17

Chúa xác nhận giao ước với Áp-ram

1Áp-ram được 99 tuổi, Chúa lại xuất hiện và phán dạy: "Ta là Thượng Đế Toàn Năng, con hãy sống một cuộc đời hoàn toàn trước mặt Ta. 2-4Ta giao kết với con, làm cho con thành một dân tộc lớn. Thật ra, dòng dõi con không phải chỉ là một dân tộc nhưng gồm nhiều dân tộc khác nhau!" Trong khi nghe tiếng Chúa, Áp-ram sấp mặt xuống đất, vô cùng kính cẩn.
5Chúa bảo tiếp: "Ta sẽ đổi tên con. Người ta không gọi con là Áp-ram (cha tôn quý) nữa, nhưng gọi là Áp-ra-ham (cha của các dân tộc) - vì Ta cho con làm tổ phụ nhiều dân tộc. 6Ta cho con sinh sôi nẩy nở thành nhiều dân tộc, hậu tự con gồm nhiều vua chúa. 7,8Ta lập giao ước này với con và hậu tự con đời này sang đời khác. Giao ước này còn mãi đời đời: Ta làm Thần của con và của hậu tự con. Ta sẽ cho con và hậu tự con đất nước Ca-na-an mãi mãi. Ta làm Thần của họ đời đời.

Lễ cắt bì

9,10Phần con và hậu tự con phải thi hành một điều khoản: theo giao ước, con và tất cả người nam trong dòng dõi con phải chịu lễ cắt bì. 11Da quy đầu phải bị cắt đi để chứng tỏ rằng con và hậu tự con vâng giữ giao ước này. 12Mỗi người nam phải chịu cắt bì sau khi sinh được 8 ngày, con dòng cháu giống hay con nô lệ sinh trong nhà cũng phải cắt bì. Điều khoản này phải nghiêm chỉnh thi hành mãi mãi cho tất cả các hậu tự con. 13Tất cả phải chịu cắt bì. Giao ước Ta sẽ được mãi mãi ghi vào thân thể các con. 14Ai từ khước điều khoản đó sẽ bị khai trừ ra khỏi dân tộc vì nó đã vi phạm giao ước Ta."
15Chúa dạy thêm: "Vợ con cũng được đổi tên, không còn gọi là Sa-rai nữa, nhưng là Sa-ra (công chúa). 16Ta sẽ ban phúc lành cho nàng và cho nàng sinh con trai kế nghiệp. Phải, Ta sẽ ban phúc lành dồi dào cho Sa-ra và cho nàng làm tổ mẫu nhiều dân tộc, hậu tự nàng gồm nhiều vua chúa."
17Áp-ra-ham cúi mặt sát đất và cười thầm, tự nhủ: "Trăm tuổi như con mà sinh con sao được? Sa-ra đã 90 còn sinh nở gì nữa?"
18Rồi Áp-ra-ham nói qua chuyện khác: "Ước gì Chúa cho ích-ma-ên được sống." 19Chúa đáp: "Nhưng Ta bảo: Sa-ra, vợ con sẽ sinh con trai. Con sẽ đặt tên nó là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước với nó và hậu tự nó đời đời. 20Còn Ích-ma-ên, Ta đã nghe lời con, ban phúc lành cho nó và cho nó sinh sôi nẩy nở đông đúc thành một dân tộc lớn. Nó sẽ làm tổ phụ 12 vua chúa. 21Nhưng Ta sẽ lập giao ước với Y-sác mà Sa-ra sẽ sinh ra cho con vào độ này, sang năm."
22Đến đây, Chúa chấm dứt câu chuyện với Áp-ra-ham và ngự lên trời. 23Ngay hôm ấy, Áp-ra-ham làm lễ cắt bì cho Ích-ma-ên, con trai mình, và tất cả những người nam sinh trong nhà hay nô lệ ông đã mua về, đúng theo lời Chúa dạy. 24,25Lúc ấy, Áp-ra- ham đã được 99 tuổi, còn Ích-ma-ên mới lên 13. 26Áp-ra-ham và con là Ích-ma-ên chịu cắt bì cùng trong một ngày, 27luôn với tất cả những người nam sinh trong nhà và nô lệ ông đã mua về.