41

Ghê-đa-lia bị ám sát

1Đến tháng bảy, Ích-ma-ên (con trai Nê- tha-nia, cháu Ê-li-na-ma) một hoàng thân và tướng lãnh của hoàng triều Giu-đa, cầm đầu một phái đoàn 10 người đến yết kiến Tổng trấn Ghê-đa-lia. Ghê-đa-lia thết tiệc đãi phái đoàn. 2Giữa tiệc, Ích-ma-ên và 10 phụ tá đột nhiên đứng dậy, rút kiếm đâm chết Ghê-đa-lia, 3rồi kéo ra giết tất cả các cấp lãnh đạo Do-thái đang cộng tác với Ghê-đa-lia, luôn với các sĩ quan, và quân lính Ba-by-luân đang đóng tại Mích-ba để bảo vệ Ghê- đa-lia.
4Hôm sau, thế giới bên ngoài vẫn chưa hay tin gì về cuộc tàn sát này 5thì có 80 người từ Si-chem. Si-lô và Sa-ma-ri kéo nhau , lên Đền thờ để thờ phượng Chúa. Họ cạo đầu, xé áo, rạch da thịt rồi mang theo các lễ vật và trầm hương để dâng cho Chúa tại Đền thờ. 6Ích-ma-ên thấy họ đi ngang Mích-ba, liền ra nghênh đón, vừa đi vừa khóc. Vừa giáp mặt, Ích-ma-ên đã liến thoắng: "Chao ôi! Mời quý vị ghé vào đây yết kiến quan tổng trấn!"
7,8Vừa dụ họ vào trong thành phố, Ích-ma-ên và 10 thủ hạ lập tức tàn sát 70 người trong nhóm ấy, rồi quăng xác xuống một hồ chứa nước. Chỉ có 10 người sống sót nhờ nhanh trí khai với Ích-ma-ên: "Xin đừng giết chúng tôi, vì chúng tôi còn nhiều kho chôn giấu lúa mì, lúa mạch, dầu và mật ong ngoài đồng. Để chúng tôi lấy đem nộp hết cho các ngài!"
9Hồ chứa nước chất đầy thi hài hôm ấy là một hồ lớn do vua A-sa xây để tăng cường hệ thống phòng thủ Mích-ba trong cuộc chiến tranh với Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên.
10Ích-ma-ên bắt hết các công chúa và đoàn dân mà tướng Nê-bu-xa A-đan để lại Mích-ba dưới quyền cai trị của Ghê-đa-lia, rồi dẫn hết qua xứ Am-môn.

Giô-ha-nan

11Được tin Ghê-đa-lia bị ám sát, Giô-ha-nan (con Ca-rê-át) và các nhà lãnh đạo du kích quân lập tức đem quân đuổi theo Ích-ma-ên và 12bắt kịp gần hồ Ghi-bê-ôn. 13,14Đoàn dân bị Ích-ma-ên bắt đều reo mừng khi thấy Giô-hô-nan và các du kích quân. Họ liền bỏ Ích-ma-ên, chạy về phía Giô-ha-nan.
15Ích-ma-ên chạy thoát với 8 tên thủ hạ và trốn qua xứ Am-môn.
16,17Giô-ha-nan (con Ca-rê-át) và các cấp lãnh đạo du kích quân tập họp tất cả đoàn dân Ích-ma-ên đã bắt đi tại Mích-ba sau vụ ám sát Ghê-đa-lia (con A-hi-cam), tất cả binh sĩ, nội giám, phụ nữ, trẻ con, và chuẩn bị lên đường xuống Ai-cập. 18Lý do chỉ vì họ sợ quân đội Ba-by-luân trả thù khi nghe tin Ích-ma-ên ám sát Ghê-đa-lia mà hoàng đế Ba-by-luân đã lập làm quốc trưởng lâm thời nước Giu-đa.