24

Yawmsaub teem txem rua lub nplajteb.

  1Yawmsaub yuav ua rua nplajteb puam tsuaj nyob do cuas ca
   hab yuav muab lub nplajteb ntxeev ua kuas
   tej tuabneeg tswv ua saab ua sua taag.
  2Yuav ua le hov rua cov pov thawj ib yaam le ua rua cov pejxeem,
   yuav ua rua cov lospaav ib yaam le ua rua cov qhev,
  ua rua tug puj lospaav ib yaam le ua rua tug nkauj qhev,
   ua rua tug kws muag ib yaam le ua rua tug kws yuav,
  ua rua tug kws qev luas le ib yaam le ua rua tug kws muab qev,
   hab ua rua tug kws tshuav luas nqe ib yaam le ua rua
   tug kws luas tshuav nwg nqe.
  3Lub nplajteb yuav raug puam tsuaj taag huvsw
   hab yuav raug muab lws du quas lug,
  vem Yawmsaub tub has ca le nuav lawm.

  4Lub nplajteb qhuav zuj zug hab tuag tshaav,
   lub qaab ntuj qaug zug zuj zug hab tuag tshaav qhuav taag.
   Lub ntuj nrug lub nplajteb qaug zug taag.
  5Tej tuabneeg huv lub nplajteb nuav
   ua rua nplajteb vuab tsuab qas taag,
  tsua qhov puab tsw ua lawv le tej kevcai hab kwv tawv tej kaab ke
   hab muab tej lug cog tseg kws nyob moog ib txhws rhuav.
  6Vem le nuav tej lug tsawm foom txhad le nqog lub nplajteb,
   hab cov tuabneeg kws nyob huv kuj raug txom nyem
   vem puab tej kev txhum txem.
  Vem le hov cov kws nyob huv nplajteb raug muab hlawv taag
   tshuav tuabneeg tsawg tsawg le.
  7Tej cawv txwv maab qhuav zuj zug,
   tej tsob txwv maab kuj tuag tshaav qhuav taag,
   suavdawg kws sab xyiv faab kuj hlu quas cuag.
  8Lub suab npuaj nruag ua lomzem kuj ntsag tu lawm,
   cov kws sab xyiv faab lub suab kuj tu nrho lawm,
   lub suab ntaus nkauj nog ncaas ua lomzem kuj ntsag tu lawm.
  9Puab tsw haus cawv txwv maab hab hu nkauj ua ke dua le lawm.
   Cawv ntxws kuj ab ab le rua cov kws haus.
  10Lub nroog kws ntshu quas fwv ntxhuv quas nyo kuj pob taag,
   txhua lub tsev kuj muab kaw taag tsw muaj leejtwg nkaag tau rua huv.
  11Muaj suab qw tom tej kev vem yog tsw muaj cawv haus,
   tej kev xyiv faab huvsw kuj ntsag taag lawm,
   lub nplajteb kev zoo sab kuj pluj taag.
  12Tshuav lub nroog nyob do cuas ca,
   tej rooj loog kuj raug muab tsoo pob taag lawm.
  13Yuav muaj le nuav rua huv plawv nplajteb hab rua huv ib tsoom tebchaws,
   yuav zoo ib yaam le thaus muab tsob txwv aulib nplawm
   hab ib yaam le thaus muab tej txwv maab xawb de suam kaum.

  14Puab tsaa puab lub suab hu, puab hu nkauj xyiv faab,
   puab qw saab nub poob tuaj
   qhuas Yawmsaub tug fwjchim meej mom.
  15Vem le nuav saab nub tuaj
   ca le ua rua Yawmsaub tau koob meej,
  ntawm tej tebchaws kws lawv ntug havtxwv
   ca le qhuas Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv lub npe.
  16Thoob plawg huv qaab ntuj kawg peb nov lub suab hu nkauj
   qhuas has tas, “Tug ncaaj nceeg tau koob meej kawg.”
  Tassws kuv has tas, “Kuv mas kuv qaug zug zuj quas zug,
   kuv qaug zug zuj zug, kuv raug txom nyem lawm lauj!
  Tsua qhov cov kws faav xeeb kuj saamswm faav xeeb,
   puab faav xeeb heev kawg le.”

  17Mej cov kws nyob huv nplajteb 'e,
   mas tej kev txhawj kev ntshai hab tej qhov taub hab tej hlua cuab
   tub lug lawv cuag mej lawm.
  18Tug kws tswv lub suab txhawj ntshai
   yuav poob rua huv qhov taub,
  tug daum tawm huv qhov taub lug
   yuav maag lub vuj hlua cuab.
  Vem yog qhov rais ntuj kuj qheb lawm
   hab tej taw tag nplajteb ua zug quas kais.
  19Lub nplajteb tawg ntsoog quas ntxawg,
   lub nplajteb tawg ua tej dwb daim,
   lub nplajteb raug muab cu ua zug quas kais heev.
  20Lub nplajteb yoj quas yeeg ib yaam nkaus tug qaug cawv,
   hab ua zug quas kais ib yaam le lub tsev pheeb suav.
  Nplajteb tej kev faav xeeb nyaav tsuam lub nplajteb,
   mas nwg qaug lawm hab yuav tsw rov sawv dua le.

  21Nub ntawd Yawmsaub yuav txav txem sau ntuj
   rua tej timtswv sau nruab ntug,
  hab yuav txav txem huv nplajteb
   rua tej vaajntxwv huv nplajteb.
  22Puab yuav raug muab sau zog ua ke yaam nkaus le
   cov kws raug kaw huv lub nam qhov tub tub.
  Puab yuav raug muab kaw rua huv tsev lojfaaj,
   hab dhau ntau nub puab yuav raug muab rau txem.
  23Lub hli yuav poob ntsej muag hab lub nub yuav txaaj muag
   tsua qhov Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
  yuav ua vaajntxwv kaav sau lub roob Xi‑oo hab huv Yeluxalee,
   nwg ua nwg tug fwjchim ci ntsaa quas ab
   tshwm rua nwg cov kev txwj quas laug.