50

Tin-Hungh Tengx Ninh Nyei Bou

1Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “Yie longc zunc meih mbuo nyei maa biaux wuov zeiv leih cai sou yiem haaix?
   Fai yie zorqv meih mbuo maaic bun yie nyei haaix dauh zaeqv-ziouv?
  Se laaix meih mbuo nyei zuiz meih mbuo cingx zuqc maaic.
   Laaix meih mbuo baamz zuiz meih mbuo nyei maa cingx zuqc zunc biaux.
  2Yie daaih nyei ziangh hoc weic haaix diuc maiv maaih mienh zuov?
   Yie heuc nyei ziangh hoc weic haaix diuc maiv maaih haaix dauh dau?
  Yie nyei buoz nangv haic, maiv haih zuoqc meih mbuo fai?
   Yie maiv maaih qaqv njoux fai?
  Mangc maah! Yie hatc koiv, koiv ziouc nqaai mi'aqv.
   Yie bun ndaaih benx deic-bung-huaang.
  Yiem naaic nyei mbiauz laaix maiv maaih wuom
   ziouc daic, huv zueix nzengc.
  3Yie bun lungh hmuangx mingh dorngx lui-houx,
   yaac longc la'maah ndie-cou gomv jienv.”
  4Ziouv Tin-Hungh njaaux yie oix zuqc gorngv haaix nyungc horpc nyei waac
   weic longc waac tengx baav jienv kouv nyei mienh.
  Ziouv ndorm-ndorm heuc yie nyie daaih,
   weic bun yie nyei m'normh muangx ninh oix njaaux yie nyei waac.
  5Ziouv Tin-Hungh bun yie nyei m'normh muangx duqv haiz,
   yie yaac maiv ngaengc,
   yaac maiv huin ganh bung.
  6Mienh mborqv yie nyei diqc daanz, yie sueih mienh mborqv.
   Mienh baeng yie nyei siaam,
   yie huin yie nyei kamx-bui bun ninh mbuo.
  Mienh bun yie zuqc nyaiv,
   tuiv wuom-nzuih bun yie,
   yie maiv buang yie nyei hmien.
  7Weic zuqc Ziouv Tin-Hungh tengx yie,
   yie maiv zuqc nyaiv.
  Yie ziouc ngaengc jienv hnangv douz-lau nor ngaengc,
   yaac hiuv duqv yie maiv zuqc baaic hmien.
  8Gorngv yie zoux duqv horpc wuov dauh yiem nitv fatv yie,
   wuov nyungc haaix dauh oix caux yie zoux sic?
   Bun wuov dauh caux yie souv jienv naaiv.
  Haaix dauh gox yie?
   Bun ninh daaih yiem nitv fatv yie.
  9Se Ziouv Tin-Hungh tengx yie.
   Haaix dauh haih gox yie, gorngv yie zoux dorngc?
  Ninh mbuo yietc zungv oix hnangv lui-houx loz mingh,
   zuqc gaeng nyanc nzengc.
  10Yiem meih mbuo mbu'ndongx, haaix dauh taaih Ziouv,
   yaac muangx ninh nyei bou nyei waac?
  Ninh yangh hmuangx nyei dorngx,
   maiv maaih njang,
  ninh oix zuqc kaux Ziouv nyei mengh,
   yaac bangc ninh nyei Tin-Hungh.
  11Da'faanh meih mbuo yietc zungv diemv douz
   buov zieqc douz-baav nyei mienh,
  gunv bangc meih mbuo diemv nyei douz
   caux buov zieqc nyei douz-baav nyei njang yangh maah!
  Naaiv se yie nyei buoz oix zoux nyei,
   se bun meih mbuo bueix njiec zuqc siouc kouv.