   zungv zuqc koux hlopv.
  Lungh nyei gaengh nqoi,
   ndau nyei gorn-ndoqv yaac zuqc ndanc dongz.
  19Ndau huv muonc nzengc,
   ndau mbaaix nqoi,
   ndau zuqc ndanc dongz seix haic.
  20Ndau lingh lingh king-king hnangv diuv nquin nyei mienh,
   yaac hnangv liuh zuqc nziaaux buonc lungh lungh laih laih nyei.
  Ndau hniev-hniev nyei zuqc dingc zuiz ziouc mbaang njiec,
   yietc liuz maiv haih jiez daaih.
  21Taux wuov hnoi Ziouv oix yiem gu'nguaaic lungh
   dingc yiem gu'nguaaic lungh
   maaih lingc maaih qaqv wuov deix nyei zuiz.
  Ninh yaac oix yiem ga'ndiev ndau
   dingc yiem ga'ndiev ndau zoux hungh wuov deix nyei zuiz.
  22Ninh mbuo ziouc zuqc gapv zunv
   hnangv wuonx loh hmuangx nyei mienh.
  Ninh mbuo zuqc wuonx jienv loh gu'nyuoz,
   nqa'haav camv-hnoi ninh mbuo ziouc zuqc dingc zuiz.
  23Wuov zanc hlaax ziouc nyaiv, mba'hnoi zuqc baaic hmien
   weic zuqc Nernh Jiex nyei Ziouv
   oix yiem ⟨Si^on Mbong⟩ yaac yiem Ye^lu^saa^lem gunv,
  ziouc dorng jienv zingh nyei mienh gox
   hinc cuotv ninh nyei njang-laangc.