34

Yauxiya ua vajntxwv kav

(2Vntx. 22:1-7)

1Thaum Yauxiya pib ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj yim xyoo, nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau peb caug ib xyoos. 2Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias zoo, thiab nws taug nraim nws yawg koob Davi tus neev taw, nws tsis tig mus rau sab xis lossis sab laug.
3Xyoo yim uas nws ua vajntxwv, yog thaum nws tseem yau, nws pib nrhiav nws yawg koob Davi tus Vajtswv. Xyoo kaum ob uas nws ua vajntxwv nws pib rhuav tshem tej chaw siab teev dab thiab tej ncej dab Asela thiab tej dab mlom uas txaug thiab nchuav hauv Yuda tebchaws thiab hauv Yeluxalees. 4Lawv tsoo tej thaj teev dab Npa‑as tab meeg ntawm nws xubntiag, thiab nws ntov lub txee uas hlawv xyab saum lub thaj pov tseg thiab nws tsoo tej ncej dab Asela thiab tej dab mlom uas txaug thiab nchuav tawg tag thiab muab tsoo ua hmoov coj mus w rau saum cov neeg uas xyeem tsiaj rau tej dab mlom ntawd tej qhov ntxa. 5Nws kuj muab cov pov thawj tej pob txha hlawv rau saum lawv tej thaj, thiaj ntxuav tau Yuda thiab Yeluxalees. 6Tej moos hauv Manaxe thiab Efa‑i thiab Xime‑oo thiab mus txog ntua Nathali, thiab tej uas pob tag ib ncig tej moos ntawd, 7nws kuj rhuav tshem tej thaj thiab tsoo tej ncej dab Asela thiab tej dab mlom ua hmoov, thiab ntov tej thaj hlawv xyab huvsi vau tag thoob plaws Yixayee tebchaws, ces nws li rov qab los rau hauv Yeluxalees.
8Xyoo kaum yim uas nws ua vajntxwv, thaum nws ntxuav lub tebchaws thiab lub tuam tsev, nws txib Safas uas yog Axalisya tus tub thiab Ma‑axeya uas yog tus thawj kav lub nroog, thiab Yau‑aha tus tub Yau‑av uas yog tus uas sau ntawv keeb kwm, mus kho Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv lub tuam tsev. 9Lawv tuaj cuag tus tuam pov thawj hlob Hikhiya thiab muab tej nyiaj uas cov pejxeem coj tuaj rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev cob rau nws, yog tej nyiaj uas cov Levi uas zov qhov rooj sau ntawm cov Manaxe thiab cov Efa‑i thiab ntawm cov Yixayee uas tseem tshuav nyob thiab ntawm cov Yuda thiab cov Npeeyamee sawvdaws thiab ntawm cov uas nyob hauv Yeluxalees. 10Lawv muab nyiaj rau cov tub zog uas tu Yawmsaub lub tuam tsev. Cov tub zog uas ua haujlwm hauv Yawmsaub lub tuam tsev muab siv kho lub tuam tsev kom zoo li qub. 11Lawv muab rau cov Kws ntoo thiab cov Kws ua tsev tau siv yuav tej pob zeb uas txhwm thiab tej las ntoo uas ua qhab thiab dau rau tej chav tsev uas Yuda tej vajntxwv muab tso pob tag lawm. 12Cov neeg muaj lub siab dawb paug ua haujlwm. Cov uas saib xyuas lawv yog Yahas thiab Aunpadiya uas yog xeem Levi yog Melali caj ces, thiab Xekhaliya thiab Mesulas uas yog Khauha caj ces. Cov Levi txhua tus uas txawj ntaus tej cuab yeej phim suab nkauj, 13ua cov uas saib xyuas cov neeg kwv nra thiab qhia txhua yam haujlwm rau cov tub zog sawvdaws ua. Cov Levi qee leej ua cov uas sau ntawv thiab cov uas tu haujlwm thiab cov uas zov tej rooj loog.

Nrhiav tau Yawmsaub phau kevcai

(2Vntx. 22:8-20, 23:1-3)

