12

Sisab ua rog rau Yuda

(1Vntx. 14:21,25-31)

1Thaum Lehaunpau‑as ua vajntxwv kav lub tebchaws ruaj khov thiab muaj zog lawm, nws txawm tso Yawmsaub txoj kevcai tseg, thiab cov Yixayee sawvdaws kuj muab tso tseg ib yam nkaus. 2Xyoo tsib uas Lehaunpau‑as ua vajntxwv kav mas Sisab uas ua vajntxwv hauv Iyi tebchaws txawm tuaj ua rog rau lub nroog Yeluxalees, vim yog lawv tso Yawmsaub tseg, 3muaj tsheb nees ua rog ib txhiab ob puas lub thiab tub rog caij nees rau vam leej. Thiab cov tub rog uas nrog nws tuaj nram Iyi tuaj suav tsis txheeb, yog cov Linpia, cov Xukhi‑i thiab cov neeg Khuj. 4Nws txeeb tau Yuda tej moos uas muaj ntsa loog tag thiab tuaj rau ntawm Yeluxalees. 5mas Semaya uas yog xibhwb cev Vajtswv lus tuaj cuag Lehaunpau‑as thiab Yuda cov thawj uas tuaj txoos ua ke rau hauv Yeluxalees vim yog ntshai Sisab thiab hais rau lawv tias, “Yawmsaub hais li no tias, ‘Nej tau tso kuv tseg, kuv thiaj tso nej tseg rau hauv Sisab txhais tes.’ ” 6Ces Yixayee cov thawj thiab vajntxwv thiaj li txo hwjchim thiab hais tias, “Yawmsaub ua ncaj ncees.” 7Thaum Yawmsaub pom tias lawv txo hwjchim, Yawmsaub hais lus tuaj rau Semaya tias, “Lawv txo hwjchim lawm, kuv yuav tsis ua kom lawv puam tsuaj tiamsis kuv yuav pab lawv dim ib qho xwb mas kuv tsis siv Sisab txhais tes nchuav kuv txojkev npau taws rau saum Yeluxalees. 8Txawm li cas los lawv tseem yuav ua Sisab li qhev kom lawv thiaj li paub tias qhov uas tu kuv thiab tu tej vajntxwv hauv ib tsoom tebchaws txawv li cas.”
9Iyi tus vajntxwv Sisab txawm nce tuaj ua rog rau Yeluxalees. Nws muab tej nyiaj txiag qhov txhia chaw hauv Yawmsaub lub tuam tsev thiab hauv vajntxwv lub tsev lws huvsi coj mus. Nws kuj coj tej daim phiaj kub thaiv uas Xalaumoo ua huvsi mus. 10Mas vajntxwv Lehaunpau‑as ho muab tooj liab ua tej daim phiaj los siv hloov chaw thiab muab cov daim phiaj ntawd cob rau cov thawj rog uas zov vajntxwv lub qhov rooj. 11Txhua zaus uas vajntxwv mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev cov tub rog kuj tuav cov daim phiaj ntawd tawm tuaj thiab coj rov qab mus khaws cia rau hauv lub tsev uas cov tub rog zov khuav nyob. 12Thaum Lehaunpau‑as txo hwjchim lawm, Yawmsaub txojkev npau taws kuj thim rov qab tsis ua kom puam tsuaj tag huvsi, thiab Yuda tseem nyob zoo.
13Vajntxwv Lehaunpau‑as thiaj nyob ruaj rau hauv Yeluxalees thiab tseem kav tebchaws mus. Thaum Lehaunpau‑as sawv ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj plaub caug ib xyoos. Nws nyob hauv Yeluxalees kav tau kaum xya xyoo, yog lub nroog uas Yawmsaub xaiv hauv txhua xeem Yixayee cia ua lub chaw rau nws lub npe nyob. Nws niam npe hu ua Na‑ama uas yog neeg Asmoo. 14Nws tau ua tej uas phem rau qhov nws tsis muab siab rau nrhiav Yawmsaub.
15Lehaunpau‑as tej haujlwm txij thaum pib mus txog thaum kawg mas twb muab sau cia rau hauv Semaya uas yog xibhwb cev Vajtswv lus thiab Idau uas hais pom tom hauv ntej phau ntawv keeb kwm. Lehaunpau‑as thiab Yelaunpau‑as pheej sib ua rog tsis tu li. 16Lehaunpau‑as tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob. Lawv muab nws log rau hauv Davi lub nroog. Mas nws tus tub Anpiya sawv nws chaw ua vajntxwv kav.