25

Cov Yudas Tus Vajntxwv Amaxiyas

(2 Vajntxwv 14.2-6)

1Thaum Amaxiyas ua vajntxwv nws hnubnyoog muaj nees nkaum tsib xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau nees nkaum cuaj xyoos. Nws niam hu ua Yehauyadees uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 2Nws ua lub neej raws li tus TSWV lub siab nyiam, tiamsis nws tsis ua kawg siab kawg ntsws. 3Thaum nws kav lub tebchaws nyob ruaj lawm, nws txawm muab ob tug nom uas tua nws txiv tua povtseg. 4Txawm li ntawd los nws tsis tua nkawd cov menyuam, nws uas li ntawd thiaj raws li tus TSWV tej lus samhwm rau hauv Phau Ntawv Kevcai uas Mauxes sau tseg hais tias, “Tsis txhob muab niamtxiv tua vim menyuam tej kev txhaum, thiab tsis txhob muab menyuam tua vim niamtxiv tej kev txhaum; tus twg ua txhaum tsuas tua tus ntawd xwb.”

Ua Rog rau Cov Edoos

5Vajntxwv Amaxiyas sau tagnrho xeem Yudas thiab xeem Npeenyamees cov txivneej tuaj ua tubrog raws li tej cuab, thiab nws tsa ib cov thawj saib ib txhiab leej, thiab ib co saib ib puas leej. Nws sau cov uas hnubnyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud, tagnrho yog muaj peb puas txhiab leej. Lawv puavleej tau kawm tua rog, lawv txawj nkaug hmuv thiab txawj siv daim thaiv hniav ntaj. 6Amaxiyas muab plaub tas nyiaj ntiav tau ib puas txhiab leej tubrog Yixalayees tuaj pab lawv. 7Tiamsis muaj ib tug cev Vajtswv lus tuaj hais rau vajntxwv hais tias, “Koj tsis txhob coj cov tubrog Yixalayees no nrog koj mus, rau qhov tus TSWV tsis nrog cov Yixalayees uas yog cov Efalayees. 8Koj xav hais tias lawv yuav tuaj kom koj lub zog loj thiab tua yeej rog, tiamsis Vajtswv yog tus ua kom yeej lossis muaj zog xwb, nws yuav cia yeebncuab tua yeej koj.”
9Amaxiyas nug tus cev Vajtswv lus hais tias, “Tiamsis yuav ua li cas rau cov nyiaj uas twb them rau cov tubrog Yixalayees lawm?”
 Tus cev Vajtswv lus teb hais tias, “Tus TSWV yuav muab ntau tshaj tej ntawd rau koj!”
10Yog li ntawd, Amaxiyas thiaj tso cov tubrog Yixalayees uas nws ntiav tuaj rov mus tsev. Lawv chim heev rau cov Yudas thiab rov mus tsev lawm.
11Amaxiyas ua siab tawv qhawv coj nws cov tubrog mus txog hauv lub Hav Ntsev. Lawv tua cov tubrog Edoos tuag kaum txhiab leej 12thiab ntes tau kaum txhiab leej. Lawv coj cov uas lawv ntes tau ntawd mus rau saum lub hauvtsua ntawm lub nroog Xelas, thiab muab lawv pov rau hauv qabtsuas tsoo pobzeb ua rau lawv tuag tas.
13Thaum ntawd, cov tubrog Yixalayees uas Amaxiyas tsis pub nrog nws mus tua rog txawm mus tua cov Yudas tej nroog uas nyob ntawm lub nroog Xamalis thiab lub nroog Npethes Hauloos ntu nruab nrab; lawv tua cov Yudas tuag peb txhiab leej thiab huab tau khoom ntau heev coj mus lawm.
14Thaum Amaxiyas mus tua yeej cov Edoos, nws coj cov Edoos tej mlom los teev thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab fij rau tej mlom ntawd. 15Qhov uas nws ua li no, ua rau tus TSWV chim heev. Tus TSWV thiaj tso ib tug cev Vajtswv lus mus hais rau Amaxiyas hais tias, “Vim li cas koj pe lwm haivneeg tej vajtswv uas twb pab tsis tau lawv dim ntawm koj txhais tes?” 16Thaum tus cev Vajtswv lus tseem tabtom hais, vajntxwv txawm teb ntua hais tias, “Leejtwg tsa koj ua vajntxwv tus tuavxam? Koj cia li tsum tsis txhob hais lus lossis yuav cia kuv muab koj tua povtseg!”
 Ua ntej uas tus cev Vajtswv lus tso tseg, nws txawm hais tias, “Kuv paub hais tias Vajtswv twb txiav txim siab yuav ua kom koj puastsuaj, rau qhov koj ua tej no thiab tsis mloog kuv lus.”