14Thaum lawv nqa tej nyiaj uas coj tuaj rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev lawm tawm los, tus pov thawj Hikhiya nrhiav tau phau kevcai uas Yawmsaub kom Mauxe qhia. 15Mas Hikhiya hais rau Safas uas yog tus tub sau ntawv tias, “Kuv tshawb tau phau ntawv kevcai nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev.” Ces Hikhiya txawm muab phau ntawv ntawd rau Safas. 16Safas coj phau ntawv ntawd mus cev rau vajntxwv thiab qhia tej haujlwm rau vajntxwv tias, “Txhua yam uas muab cob rau koj cov tub qhe ntawd lawv tabtom ua. 17Lawv nchuav tej nyiaj uas nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev thiab muab cob rau hauv cov uas tu haujlwm thiab cov tub zog txhais tes.” 18Mas Safas uas yog tus tub sau ntawv hais rau vajntxwv tias, “Tus pov thawj Hikhiya muab ib phau ntawv rau kuv.” Thiab Safas muab nyeem rau vajntxwv mloog.
19Thaum vajntxwv hnov tej lus hauv txoj kevcai ntawd lawd, nws txawm dua rhe nws lub tsho. 20Thiab vajntxwv hais rau tus pov thawj Hikhiya thiab Ahikhas uas yog Safas tus tub thiab Adoo uas yog Mikha tus tub thiab Safas uas yog tus tub sau ntawv thiab Axaya uas yog vajntxwv tus tub teg tub taws hais tias, 21“Nej cia li mus ua nug rau Yawmsaub rau kuv thiab rau cov uas tseem tshuav nyob hauv Yixayee thiab Yuda hais txog tej lus hauv phau ntawv no uas tshawb tau lawm. Yawmsaub txojkev npau taws uas nchuav los raug peb ntawd loj heev vim yog peb tej poj koob yawm txwv tsis tuav rawv Yawmsaub tej lus thiab tsis ua raws li txhua yam uas sau cia rau hauv phau ntawv no.”
22Ces Hikhiya thiab cov uas vajntxwv txib mus txawm mus cuag tus pojniam xibhwb Huda uas cev Vajtswv lus uas yog Salu tus pojniam. Salu yog tus uas tu vajntxwv tej tsoos tsho thiab yog Thauha tus tub thiab yog Halaj tus xeeb ntxwv. Tus pojniam xibhwb ntawd nyob hauv Yeluxalees ceg kaum nroog uas ua tshiab, ces lawv txawm hais zaj ntawd rau nws. 23Tus pojniam ntawd hais rau lawv tias, “Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Cia li hais rau tus uas txib nej tuaj cuag kuv tias, 24‘Yawmsaub hais li no tias, Saib nawj, kuv yuav tso tej xwm txheej phem los raug lub chaw no thiab raug tej neeg uas nyob hauv raws li txhua lo lus tsawm foom uas sau cia rau hauv phau ntawv uas tau muab nyeem rau Yuda tus vajntxwv ntawd. 25Vim lawv twb tso kuv tseg thiab hlawv xyab xyeem rau luag tej dab thiaj ua rau kuv chim rau txhua yam uas lawv txhais tes ua, vim li no kuv txojkev chim yuav npau tshwm plaws rau lub chaw no yuav tav tsis tau li.’ 26Tiamsis Yuda tus vajntxwv uas txib nej tuaj ua nug rau Yawmsaub ntawd, nej cia li hais li no rau nws tias, ‘Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Hais txog tej lus uas koj tau hnov ntawd, 27vim koj ntxeev dua siab thiab koj txo koj lub hwjchim rau ntawm Vajtswv rau thaum koj hnov nws hais li cas tawm tsam lub chaw no thiab cov neeg uas nyob hauv, thiab vim koj tau txo koj tus kheej rau ntawm kuv thiab dua rhe koj lub tsho quaj rau ntawm kuv xubntiag, mas kuv kuj hnov lawm. Yawmsaub hais li no ntag. 28Vim li no, saib nawj, kuv yuav coj koj mus nrog koj tej poj koob yawm txwv nyob thiab mus rau hauv koj lub qhov ntxa ua siab tus yees, thiab koj lub qhov muag yuav tsis pom tej xwm txheej phem huvsi uas kuv yuav coj los raug lub chaw no thiab cov neeg uas nyob hauv.’ ” Lawv kuj coj tej lus ntawd los hais rau vajntxwv mloog.
29Ces vajntxwv txawm hais kom sau zog Yuda thiab Yeluxalees cov kev txwj laus sawvdaws tuaj. 30Mas vajntxwv mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev. Cov Yuda huvsi thiab cov uas nyob hauv Yeluxalees thiab cov pov thawj thiab cov Levi, thiab cov pejxeem, cov hlob thiab cov yau sawvdaws nrog nws mus. Ces nws txawm nyeem tag nrho phau ntawv cog lus tseg uas tshawb tau hauv Yawmsaub lub tuam tsev los rau lawv mloog. 31Vajntxwv sawv ntsug ntawm nws lub chaw nrog Yawmsaub cog lus tias nws yuav ua lub neej raws nraim Yawmsaub thiab tuav rawv nws tej lus nkaw thiab nws tej lus qhia thiab nws tej kab ke kawg siab kawg ntsws, yuav ua raws nraim li tej lus sib cog tseg uas sau cia rau hauv phau ntawv ntawd. 32Thiab vajntxwv kom cov uas tuaj rau hauv Yeluxalees thiab cov Npeeyamee koom nrog cog tej lus no. Cov neeg Yeluxalees kuj ua raws li Vajtswv tej lus cog tseg, uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv. 33Thiab Yauxiya muab tej uas qias vuab tsuab huvsi rho tawm hauv tej chaw uas cov Yixayee nyob mus, thiab ua rau sawvdaws uas nyob hauv Yixayee tebchaws ua koom tu Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv. Lawv tsis tso Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv tseg mus tag Yauxiya sim neej.