16

Tej phaj rau Vajtswv kev npau taws

1Thiab kuv hnov ib lub suab nrov hauv lub tuam tsev tuaj hais rau xya tus tubtxib saum ntuj ntawd tias, “Cia li mus muab xya lub phaj uas rau Vajtswv kev npau taws nchuav rau saum lub ntiajteb.”
2Thawj tug tubtxib saum ntuj thiaj mus muab nws lub phaj nchuav rau saum lub ntiajteb, mas cov uas nias tus tsiaj lub cim thiab pe hawm nws tus dab mlom txawm ua kiav txhab qawj kiav txhab yaig thoob plaws ib ce.
3Tus tubtxib saum ntuj uas ob nchuav nws lub phaj rau hauv hiavtxwv, mas dej hiavtxwv txia ua ntshav zoo yam nkaus li ntshav neeg tuag, mas txhua yam ciaj sia hauv hiavtxwv kuj tuag tag huvsi.
4Tus tubtxib saum ntuj uas peb nchuav nws lub phaj rau tej hav dej thiab tej qhov dej txhawv mas tej dej ntawd kuj txia ua ntshav tag. 5Kuv txawm hnov tus tubtxib saum ntuj uas saib xyuas tej dej hais tias,
  “Au tus uas muaj txojsia nyob
   thiab ib txwm muaj nyob
   thiab yog tus Dawb Huv,
  qhov uas koj txiav txim li no
   koj ua ncaj lawm.
  6Vim lawv ua rau cov xov dawb
   thiab cov xibhwb cev lus tej ntshav los,
  koj thiaj muab ntshav rau lawv haus.
   Tej no tsim nyog rau lawv lawm.”
7Thiab kuv hnov lub thaj xyeem qw hais tias,
  “Yog lawm lauj. Vajtswv, tus Tswv uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus,
  qhov uas koj txiav txim no
   muaj tseeb thiab ncaj ncees.”
8Tus tubtxib saum ntuj uas plaub nchuav nws lub phaj rau saum lub hnub, ces ua rau lub hnub tawm hluavtaws txhiab neeg. 9Qhov uas kub heev ntawd txhiab neeg, lawv thiaj cem foom Vajtswv uas muaj hwjchim kav tej sub tawg sub ntsha ntawd lub npe, los lawv tsis yeem ntxeev dua siab thiab qhuas Vajtswv.
10Tus tubtxib saum ntuj uas tsib nchuav nws lub phaj rau saum tus tsiaj lub zwm txwv, ces nws lub tebchaws txawm tsaus ntuj nti lawm. Tej neeg thiaj mob heev tom nplaig qas nrees, 11thiab cem foom Vajtswv vim yog raug tej mob thiab tej kiav txhab ntawd, los lawv tsis yeem ntxeev dua siab ntawm tej uas lawv ua.
12Tus tubtxib saum ntuj uas rau nchuav nws lub phaj rau saum tus niag dej loj Yufeti, ua rau tus dej ntawd qhuav tag thiaj npaj kev rau tej vajntxwv uas tuaj sab hnub tuaj tuaj. 13Thiab kuv pom peb tus ntsuj plig qias zoo yam li qav tawm hauv tus zaj qhov ncauj thiab hauv tus tsiaj thiab tus cuav xibhwb cev lus li qhov ncauj los. 14Cov ntsuj plig ntawd yog tej dab uas ua txujci thiab tawm mus nrhiav tej vajntxwv thoob ntiajteb yuav sau zog tej vajntxwv ntawd mus ua rog rau hnub loj kawg uas Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus teem cia. 15“Saib maj, kuv tabtom los ib yam li tub sab tuaj. Tus uas tsis tsaug zog thiab ua tib zoo npaj nws tej tsoos tsho txhij nws thiaj tsis mus liab qab rau luag pom nws qhov txaj muag, yuav tau nyob kaj siab lug.” 16Peb tus dab ntawd txawm sau zog tej vajntxwv mus rau lub chaw uas hu raws li lus Henplais hais tias Amakedoo.
17Tus tubtxib saum ntuj uas xya nchuav nws lub phaj rau saum nruab ntug, ces txawm muaj ib lub suab nrov ntawm lub zwm txwv hauv lub tuam tsev tuaj hais tias, “Tiav lawm.” 18Ces txawm muaj xob laim laim liab vog, xob nroo nthe tej niag rhev, thiab ntuj qeeg heev txij thaum muaj neeg nyob hauv lub ntiajteb los tsis txeev muaj ntuj qeeg heev kawg li zaum no kiag li. 19Lub nroog loj txawm tawg ua peb feem thiab tej moos hauv ib tsoom tebchaws kuj pob tag thiab Vajtswv nco ntsoov lub tuam ceeb Npanpiloo, thiab muab lub khob cawv txiv hmab uas yog nws txojkev npau taws heev rau lub nroog ntawd haus. 20Ces txhua lub koog povtxwv txawm ploj tag thiab tej roob kuj tsis pom muaj lawm, 21thiab tej lub lawg loj loj hnyav plaub caug tsib kilu poob saum ntuj los rau saum ib tsoom neeg, mas neeg txawm cem foom Vajtswv vim tej sub tawg sub ntsha ntawm cov lawg ntawd rau qhov tej sub tawg sub ntsha ntawd loj heev.