8

Xalaumoo tej haujlwm

(1Vntx. 9:10-28)

1Xalaumoo siv sijhawm nees nkaum xyoo ua tau Yawmsaub lub tuam tsev thiab ua tau nws lub tsev, 2mas Xalaumoo mam li kho tej moos uas Hulas tau pub rau nws thiab kom cov Yixayee mus nyob rau hauv. 3Xalaumoo mus rau lub moos Hamaxaunpa thiab txeeb tau lub moos ntawd. 4Nws kho lub moos Thamau hauv tebchaws moj sab qhua thiab kho tej moos khaws cuab txhiaj cuab tam cia rau hauv Hama. 5Nws kho lub moos Npe Hauloo pem roob thiab lub moos Npe Hauloo nruab tiag, ua ob lub moos ruaj khov muaj ntsa loog muaj qhov rooj thiab muaj las rooj. 6Thiab ua lub moos Npa‑alab thiab ua txhua lub moos uas nws khaws cuab txhiaj cuab tam cia rau hauv, thiab ua tej moos uas nws khaws tej tsheb nees ua rog rau hauv, thiab ua tej moos uas nws cov tub rog caij nees nyob, thiab ua txhua yam uas Xalaumoo xav kom ua rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab hauv tebchaws Lenpanoo thiab thoob plaws tej tebchaws uas Xalaumoo kav. 7Cov Hithai, cov Amaulai, cov Pelixai, cov Hivai thiab cov Yenpu uas tseem tshuav nyob, uas tsis yog neeg Yixayee, 8mas cov neeg no li noob uas tshuav nyob hauv lub tebchaws uas cov Yixayee tsis tau muab ua puam tsuaj tag ces Xalaumoo yuam ua qhev los txog niaj hnub nimno. 9Tiamsis cov neeg Yixayee mas Xalaumoo tsis yuam ua qhev. Lawv ua vajntxwv cov tub rog thiab ua nws cov nom tswv thiab ua thawj kav cov tsheb nees ua rog thiab ua nws cov tub rog uas caij nees. 10Cov no yog vajntxwv Xalaumoo cov nom tswv uas ua hlob huvsi muaj ob puas tsib caug leej, yog cov uas saib cov pejxeem.
11Xalaumoo coj Falau tus ntxhais ntawm Davi lub nroog mus rau lub tsev uas nws tau ua rau Falau tus ntxhais nyob, vim nws hais tias, “Kuv tus pojniam tsis tsim nyog nyob hauv Yixayee tus vajntxwv Davi lub tsev, rau qhov txhua qhov chaw uas Yawmsaub lub phij xab tau nyob hauv yog tej chaw uas dawb huv lawm.”
12Xalaumoo ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau Yawmsaub saum Yawmsaub lub thaj uas nws tau ua rau ntawm zaj qab khav ntawm lub tuam tsev. 13Nws pheej xyeem raws li Mauxe tau hais tseg kom xyeem rau hnub Xanpatau thiab hnub hli xiab thiab tej kevcai uas ib xyoo ua peb zaug, yog kevcai noj ncuav tsis xyaw keeb, kevcai xya lub chib so thiab kevcai nyob tsev pheeb suab. 14Raws li nws txiv Davi tau qhia tseg lawm mas nws thiaj tsa cov pov thawj ua tej pab ua Vajtswv tes haujlwm, thiab tsa cov Levi kom ua lawv tes haujlwm hu nkauj qhuas thiab pab cov pov thawj ua haujlwm raws li uas niaj hnub twb teem cia lawm, thiab tsa cov uas zov tej rooj loog ua tej pab mus zov txhua lub rooj loog. Rau qhov Davi uas yog Vajtswv tus qhev tau hais tseg li ntawd. 15Lawv thiaj ua txhua yam raws li uas vajntxwv tau hais kom cov pov thawj thiab cov Levi ua uas ntsig txog txhua yam thiab ntsig txog tej txhab nyiaj huvsi.
16Xalaumoo thiaj ua tau txhua yam tiav tag txij hnub uas pib ua Yawmsaub lub tuam tsev txog hnub uas ua tau tiav. Yog li no Yawmsaub lub tuam tsev thiaj li tiav tag huvsi.
17Xalaumoo txawm mus rau lub moos Exi‑oo Kenpaw thiab lub moos Elau ntawm ntug dej Hiavtxwv Liab hauv tebchaws Edoo. 18Hulas txib nws cov tub teg tub taws xa nkoj txwg thiab cov uas txawj tsav nkoj txwg mus rau Xalaumoo, mas lawv thiaj nrog Xalaumoo cov tub nkoj mus txog lub moos Aufi mus thauj tau kub hnyav plaub puas tsib caug tala qhov ntawd los rau vajntxwv Xalaumoo.