6

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Israel

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai: 2“Ơ ană mơnuih, anăp bĕ ƀô̆ mơta ih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul čư̆ čan ƀing Israel. Laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu bĕ tui anai, 3‘Ơ khul čư̆ čan ƀing Israel, hơmư̆ bĕ boh hiăp Khua Yang Yahweh. Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp kơ khul čư̆ čan hăng khul bŏl čư̆, kơ khul čroh ia hăng khul dơnung tui anai: Kâo jĕ či ba rai tơlơi pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih laih anŭn Kâo či pơrai hĭ khul anih glông ih yơh. 4Khul kơnưl ih či glưh răm hĭ laih anŭn khul kơnưl čuh gơnam ƀâo mơngưi ih či phač hĭ yơh. Kâo či pơdjai hĭ ƀing ană plei ih ƀơi anăp khul rup trah ih anŭn yơh. 5Kâo či pioh atâo djai ƀing Israel gah anăp kơ khul rup trah gơñu laih anŭn Kâo či pơčơlah hĭ khul tơlang ih jum dar khul kơnưl ih yơh. 6Pơ anih pă ih hơdip, khul plei pla anŭn či jing hĭ rơngol laih anŭn khul anih glông kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng či răm rai hĭ yơh, kiăng kơ khul kơnưl ih či jing hĭ răm rai hăng glưh pơčah, khul rup trah ih phač hĭ hăng răm rai, khul kơnưl čuh gơnam ƀâo mơngưi glưh trŭn laih anŭn hơdôm gơnam ih hơmâo pơkra laih jing hĭ rơngiă abih bang yơh. 7Ƀing ană plei ih či djai hĭ amăng ih, hơnŭn yơh, ih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.
8“ ‘Samơ̆ Kâo či pioh hơdip đơđa mơnuih, tui anŭn đơđa mơnuih amăng ih či tơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi pơblah tơdang ih čơlah đuaĭ hĭ amăng anih lŏn ƀing lŏn čar. 9Giŏng anŭn amăng ƀing lŏn čar arăng ba pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu jing hlŭn mơnă, ƀing đuaĭ tơklaih yơh či hơdơr kơ tơlơi hiư̆m ƀing gơñu pơruă hĭ Kâo tơdang ƀing gơñu đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Kâo kiăng kơ đuaĭ nao pơ khul rup trah, laih anŭn yua mơ̆ng mơta gơñu yơh, ƀing gơñu hơmâo amoaih kluh đuaĭ tui khul rup trah. Ƀing gơñu či hơƀak jrak kơ gơñu pô kơ bruă sat ƀai ƀing gơñu hơmâo ngă laih, laih anŭn kơ abih bang tơlơi hơdip hơdơ̆ng soh sat gơñu. 10Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo jing Yahweh. Kâo ƀu pơhuĭ đôč đač ôh kơ tơlơi kiăng ba rai tơlơi răm rai ƀơi ƀing gơñu.
11“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Păh bĕ tơngan ih hrŏm hơbĭt yuakơ hil nač laih anŭn tơtŏm bĕ tơkai ih yuakơ ƀrŭk hil giŏng anŭn pơhiăp kraih bĕ “ruă đơi” yuakơ abih bang tơlơi hơdip hơdơ̆ng sat ƀai hăng hơƀak drak sang anŏ ƀing Israel, yuakơ ƀing gơñu či djai hĭ mơ̆ng tơlơi pơblah, ư̆ rơpa laih anŭn kli̱n khe̱ng yơh. 12Hlơi pô dŏ ataih či djai hĭ yuakơ tơlơi kli̱n khe̱ng laih anŭn hlơi pô dŏ jĕ či djai hĭ yuakơ tơlơi pơblah, laih anŭn hlơi pô dŏ so̱t hăng tơklaih či djai hĭ yuakơ tơlơi ư̆ rơpa yơh. Hơnŭn yơh, Kâo či klă̱ tơlơi hil Kâo ƀơi ƀing gơñu yơh. 13Laih anŭn ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh, tơdang ƀing ană plei gơñu djai amăng khul rup trah gơñu laih anŭn ƀơi jum dar kơnưl gơñu, ƀơi anih glông bŏl čư̆ laih anŭn ƀơi abih bang kơčŏng čư̆ čan, gah yŭ rĭm kơyâo sen pum pam hla lu, jing hơdôm anih ƀing gơñu pơyơr gơnam ƀâo mơngưi pơmơak kơ abih bang ƀing yang rơba̱ng gơñu yơh. 14Kâo či yơr tơbiă tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu laih anŭn ngă brơi kơ anih lŏn anŭn jing hĭ rơngol hông hang čơdơ̆ng mơ̆ng tơdron ha̱r truh pơ plei Riblah yơh, jing rĭm anih ƀing gơñu dŏ hơdip yơh. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.’ ”