12

Tus pojniam thiab tus zaj

1Muaj ib yam txujci tseem ceeb tshwm rau saum nruab ntug, yog ib tug pojniam muab lub hnub hnav thiab lub hli nyob hauv nws qab kotaw, saum nws taubhau nws ntoo lub mom vajntxwv uas muaj kaum ob lub hnub qub. 2Nws suab ib plab menyuam thiab quaj vim mob plab heev yuav yug menyuam. 3Thiab muaj dua ib yam txujci tseem ceeb tshwm rau saum nruab ntug, yog muaj ib tug zaj loj liab ploog. Nws muaj xya lub taubhau thiab kaum tus kub, thiab saum xya lub taubhau muaj xya lub mom kub. 4Nws xuas nws tus kotw nplawm tej hnub qub saum nruab ntug poob tag ib feem hauv peb, thiab muab pov los rau hauv ntiajteb. Tus zaj ntawd nyob ntawm tus pojniam uas tabtom yuav yug menyuam hauv ntej, xwv thiaj noj tau tus menyuam rau thaum yug kiag los. 5Tus pojniam txawm yug tau ib tug tub, yog tus uas yuav xuas qws hlau kav tag nrho ib tsoom tebchaws sawvdaws, tiamsis nws tus menyuam raug muab txeeb kiag coj mus rau ntawm Vajtswv thiab ntawm Vajtswv lub zwm txwv lawm. 6Ces tus pojniam txawm khiav mus rau hauv tebchaws moj sab qhua. Qhov ntawd muaj ib lub chaw uas Vajtswv npaj cia rau nws xwv luag thiaj yug tau nws ib txhiab ob puas rau caum hnub.
7Ces txawm ua rog saum ntuj, Mikha‑ee thiab nws cov tubtxib saum ntuj ua rog rau tus zaj ntawd, mas tus zaj thiab nws cov tubtxib saum ntuj kuj tawm tsam, 8tiamsis tus zaj tog swb lawm thiab tsis muaj chaw nyob saum ntuj dua li lawm. 9Tus niag zaj yog tus nab txwj nab laug thaum ub uas hu tias Ntxwg Nyoog thiab Xatas, yog tus uas dag ntxias neeg thoob ntiajteb. Nws raug muab pov los rau hauv lub ntiajteb, thiab nws cov tubtxib saum ntuj kuj raug muab pov nrog nws ua ke los thiab.
10Thiab kuv hnov ib lub suab saum ntuj hais tias,
  “Nimno txojkev dim thiab hwjchim
   thiab Vajtswv lub tebchaws
  thiab nws tus Khetos lub hwjchim
   los txog lawm,
  vim tus uas iab hiam peb cov kwvtij
   raug muab pov los lawm,
  yog tus uas iab hiam rau ntawm
   Vajtswv lub xubntiag nruab hnub hmo ntuj.
  11Lawv kov yeej nws
   vim yog tus Menyuam Yaj cov ntshav
   thiab vim yog lawv tej lus timkhawv,
  txawm yog yuav tuag
   los lawv tsis khuvxim lawv txojsia.
  12Vim li no, lub ntuj ceeb tsheej
   thiab sawvdaws uas nyob hauv 'e,
   cia li zoo siab xyiv fab.
  Tiamsis lub ntiajteb thiab dej hiavtxwv 'e,
   nej yuav raug txom nyem
   vim Ntxwg Nyoog twb nqes los rau hauv nej
   ua npau taws vog,
  rau qhov nws paub tias nws lub sijhawm
   tshuav tsis ntev lawm.”
13Thaum tus zaj pom tias nws raug muab pov nqes los rau hauv ntiajteb lawm, nws txawm raws caum tus pojniam uas yug tus tub ntawd qab. 14Tiamsis muab ob phab kooj tis pub rau tus pojniam ntawd ib yam li kooj tis dav loj kom nws thiaj ya khiav tus zaj ntawd mus rau hauv tebchaws moj sab qhua tau, mus rau lub chaw uas luag yuav yug nws ib ncua sijhawm, ob ncua thiab ib nrab ncua. 15Tus zaj txawm tsuag dej tawm hauv nws lub qhov ncauj los zoo yam li ib tug niag dej los caum tus pojniam qab xwv thiaj kuav tau kiag nws mus. 16Tiamsis lub ntiajteb pab tus pojniam, ces txawm qheb kiag qhov ncauj nqos tej dej uas tawm hauv tus zaj lub qhov ncauj ntws los. 17Tus zaj txawm chim heev rau tus pojniam ntawd thiab mus ua rog rau tus pojniam caj ces uas tshuav nyob, yog cov uas tuav rawv Vajtswv tej lus nkaw thiab Yexus tej lus timkhawv.
18Ces tus zaj txawm mus sawv hauv cov xuab zeb ntawm ntug hiavtxwv.