23

Ntxeev Siab Rau Athaliyas

(2 Vajntxwv 11.4-16)

1Xyoo xya, tus povthawj Yehauyadas pom hais tias txog sijhawm uas nws yuav tsum nqis tes ua haujlwm raws li nws tau npaj siab lawm. Nws thiaj hais rau tsib tug thawj tubrog uas yog Yehaulas tus tub Axaliyas, Yehauhanas tus tub Yisamayees, Aunpes tus tub Axaliyas, Adayas tus tub Ma-axeyas thiab Xikhalis tus tub Elisafas. 2Lawv txawm mus thoob plaws txhua lub nroog hauv tebchaws Yudas coj cov Levis thiab cov thawjcoj ntawm txhua cuab tuaj rau hauv lub nroog Yeluxalees.
3Lawv sawvdaws tuaj sib sau rau hauv lub Tuamtsev, thiab lawv coglus rau Yau-as uas yog vajntxwv tus tub. Yehauyadas hais rau lawv tias, “Ntawm no yog vajntxwv tus tub ntxawg! Nimno nws yog tus yuav ua vajntxwv raws li tus TSWV tau coglus rau Vajntxwv Daviv hais tias nws cov xeebntxwv yuav tau ua vajntxwv mus li. 4Qhov uas peb yuav ua yog li no: hnub Xanpataus cov povthawj thiab cov Levis tuaj ua haujlwm, lawv cov ntawd ib feem peb zov lub Tuamtsev tej roojvag, 5ib feem peb mus zov vajntxwv lub loog, thiab ib feem peb zov lub Roojvag Xules. Tagnrho cov pejxeem yuav tuaj sib sau rau ntawm lub tshavpuam sab nraum lub Tuamtsev. 6Tsis pub leejtwg mus rau hauv lub Tuamtsev, tsuas yog cov povthawj thiab cov Levis thiaj mus tau xwb. Lawv mus tau, rau qhov lawv dawbhuv lawm, tiamsis cov pejxeem yuav tsum mloog tus TSWV lus thiab nyob sab nraud xwb. 7Cov Levis tuav rawv ntaj sawv puagncig vajntxwv, thiab lawv nrog nraim vajntxwv txhua qhov uas nws mus. Yog leej twg mus hauv lub Tuamtsev, cia li muab tus ntawd tua povtseg.”
8Cov Levis thiab cov Yudas ua raws li Yehauyadas hais. Cov uas ua haujlwm hnub Xanpataus tas los lawv tsis mus tsev li. Yog li ntawd, cov thawj tubrog thiaj tau lawv cov ntawd thiab cov uas tuaj hloov lawv ua haujlwm ua ke. 9Yehauyadas muab Vajntxwv Daviv cov hmuv thiab cov thaiv hniav ntaj, tsis hais cov loj cov me uas muab khaws cia rau hauv lub Tuamtsev, los rau cov thawj tubrog. 10Yehauyadas kom cov tubrog tuav rawv ntaj mus sawv thoob plaws ntawm hauv ntej lub Tuamtsev tiv thaiv vajntxwv. 11Ces Yehauyadas txawm coj Yau-as tawm los, muab lub kausmom kub rau nws ntoo, thiab muab vajntxwv phau kevcai cob rau Yau-as. Tus povthawj Yehauyadas thiab nws cov tub muab roj hliv rau Yau-as taubhau, tsa nws ua vajntxwv, thiab cov pejxeem qw hais tias, “Thov kom vajntxwv muaj txojsia nyob ntev!”
12Athaliyas hnov cov pejxeem qw qhuas vajntxwv, yog li ntawd, nws thiaj khiav ceev nrooj tuaj rau ntawm lub Tuamtsev uas cov pejxeem tuaj sib sau ua ke. 13Athaliyas pom tus vajntxwv tshiab sawv ntawm lub qhovrooj Tuamtsev tus ncej qhovrooj, qhov chaw uas npaj rau cov vajntxwv, cov tubrog thiab cov tshuab raj tshuab xyu sawv puagncig vajntxwv. Tagnrho cov pejxeem puavleej qw thiab tshuab raj tshuab xyu zoo siab, thiab cov ntaus suab nkauj hauv lub Tuamtsev ntaus lawv tej nkauj nogncas coj sawvdaws ua kevcai tsa vajntxwv. Athaliyas chim heev, nws dua rhe nws lub tsho thiab qw hais tias, “Ntxeev siab! Ntxeev siab!”
14Yehauyadas tsis xav kom luag tua Athaliyas rau ntawm lub Tuamtsev, nws thiaj hu cov thawj tubrog los thiab hais rau lawv tias, “Cia li coj Athaliyas tawm raws kis nruab nrab ntawm ob kab tubrog no mus. Yog leejtwg pab nws cia li muab tus ntawd tua povtseg.”
15Cov tubrog txawm ntes Athaliyas, thiab coj nws mus rau ntawm lub Roojvag Nees uas yuav mus rau hauv lub loog, thiab lawv muab nws tua rau ntawd.

Yehauyadas Txhim Kho Dua Tshiab

(2 Vajntxwv 11.17-20)

16Tus povthawj Yehauyadas kom Vajntxwv Yau-as thiab cov pejxeem sawvdaws nrog nws coglus hais tias lawv yuav ua tus TSWV haivneeg mus li. 17Ces lawv txawm mus rau tom lub tsev teev Npa-as thiab muab lub tsev rhuav puastsuaj tas. Lawv muab tej thaj thiab tej mlom tsoo tawg tas thiab muab tus povthawj Matas uas teev Npa-as tua rau ntawm cov thaj hauv ntej. 18Yehauyadas tsa cov povthawj thiab cov Levis ua cov saib haujlwm hauv lub Tuamtsev. Lawv ua tes haujlwm uas Vajntxwv Daviv muab cob rau lawv, thiab lawv tua tsiaj hlawv fij rau tus TSWV raws li txoj Kevcai uas Mauxes sau tseg. Dua li ntawd, lawv yog cov ntaus suab nkauj thiab hu nkauj. 19Yehauyadas tseem tso tubrog zov lub Tuamtsev tej roojvag thiab tsis pub tus neeg uas tsis huv mus rau hauv li.
20Cov thawj tubrog, cov nomtswv, cov tswvxeev thiab cov pejxeem nrog Yehauyadas coj vajntxwv tawm hauv lub Tuamtsev mus rau hauv lub loog. Lawv coj vajntxwv ntawm lub Roojvag Theem Siab los rau hauv lub loog thiab nws mus zaum saum lub zwmtxwv. 21Cov pejxeem sawvdaws zoo siab kawg nkaus, thiab lub nroog nyob ntsiag to, rau qhov twb muab Athaliyas tua povtseg lawm.