38

Vajntxwv Hexekiyas Mob thiab Rov Zoo

(2 Vajntxwv 20.1-11; 2 Xwmtxheej Vajntxwv 32.24-26)

1Thaum ntawd Vajntxwv Hexekiyas mob hnyav heev thiab nws yuav zoo tsis taus. Amauxes tus tub Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus mus xyuas Hexekiyas thiab hais rau nws hais tias, “Vajtswv hais tias koj yuav tsum npaj txhua yam kom txhij txhua tseg rau koj tsevneeg. Rau qhov koj yeej yuav tsis zoo, koj yuav tuag xwb.”
2Hexekiyas txawm tig hlo rau tim phabntsa thiab thov tus TSWV hais tias, 3“Tus TSWV, thov koj nco ntsoov hais tias kuv ua koj tes haujlwm ntawm lub siab ncaj ncees thiab muab siab npuab koj, thiab kuv rau siab ntso ua txhua yam zoo uas koj xav kom kuv ua.” Thiab nws quaj tu siab kawg li.
4Tus TSWV rov hais rau Yaxayas hais tias, 5“Koj cia li rov mus cuag Hexekiyas thiab hais rau nws hais tias, ‘Kuv yog tus TSWV uas yog koj yawgkoob Daviv tus Vajtswv, kuv twb hnov koj tej lus thov thiab pom koj tej kua muag lawm; kuv yuav ntxiv hnub nyoog rau koj ua neej nyob kaum tsib xyoos ntxiv. 6Kuv cawm koj thiab lub nroog Yeluxalees kom dim ntawm cov Axilias tus huabtais txhais tes, thiab kuv tseem yuav tiv thaiv lub nroog no mus.’
7Yaxayas hais tias, “Tus TSWV yuav muab ib yam los ua cim qhia rau koj hais tias, nws yuav ua raws li nws tej lus cog tseg lawm. 8Tus TSWV yuav muab tus duab hnub thim rov qab kaum theem qibntai ntawm tus ntaiv uas Vajntxwv Ahas ua,” ces tus duab hnub txawm thim rov qab kaum theem.
9Tom qab uas Hexekiyas tus mob zoo lawm, nws sau zaj nkauj no hu ua Vajtswv tsaug:
  10Kuv hais tias, “Kuv txojsia uas tseemceeb tshaj plaws
  yuav mus rau ntawm lub roojvag uas yog txojkev tuag;
  kuv yuav tsis muaj sia nyob ib zaug ntxiv li lawm.”
  11Kuv hais tias, “Kuv yuav tsis pom
   tus TSWV hauv cov neeg uas muaj sia nyob lub tebchaws;
  kuv lub qhovmuag yuav tsis pom cov neeg uas muaj sia
   hauv lub ntiajteb no ib zaug li lawm.
  12Kuv txojsia twb raug muab txiav tu
   thiab twb kawg lawm,
  ib yam li lub tsevntaub uas muab rhuav tas lawm,
  zoo li tej ntaub uas muab txiab txias tus los.
  Kuv xav hais tias Vajtswv twb rho kuv txojsia lawm.
  13Kuv quaj ib hmos kaj ntug rau kuv
   tus mob.
  Vajtswv muab kuv tej pobtxha lov
   tas ib yam li tsov ntxhuav cua
  kuv xav hais tias Vajtswv yuav rho kuv txojsia mus.
  14Kuv ntsaj mos nyoos ib yam li tus
   luv lossis tus noogdej quaj,
  thiab kuv tsa hlo suab quaj ib yam li tus nquab.
  Kuv qhib tsis taus kuv ob lub
   qhovmuag saib saum ntuj.
  Tus TSWV, kuv ntxhov siab heev; thov koj pab kuv!”
  15Kuv yuav hais li cas?
  Tus TSWV twb hais rau kuv,
   thiab nws twb ua raws li nws hais lawm.
  Kuv nyuaj siab heev thiab pw tsis tsaug zog li.

  16Tus TSWV, qhov uas neeg muaj txojsia nyob
   twb yog vim muaj koj,
  thiab qhov uas kuv muaj txojsia
   nyob twb yog koj cawm.
  Thov pab kho kuv tus mob kom zoo
   thiab pub kuv rov muaj txojsia!
  17Kuv tej kev nyuaj siab yuav hloov
   mus ua kev kaj siab.
  Koj cawm kuv txojsia dim ntawm
   lub qhov uas yog txojkev puastsuaj los;
   koj zam tagnrho kuv tej kev txhaum.
  18Tsis muaj ib tug nyob hauv tubtuag
   teb yuav txawj ua koj tsaug;
  cov tuag lawm yeej tsis txawj cia siab
   rau koj txojkev ncaj ncees li.
  19Tsuas yog tus muaj sia nyob thiaj txawj ua koj tsaug
   ib yam li hnub no kuv ua xwb.
  Tej lus uas leej txiv qhia cov menyuam
   yog tej uas hais tias koj yog tus ncaj ncees tiag.
  20Tus TSWV, koj tau kho kuv tus mob
   zoo lawm.
  Peb yuav ntaus nkauj nogncas thiab
   hu nkauj ua koj tsaug,
  peb yuav ua koj tsaug hauv koj lub
   Tuamtsev mus tas simneej.
21Ces Yaxayas hais tias, “Nej cia li muab txiv ncuavpias los tsoo qhwv vajntxwv lub rwj, nws thiaj yuav zoo.” 22Vajntxwv Hexekiyas nug hais tias, “Yam dabtsi ua lub cim qhia rau kuv paub hais tias kuv yuav tau mus rau hauv tus TSWV lub Tuamtsev?”