38

Pơtao Hizkiyah Ruă Nuă Hăng Suaih Hĭ

(2 Ƀing Pơtao 20:1-11; 2 Hră Ruai 32:24-26)

1Amăng rơnŭk anŭn, Hizkiyah ruă kơtang tơl jĕ či tơĭ pran yơh. Tui anŭn, pô pơala Yesayah, ană đah rơkơi Amôz, nao čuă ngui ñu laih anŭn laĭ tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Pơtă glaĭ bĕ kơ sang anŏ ih, yuakơ ih jĕ či djai laih. Ih ƀu či hla̱o hĭ ôh.”
2Tơdang Hizkiyah hơmư̆ tơlơi anŭn, ñu wir hĭ ƀô̆ mơta ñu ƀơi pơnăng laih anŭn iâu laĭ hăng Yahweh tui anai, 3“Hơdơr bĕ, Ơ Yahweh, hăng abih pran jua yơh, kâo hơmâo hơdip tŏng ten laih ƀơi anăp Ih laih anŭn hơmâo pơgiŏng hĭ laih tơlơi hiam ƀơi anăp mơta Ih.” Giŏng anŭn, pơtao Hizkiyah hia kơtang biă mă.
4Yesayah đuaĭ hĭ mơ̆ng pơtao laih anŭn boh hiăp Yahweh truh ƀơi ñu tui anai, 5“Nao laĭ bĕ kơ Hizkiyah, jing pô khua djă̱ akŏ kơ ƀing ană plei Kâo tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai ơi adon ih pơtao Dawid laĭ: Kâo hơmâo hơmư̆ laih tơlơi ih iâu laĭ laih anŭn ƀuh laih tơlơi ih hia. Kâo či thim mŭt pluh-rơma thŭn dơ̆ng amăng tơlơi hơdip ih, 6laih anŭn Kâo či pơklaih hĭ ih wơ̆t hăng plei anai mơ̆ng tơngan tơlơi dưi pơtao Assiria. Kâo či pơgang brơi kơ plei anai yơh.’ ”
7Yesayah laĭ glaĭ hăng pơtao Hizkiyah tui anai, “Gru kơnăl Yahweh brơi kơ ih thâo Ñu či ngă tơlơi Ñu hơmâo ƀuăn laih jing tui anai: 8Kâo, Yahweh, či ngă brơi kơ tơui yua mơ̆ng yang hrơi anŭn kơdŭn đĭ glaĭ pluh yak, jing tơui anŭn hơmâo trŭn nao laih truh ƀơi rơñan pơtao Ahaz pơkra laih yơh.”
 Giŏng anŭn, tơui yang hrơi pơčrang anŭn kơdŭn đĭ glaĭ pluh yak yơh ƀơi rơñan anŭn.
9Anai jing tơlơi Hizkiyah, pơtao lŏn čar Yudah, čih tơdơi kơ ñu suaih laih mơ̆ng tơlơi ñu ruă nuă:
  10Kâo pơmĭn tui anai, “Amăng tŏng krah rơnŭk tơlơi hơdip kâo, kâo khŏm djai
   jing mŭt nao pơ amăng ja̱ng anih ƀing djai Seôl.
   Sĭt kâo či dŏ pơ anŭn abih bang khul thŭn kâo năng hơdip ƀơi lŏn tơnah anai yơh.”
  11Kâo laĭ tui anai, “Kâo ƀu či ƀuh Yahweh dơ̆ng tah,
   Sĭt kâo ƀu či ƀuh Ñu amăng anih lŏn ƀing hơdip anai dơ̆ng tah,
  kâo ƀu či lăng ƀuh mơnuih mơnam dơ̆ng tah,
   jing ƀing mơnuih hlak hơdip ƀơi lŏn tơnah anai.
  12Yahweh hơmâo yaih trŭn laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ laih tơlơi hơdip mơ̆ng kâo,
   jing kar hăng arăng yaih trŭn sang khăn pô wai triu.
  Tơlơi hơdip kâo jing hrup hăng gơnam mơñam kâo hơmâo tơkŭl hĭ laih yơh,
   laih anŭn Ñu hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih kâo kar hăng pô mơñam khăt hĭ laih khăn mơñam mơ̆ng tơmĕh mơñam.
   Kơnơ̆ng mơ̆ng hrơi truh pơ mlam đôč yơh Ih hơmâo pơđŭt hĭ tơlơi hơdip kâo.
  13Kâo gir run dŏ tơguan truh kơ mơguah,
   samơ̆ kar hăng rơmung dŭl yơh Ih pơjŏh hĭ abih bang tơlang kâo.
  Kơnơ̆ng mơ̆ng hrơi truh pơ mlam đôč yơh Ih hơmâo pơđŭt hĭ tơlơi hơdip kâo.
  14Kâo čŏk hia kar hăng čim jăh ia ƀôdah čim sưng,
   kâo pơkrao kar hăng čim pơrơgŏm mơñi yơh.
  Mơta kâo tơdu tui tơdang kâo lăng đĭ pơ adai adih kơ tơlơi djru.
   Ơ Khua Yang hơi, kâo rŭng răng biă mă, rơkâo kơ Ih jing tơlơi rơnŭk hơđơ̆ng kâo!”

