38

He^se^ki^yaa Butv Baengc

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 20:1-11; 2 Zunh Doic Douh 32:24-26)

1Doix wuov deix ziangh hoc He^se^ki^yaa butv baengc kouv, kaav deix daic mi'aqv. Aamortv nyei dorn, wuov dauh douc waac mienh, I^saa^yaa, mingh mangc ninh aengx gorngv mbuox ninh, “Ziouv hnangv naaiv gorngv. ‘Meih oix zuqc liuc leiz nyungc-nyungc sung weic zuqc meih zungv oix zuqc daic. Meih maiv haih longx.’+”
2He^se^ki^yaa ziouc huin hmien mingh njongc wuov bung daux gaux gorngv mbuox Ziouv, 3“O Ziouv aac, tov! meih jangx jienv yie yiem meih nyei nza'hmien ziepc zuoqv nyei longc nzengc hnyouv gan meih, yaac ziux meih mangc, yie zoux duqv longx.” He^se^ki^yaa ziouc nyiemv duqv hnyouv mun haic.
4I^saa^yaa zipv Ziouv nyei waac gorngv, 5“Mingh mbuox He^se^ki^yaa, ‘Ziouv, meih nyei ong-taaix, Ndaawitv, nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv, “Yie haiz meih daux gaux nyei waac yaac buatc meih nyei wuom-mueic. Yie oix zorc longx meih. Yie oix jaa bun meih ziangh ziepc hmz hnyangx. 6Yie yaac oix njoux meih caux naaiv norm zingh leih ndutv Atc^si^lie hungh nyei buoz-ndiev. Yie oix beu naaiv norm zingh.”
7“ ‘Naaiv se Ziouv oix bun meih nyei jangx-hoc, bun cing Ziouv oix ei jienv ninh laengz nyei waac zoux. 8Mangc maah! Yie oix bun nyutc nyei dongh linh yiem Aa^hatc nyei tei nzuonx nqa'haav nqaang ziepc wuonc tei.’+” Dongh linh ziouc tuix nzuonx ninh jiex mingh nyei ziepc wuonc tei.
9Naaiv se Yu^ndaa nyei hungh, He^se^ki^yaa butv baengc longx daaih fiev nyei waac.
  10Yie hnamv daaih, “Yie nyei maengc taux ndaamv-seix
   yie oix zuqc bieqc yiemh gen nyei gaengh,
   zengc njiec nyei hnyangx maiv duqv ziangh aqv.”
  11Yie gorngv, “Yie maiv duqv buatc Ziouv,
   yie yiem yaangh gen maiv duqv aengx buatc Ziouv.
   Yiem naaiv norm lungh ndiev yie maiv duqv aengx buatc haaix dauh mienh.
  12Yie yiem nyei dorngx zuqc caeqv mingh leih nqoi yie
   hnangv caeqv bungx yungh mienh nyei ndopv-liuh nor.
  Yie njunc yie nyei maengc hnangv ndatv ndie nyei mienh njunc ndie nor.
   Tin-Hungh zorqv yie japv ndutv
   hnangv ndie yiem ndatv ndie nyei jaa-sic japv ndutv nor.
   Lungh hnoi lungh muonz meih oix bun yie nyei maengc taux setv mueiz.
  13Yie longc noic zuov taux lungh njang,
   mv baac ninh hnangv sienh nor, bun yie nyei yietc zungv mbungv nauv.
   Lungh hnoi lungh muonz meih oix bun yie nyei maengc taux setv mueiz.
  14Yie heuc hnangv norqc mba'hinx caux norqc aapv,
   yie heuc hnangv baeqc gopv.
  Yie mangc gau gu'nguaaic, m'zing zungv kouv nzengc.
   O Ziouv aac, yie zuqc zeix. Tov daaih beu jienv yie.”
  15Mv baac yie haih gorngv haaix nyungc fai?
   Weic zuqc ninh caux yie gorngv,
   ninh ganh yaac hnangv naaiv nor zoux.
  Weic zuqc yie nyei hnyouv kouv,
   yiem yie yietc seix nyei hnyangx-daauh
   yie oix sueih jienv yangh aqv.
  16Ziouv aac, mienh duqv ziangh jienv se weic naaiv deix sic.
   Yie nyei maengc yaac kaux naaiv deix sic duqv ziangh jienv.
  Tov meih zorc yie longx daaih,
   bun yie maaih maengc ziangh jienv.
  17Yie zuqc ndongc naaiv kouv
   m'daaih weic tengx yie duqv longx.
  Meih hnamv yie ziouc njoux yie
   leih ndutv zuqc mietc nyei kuotv,
  weic zuqc meih zorqv yie nyei yietc zungv zuiz
   zoi meih nyei nqa'haav nqaang.
  18Yiem yiemh gen nyei mienh maiv maaih haaix dauh haih ceng meih.
   Daic mingh nyei mienh maiv haih ceng meih.
  Njiec wuov norm kuotv nyei mienh
   maiv lamh hnamv meih ziepc zuoqv nyei jauv.
  19Kungx maaih ziangh jienv nyei mienh,
   se ziangh jienv nyei mienh haih ceng meih,
   hnangv yie ih hnoi ceng meih nor.
  Die oix mbuox ninh nyei naamh nyouz meih ndongc haaix ziepc zuoqv.
  20Ziouv oix njoux yie.
   Yie mbuo yietc seix ziouc yiem Ziouv nyei singx dinc
   patv daanh baah baaux yie nyei nzung.
21I^saa^yaa gorngv, “Zorqv ndunh ngongh nyorx biouv-nqaai daaih opv He^se^ki^yaa nyei zueih. Ninh ziouc longx mi'aqv.”
22He^se^ki^yaa naaic, “Maaih haaix nyungc jangx-hoc bun cing yie aengx duqv mingh zaangc Ziouv nyei biauv?”