35

Zaj Nkauj ua Vajtswv Tsaug

  1Tiaj suabpuam thiab lub tebchaws uas
   qhuav nkig nkuav yuav zoo siab heev,
  thiab yuav muaj paj tawg ntsa iab rau saum tej av qhuav.
  2Tiaj suabpuam yuav hu nkauj thiab qw zoo siab;
  nws yuav zoo nkauj ib yam li tej Roob Lenpanoos,
  thiab av yuav rog ib yam li tej teb
   saum lub Roob Kalemees thiab Saloos.
  Txhua tus yuav pom tus TSWV lub koob meej
   thiab lub tshwjchim uas ci ntsa iab.

  3Cia li txhawb txhais tes uas tsaug leeg,
  thiab lub hauvcaug uas tshee na tsis muaj zog lawm.
  4Hais rau txhua tus uas tsis muaj kev cia siab hais tias,
  “Cuab zog khov kho thiab tsis txhob ntshai!
  Vajtswv yuav los cawm kom nej dim
   thiab rau txim rau nej cov yeebncuab.”

  5Tus neeg digmuag yuav pom kev,
   thiab tus lagntseg yuav hnov lus.
  6Cov neeg savceg yuav sawv dhia cus
   plaws seevcev,
  thiab cov neeg hais tsis tau lus yuav qw zoo siab.
  Dejcag yuav ntws mus rau hauv tiaj
   suabpuam;
  7lub tiaj suabzeb uas kub heev yuav ua pasdej,
  thiab thaj av qhuav yuav txhawv dej txhua qhov.
  Hma tej chaw nyob yuav tuaj nroj thiab tauj iab tas.

  8Nyob qhov ntawd yuav muaj ib txoj niamkev hu ua
   “Txojkev uas Dawbhuv.”
  Tsis muaj neeg txhaum taug txojkev ntawd li;
  thiab cov neeg ruam yuav tsis taug txojkev ntawd ib zaug li.
  9Yuav tsis muaj tsov ntxhuav nyob qhov ntawd
  thiab tsis muaj tej tsiaj nyaum taug txojkev ntawd.
  Cov neeg uas tus TSWV twb txhiv
   lawm thiaj taug txojkev ntawd xwb.
  10Lawv yuav rov los rau hauv lub
   nroog Yeluxalees zoo siab hlo,
  hu nkauj thiab qw ntshoo nrooj zoo siab kawg.
  Lawv yuav muaj kev zoo siab mus ibtxhis,
  kev quaj ntsuag thiab kev tu siab
   yuav tsis muaj mus li lawm.