  15Samơ̆ hơget tơlơi kâo dưi laĭ lĕ?
   Ñu hơmâo pơhiăp hăng kâo laih anŭn Ñu pô hơmâo ngă laih tơlơi Ñu ƀuăn anŭn.
  Kâo či yak rơbat luă gŭ amăng abih thŭn hơdip kâo
   yuakơ tơlơi rơngot hơning amăng jua bơngăt kâo yơh.
  16Ơ Khua Yang ăh, yua mơ̆ng tơlơi Ih pơhiăp hăng ngă yơh, abih bang mơnuih mơnam hơdip,
   tui anŭn jua pơmĭn kâo ăt hơduah ƀuh tơlơi hơdip amăng tơlơi Ih pơhiăp hăng ngă mơ̆n.
  Ih yơh pơsuaih glaĭ hĭ drơi jan kâo,
   sĭt Ih yơh brơi kơ kâo dŏ hơdip.
  17Sĭt tơlơi kâo tŭ tơlơi tơnap hăng tơlơi rơngot hơning anŭn
   jing hĭ kơ tơlơi kơmlai kâo yơh.
  Yua mơ̆ng tơlơi khăp Ih yơh, Ih pơgang kâo
   kiăng kơ kâo ƀu lê̆ hĭ amăng hlung dơlăm ƀing djai.
  Ih hơmâo pap brơi laih abih bang tơlơi soh kâo
   jing kar hăng pioh ƀơi gah rŏng Ih.
  18Hloh kơ anŭn dơ̆ng, tơlơi bơni kơ Ih ƀu tơbiă rai mơ̆ng anih pơsat ôh,
   laih anŭn tơlơi adoh bơni kơ Ih kŏn tơbiă rai mơ̆ng tơlơi djai lơi.
  Ƀing hlơi pô trŭn nao pơ hlung dơlăm anŭn
   ƀing gơñu anŭn ƀu dưi čang rơmang amăng tơlơi tŏng ten Ih dơ̆ng tah.
  19Ƀing hơdip, kơnơ̆ng ƀing hơdip đôč yơh dưi bơni kơ Ih,
   jing kar hăng kâo hlak ngă hrơi anai.
  Ƀing ama pơruai kơ ƀing ană bă gơñu yơh
   kơ tơlơi djru tŏng ten Ih.

  20Yahweh či pơklaih hĭ kâo.
   Tui anŭn, ƀing ta či adoh hăng pĕ gơnam ayŭ
   amăng sang yang Yahweh
   amăng abih hrơi kơ tơlơi hơdip ta yơh.
21Giŏng anŭn, Yesayah hơmâo laĭ laih tui anai, “Prap rơmet bĕ boh hra sŏ̱ hăng mia ƀơi anih brăh rơnăh anŭn, tui anŭn gơ̆ či hla̱o hĭ yơh.”
22Hlâo kơ anŭn, Hizkiyah hơmâo tơña laih tui anai, “Hơget gru kơnăl Yahweh či brơi kiăng pơrơđah kơ kâo kơ tơlơi kâo či đĭ nao pơ sang yang Yahweh ƀơi hrơi tal klâo čơdơ̆ng mơ̆ng anai anŭn lĕ?”