19

Yehu ntuas vajntxwv Yehausafa

1Cov Yuda tus vajntxwv Yehausafa rov qab mus txog nws tsev hauv Yeluxalees zoo. 2Hanani tus tub Yehu uas ua xibhwb hais pom tom hauv ntej txawm tawm mus ntsib vajntxwv Yehausafa thiab hais rau nws tias, “Tsim nyog koj pab cov neeg phem thiab hlub cov uas ntxub Yawmsaub lov? Vim li no, Yawmsaub txojkev npau taws poob rau saum koj lawm. 3Txawm li cas kuj xij, koj muaj ib qhov zoo vim yog koj rhuav tshem tej ncej dab Asela tawm hauv lub tebchaws no thiab rau siab nrhiav Vajtswv.”

Yehausafa tsa cov uas tu plaub

4Yehausafa nyob hauv Yeluxalees, thiab tawm mus xyuas tej pejxeem txij ntawm lub moos Npe‑awsenpa mus txog pem toj siab Efa‑i tebchaws dua ib zaug, thiab coj lawv rov los cuag Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv. 5Nws tsa cov uas tu plaub rau hauv Yuda tej moos uas muaj ntsa loog txhua lub thoob plaws lub tebchaws, 6thiab hais rau cov uas tu plaub ntawd tias, “Cia li ua tib zoo xav txog tej uas nej yuav ua, rau qhov tsis yog nej tu plaub kom hum neeg, tiamsis nej tu kom hum Yawmsaub xwb, Yawmsaub nrog nraim nej tu plaub. 7Yog li no nej yuav tsum paub ntshai Yawmsaub, thiab ceev faj tej uas nej ua, rau qhov Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv tsis ntxeev cai thiab tsis saib leejtwg ntsej muag thiab tsis yuav nyiaj xiab.”
8Tsis tag li ntawd xwb Yehausafa tsa cov Levi thiab cov pov thawj qee leej thiab Yixayee cov thawj hauv txhua xeem hauv Yeluxalees ua cov uas tu tej plaub uas ntsig txog Yawmsaub kevcai thiab tu tej plaub ntug uas hais tsis hum. Lawv ua haujlwm rau hauv Yeluxalees xwb. 9Thiab nws nkaw lus rau lawv tias, “Nej yuav tsum paub ntshai Yawmsaub ua tej haujlwm no. Nej yuav tsum mob siab ua kom kawg nej lub siab lub ntsws txhob tso tseg. 10Thaum nej cov kwvtij uas nyob hauv lawv tej moos coj lawv tej plaub tuaj txog nej tsis hais kev sib tua lossis plaub ua txhaum txoj kevcai thiab tej lus nkaw thiab tej kab ke thiab tej kevcai twg kuj xij mas nej yuav tsum qhuab ntuas lawv kom lawv tsis txhob ua txhaum rau Yawmsaub, mas Yawmsaub txojkev npau taws thiaj tsis poob rau saum nej thiab nej cov kwvtij. Nej yuav tsum ua li no nej thiaj tsis muaj txim. 11Tus pov thawj hlob Amaliya kuj kav nej rau hauv txhua yam uas ntsig txog Yawmsaub, thiab Yisama‑ee tus tub Xenpadiya uas ua thawj hauv xeem Yuda kuj kav nej rau txhua yam uas ntsig txog vajntxwv, thiab cov Levi yuav ua tub teg tub taws pab nej. Nej cia li ua siab loj siab tuab ua haujlwm. Thov Yawmsaub nrog nraim tus uas ua ncaj.”