50

  1Tus TSWV hais tias,
  “Koj xav hais tias kuv tso kuv haivneeg tseg ib yam li
  tus txivneej uas muab nws tus pojniam nrauj lawm no los?
  Daim ntawv nrauj nyob qhov twg?
  Koj xav hais tias kuv muab koj muag
   rau luag coj mus rau txim
  ib yam li tus txivneej uas muab nws
   cov menyuam muag mus ua qhev no los?
  Tsis yog li ntawd, koj raug muag vim
   koj tej kev txhaum;
  koj raug xa mus povtseg vim koj
   niam tau ua txhaum xwb.

  2“Vim li cas, thaum kuv los tsis
   muaj ib tug neeg nyob ntawd?
  Vim li cas, thaum kuv hu tsis muaj ib tug neeg teb li?
  Kuv txhais npab luv heev pab tsis tau koj los?
  Lossis yog kuv tsis muaj hwjchim tso koj dim?
  Kuv muaj peevxwm hais kom dej
   hiavtxwv nqhuab,
  thiab muab tej hav dej hloov ua
   suabpuam tej ntses yuav tuag tsw lwj ntxiag.
  3Kuv muab kev tsaus ntuj los thaiv
   lub ntuj thiab muab ntaubtsaj los qhwv lub ntuj.”

Tus Tubtxib uas Mloog Lus

  4Tus TSWV uas yog Vajtswv pub
   tswvyim rau kuv,
  yog li ntawd, kuv thiaj txhawb tau cov neeg uas qaug zog.
  Txhua tagkis nws pub kuv muaj lub
   siab kub lug mloog tej lus uas nws qhia rau kuv.
  5Tus TSWV uas yog Vajtswv ua
   rau kuv txawj totaub,
  kuv tsis tau ntxeev siab lossis khiav
   tawm ntawm nws.
  6Kuv tig nraubqaum rau cov neeg
   uas nplawm kuv.
  Kuv tsis tau cheem cov neeg uas thuam kuv,
  kuv tig xubntiag rau lawv thaum
   lawv rho kuv cov hwjtxwv,
  thiab nto qaubncaug rau kuv lub
   ntsejmuag.

  7Tiamsis tej lus uas lawv thuam
   tsis mob kuv li,
  rau qhov tus TSWV uas yog Vajtswv pab kuv lawm.
  Kuv ua siab ntev rau lawv.
  Kuv paub hais tias, kuv yeej tsis
   raug kev txajmuag ib zaug li,
  8rau qhov Vajtswv nyob ze kuv,
  thiab nws paub hais tias kuv yog neeg tsis muaj txim.
  Leejtwg xav ua plaub rau kuv?
   Wb cia li ua ke mus rau hauv tsev tu plaub!
  Leejtwg xav ua yeebncuab rau kuv?
   Nws sim txav los ze kuv saib!
  9Tus TSWV uas yog Vajtswv yeej pab kuv;
  leejtwg thiaj yuav hais tau tias kuv ua txhaum?
  Lawv yuav ploj tas ib yam li tej ris
   tsho uas ntsaum kabrwg noj lawm.

  10Nej cov ntawm ko puas muaj leejtwg
   hwm Vajtswv
  thiab mloog tej lus uas nws tus tubtxib qhia?
  Txawm yog nws taug txojkev uas tsaus ntuj nti los
  nws cia siab rau tus TSWV lub npe
   thiab tso siab plhuav rau nws tus Vajtswv.
  11Nej txhua tus uas tuav tswvyim
   txov lwm tus,
  nej tej tswvyim ntawd yuav rov los
   txov nej.
  Tus TSWV yuav ua kom tej ntawd los raug nej ntag.
  Nej yuav raug kev tsimtxom thiab
   txomnyem kawg li.