7

1Mas Elisa hais tias, “Cia li mloog Yawmsaub tej lus. Yawmsaub hais li no tias, ‘Tagkis lub sijhawm no cov hmoov mog zoo zoo ib xe‑a lawv yuav muag ib sekhee, ob xe‑a qeb muag ib sekhee ntawm lub rooj loog Xamali.’ ” 2Ces tus thawj rog uas nrog nraim vajntxwv txawm hais rau Vajtswv tus neeg tias, “Txawm yog Yawmsaub qheb qhov rais saum ntuj los tej no yuav muaj tau lov?” Mas Elisa hais tias, “Koj lub qhov muag yuav pom ntag tiamsis koj yuav tsis tau noj.”
3Muaj plaub tug yawg mob ruas nyob sab nraum rooj loog. Lawv sib tham tias, “Ua cas peb yuav zaum ntawm no mus txog thaum tuag? 4Yog peb hais tias, ‘Cia peb nkag mus rau hauv lub nroog,’ hauv lub nroog kuj tshaib plab, ces peb kuj yuav tuag rau hauv thiab xwb. Yog peb nyob ntawm no, peb kuj yuav tuag ib yam nkaus. Yog li ntawd peb cia li mus rau hauv cov Alas lub yeej. Yog lawv tseg peb txojsia peb kuj dim, yog lawv tua peb, peb kuj tuag thiab xwb.” 5Thaum tsaus ntuj zuag lawv thiaj mus rau hauv cov Alas lub yeej. Thaum lawv mus txog cov Alas lub ntug yeej, ua ciav tsis muaj ib tug neeg nyob kiag li, 6vim yog Yawmsaub ua rau Alas cov tub rog hnov ib lub suab tsheb ua rog suab nees yam li yog ib pab tub rog coob coob li suab nrov, lawv thiaj sib tham tias, “Saib maj, Yixayee tus vajntxwv tau ntiav cov Hithai tej vajntxwv thiab cov Iyi tej vajntxwv tuaj ua rog rau peb.” 7Lawv txawm khiav tag rau thaum tsaus ntuj zuag lawm, tseg lawv tej tsev ntaub tej nees tej nees luav thiab tseg lub yeej zoo li qub, cia li khiav kom dim siav xwb. 8Thaum cov mob ruas mus txog ntawm ntug yeej, lawv nkag mus rau hauv ib lub tsev ntaub mas noj thiab haus, thiab nqa tej nyiaj tej kub tej ris tsho coj mus zais cia. Lawv ho rov los nkag dua rau hauv ib lub tsev ntaub thiab nqa tej qhov txhia chaw coj mus zais cia.
9Ces lawv txawm sib tham tias, “Peb ua tsis raug cai lawm. Hnub no yog hnub uas muaj xov zoo. Yog peb nyob twjywm tos txog kaj ntug, lub txim yuav poob rau saum peb. Yog li no nimno peb cia li mus hais rau vajntxwv tsev neeg.” 10Lawv thiaj mus hu cov uas zov rooj loog thiab hais zaj ntawd rau lawv tias, “Peb los ntawm Alas lub yeej los, mas peb tsis pom muaj leejtwg thiab tsis hnov ib lub suab neeg li, tsuas yog pom tej nees thiab tej nees luav khi cia rau ntawd xwb, thiab tej tsev ntaub nyob zoo yam li qub.” 11Ces cov uas zov rooj loog thiaj qw hu mus, ces txawm muaj neeg hais mus rau vajntxwv tsev neeg paub. 12Vajntxwv txawm sawv tsees tsaus ntuj nti hais rau nws cov tub teg tub taws tias, “Kuv yuav hais rau nej paub tias cov Alas npaj tswvyim ua rog li cas rau peb. Lawv yeej paub tias peb tshaib heev, lawv thiaj tawm tsiv nraim rau nraum lub yeej thiab tom tej hav nroj, xav tias, ‘Thaum lawv tawm hauv lub nroog, peb yuav ntes kiag lawv thiab txeem mus rau hauv lub nroog.’ ” 13Nws cov tub teg tub taws ib tug hais tias, “Cov neeg uas tseem tshuav nyob hauv lub nroog no yuav zoo yam li cov Yixayee coob coob uas puam tsuaj lawm xwb, mas cia qee leej muab cov nees uas tseem tshuav tsib tug los, thiab peb cia li txib neeg mus tshuaj saib.” 14Lawv thiaj muab ob lub tsheb ua rog thiab nees los mas vajntxwv txawm tso lawv raws Alas cov tub rog qab mus hais tias, “Cia li mus tshuaj saib.” 15Lawv thiaj raws mus txog tus dej Yaladee, ua ciav thoob txojkev ntawd tsuas pom muaj ris tsho thiab tej twj siv uas cov Alas muab tso pov tseg rau thaum lawv maj nroos khiav. Cov uas mus tshuaj thiaj rov los qhia rau vajntxwv paub.
16Cov pejxeem thiaj tawm mus lws tej qhov txhia chaw hauv cov Alas lub yeej. Yog li ntawd thiaj muab cov hmoov mog zoo ib xe‑a muag ib sekhee, thiab ob xe‑a qeb muag ib sekheef raws li Yawmsaub tej lus. 17Vajntxwv tau tsa tus thawj rog uas nrog nraim vajntxwv ua tus uas zov rooj loog. Mas cov pejxeem muab nws tsuj ntog rau ntawm rooj loog nws thiaj tuag, raws li Vajtswv tus neeg tau hais rau thaum vajntxwv tuaj rau ntawm nws. 18Thaum Vajtswv tus neeg hais rau vajntxwv tias, “Ob xe‑a qeb muag ib sekhee, cov hmoov mog zoo ib xe‑a muag ib sekheef rau tagkis lub sijhawm no rau ntawm lub rooj loog Xamali,” 19tus thawj rog uas nrog nraim vajntxwv teb Vajtswv tus neeg hais tias, “Txawm yog Yawmsaub qheb qhov rais saum ntuj los tej no yuav muaj tau lov?” Thiab Elisa hais tias, “Koj lub qhov muag yuav pom ntag tiamsis koj yuav tsis tau noj.” 20Ces thiaj muaj raws li ntawd rau nws, yog cov pejxeem muab nws tsuj ntawm rooj loog nws thiaj tuag lawm.