35

Cov Yixayee rov tau nyob huv Yeluxalee zoo sab kawg

  1Tebchaws moj saab qhua
   hab qhov chaw kws qhuav nkig nkuav yuav zoo sab,
  tej ntuj nraag teb do yuav xyiv faab hab tawg paaj.
   Yaam nkaus le tsob qoov tawg paaj,
  2mas ntuj teb do yuav tawg paaj puv nkaus le ntawd
   hab yuav xyiv faab zoo sab hu nkauj.
  Yuav muab Lenpanoo lub koob meej,
   hab yuav muab Khamee hab Saloo
   tej kev zoo nkauj rua lub tebchaws hov.
  Puab yuav pum Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab,
   kws yog peb tug Vaajtswv le fwjchim meej mom.
  3Ca le txhawb txhais teg kws tsaug tug zug
   hab ua rua lub hauv caug kws tsaug leeg muaj zug tuaj.
  4Ca le has rua tug kws sab yau tas,
   “Ca le ua sab tuab tsw xob ntshai.
  Saib maj, mej tug Vaajtswv yuav lug pauj taub,
   nwg yuav lug ua pauj rua puab, nwg yuav lug cawm mej dim.”

  5Mas tug tuabneeg dig muag yuav pum kev,
   tug tuabneeg laag ntseg yuav nov lug.
  6Tug tuabneeg ceg tawv yuav dha caws qa yaam le muas lwj,
   tug tuabneeg kws has tsw tau lug tug nplaig
   yuav hu nkauj xyiv faab hlo.
  Dej yuav txhawv huv tebchaws moj saab qhua
   hab yuav txhawv dej ndwg huv ntuj nraag teb do,
  7tej nraag xuab zeb kws kub kub yuav ntxeev ua paag dej,
   hab tej aav qhuav nkig nkuav yuav ntxeev ua qhov dej txhawv.
  Huv tej chaw kws maa nkaum pw
   nyom hab pawj a hab lojkov yuav tuaj.

  8Yuav muaj ib txuj nam kev hlaa tebchaws ntawd,
   yuav hu txujkev hov tas, “Txujkev dawb huv,”
   rua Vaajtswv cov tuabneeg.
  Cov tuabneeg qas tsw huv yuav tsw taug txujkev ntawd,
   hab cov tuabneeg ruag kws taug txujkev hov
   los yuav tsw yuam kev.
  9Tsw muaj ib tug tsuv ntxhuav nyob huv txujkev hov
   hab tsw muaj ib tug tsaj nyaum taug txujkev hov,
   yuav tsw pum muaj hlo le,
  tassws cov kws tub txhwv dim lawm
   yuav taug txujkev hov.
  10Yawmsaub cov tuabneeg kws tub txhwv dim lawm yuav rov qaab lug,
   hab yuav hu nkauj quas lawg lug rua huv Xi‑oo.
  Txujkev xyiv faab yuav nyob rua sau puab lub taubhau
   moog ib txhws tsw kawg.
  Puab yuav tau txujkev xyiv faab hab txujkev zoo sab,
   mas txujkev hlu hab kev lwj sab yuav pluj plag moog.