Ua Rog rau Cov Yixalayees

(2 Vajntxwv 14.8-20)

17Vajntxwv Amaxiyas uas kav tebchaws Yudas thiab nws cov tuavxam ntxeev siab rau cov Yixalayees. Nws thiaj tso xov mus rau Vajntxwv Yehau-as uas kav tebchaws Yixalayees uas yog Yehau-ahas tus tub thiab yog Yehus tus xeebntxwv kom tuaj nrog nws sib tua. 18Tiamsis Vajntxwv Yehau-as tso neeg mus hais rau Vajntxwv Amaxiyas hais tias, “Muaj ib zaug, ib tsob ntoo pos uas nyob pem roob Lenpanoos tso xov tuaj rau tsob ntoo ciab hais tias, ‘Muab koj tus ntxhais rau kuv tus tub yuav ua pojniam.’ Tiamsis txawm muaj ib tug tsiaj qus los muab tsob ntoo pos tsuj kiag rau hauv av lawm. 19Amaxiyas, nimno koj khavtheeb qhov uas koj tua yeej cov Edoos uas ua rau koj nto npe. Koj cia li txaus siab thiab nyob twjywm hauv tsev. Vim li cas koj nrhiav teebmeem rau koj thiab koj cov pejxeem kom puastsuaj?”
20Tiamsis Amaxiyas tsis mloog Yehau-as tej lus. Vim Vajtswv pom zoo cia kom Amaxiyas ua tus swb, rau qhov nws pe cov Edoos tej mlom. 21Yog li ntawd, Vajntxwv Yehau-as uas kav tebchaws Yixalayees thiaj tuaj tua Vajntxwv Amaxiyas uas kav tebchaws Yudas. Lawv tuaj sib tua ntawm lub nroog Npethes Semes hauv tebchaws Yudas, 22cov tubrog Yudas thiaj swb thiab khiav tas rov mus tsev lawm. 23Yehau-as ntes tau Yau-ases tus tub Amaxiyas thiab coj nws mus rau hauv lub nroog Yeluxalees. Yehau-as tsoo tus ntsa yeej uas thaiv lub nroog, txij ntua ntawm lub Roojvag Efalayees mus ti nkaus rau ntawm lub Roojvag Ceskaum tawg pob tas ntev li ib puas daj. 24Yehau-as coj tej nyiaj tej kub hauv lub Tuamtsev, tej cuabyeej hauv lub Tuamtsev uas cia Aunpes Edoos cov xeebntxwv zov, thiab txhua yam muaj nqis hauv loog uas nws tshawb tau nrog cov neeg uas nws ntes tau mus rau pem lub nroog Xamalis lawm.
25Tom qab uas Vajntxwv Yehau-as uas kav tebchaws Yixalayees tuag lawm, Vajntxwv Amaxiyas uas kav tebchaws Yudas tseem ua neej nyob tau kaum tsib xyoos ntxiv. 26Dua li lwm yam uas Amaxiyas ua, thaum pib mus rau thaum xaus, thiab nws kev tswjhwm puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas thiab cov Yixalayees tej vajntxwv lub neej lawm. 27Txij thaum Amaxiyas tso tus TSWV tseg, cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees pheej ntxeev siab rau nws. Thaum kawg nws khiav mus rau hauv lub nroog Lakhis, tiamsis nws cov yeebncuab caum qab mus muab nws tua tuag rau hauv lub nroog ntawd. 28Luag thiaj muab nees thauj nws rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab muab nws faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas hauv Daviv lub nroog.