9

1Tus tubtxib saum ntuj uas tsib tshuab nws lub raj xyu, kuv txawm pom ib lub hnub qub poob saum ntuj los rau hauv ntiajteb, thiab muab tus yuam sij uas qheb lub niag qhov tob tob pub rau lub hnub qub ntawd. 2Thaum nws qheb lub niag qhov tob tob ntawd, muaj pa taws tshwm hauv lub qhov ntawd tuaj zoo yam li tej pa ncho hauv lub qhov hluavtaws hlob hlob. Lub hnub thiab saum nruab ntug kuj tsaus ntuj nti vim cov pa ncho uas tawm hauv lub qhov ntawd. 3Ib pab kooj txig txawm tawm hauv cov pa ncho ntawd los rau hauv lub ntiajteb, thiab pub cov kooj ntawd muaj peevxwm ib yam li raub ris teb hauv ntiajteb, 4tsis kheev cov kooj ntawd ua phem rau tej nyom hauv ntiajteb lossis tej nplooj ntsuab lossis tej xyoob ntoo tiamsis ua phem rau cov neeg uas tsis muaj Vajtswv lub cim nias rau ntawm hauv pliaj xwb, 5tsis kheev muab cov neeg ntawd tua tiamsis muab tsim txom tsib lub hlis. Qhov uas lawv raug tsim txom ntawd mob ib yam li thaum raub ris teb plev. 6Ncua sijhawm ntawd cov neeg yuav nrhiav txojkev tuag tiamsis nrhiav tsis ntsib. Lawv xav tuag tiamsis txojkev tuag yuav khiav ntawm lawv lawm.
7Cov kooj txig ntawd lub cev zoo ib yam li tej nees npaj txhij yuav ua rog. Saum lawv taubhau muaj ib yam zoo li lub mom kub, thiab lawv lub ntsej muag zoo li neeg. 8Lawv cov plaubhau zoo ib yam li cov pojniam, thiab lawv cov kaus hniav zoo ib yam li kaus hniav tsov ntxhuav. 9Lawv muaj ib cov nplai zoo ib yam li daim hlau thaiv hauv siab. Lawv phab tis lub suab nrov ib yam li tej tsheb nees coob coob dhia mus ua rog. 10Lawv muaj kotw thiab muaj ple ib yam li raub ris teb, lawv tus kotw muaj hwjchim tsim txom neeg tsib lub hlis. 11Lawv muaj tus tubtxib saum ntuj uas kav lub niag qhov tob tob ua vajntxwv kav lawv. Nws lub npe Henplais hu ua Anpadoo, lus Kili hu ua Apauliyoo. 12Thawj yam kev txom nyem dhau lawm. Saib maj, tseem tshuav ob yam kev txom nyem yuav los thiab.
13Tus tubtxib saum ntuj uas rau txawm tshuab nws lub raj xyu mas kuv hnov ib lub suab ntawm plaub tug kub uas nyob plaub ceg kaum thaj kub ntawm Vajtswv lub xubntiag tuaj 14hais rau tus tubtxib saum ntuj uas rau uas tuav lub raj xyu hais tias, “Cia li tso plaub tug tubtxib saum ntuj uas raug khi rau ntawm tus niag dej loj Yufeti.” 15Ces plaub tug tubtxib saum ntuj txawm raug muab tso. Lawv twb npaj txhij rau teev twg hnub twg hli twg xyoo twg uas yuav tua neeg ib feem hauv peb. 16Cov tub rog caij nees yog 200,000,000 leej. Kuv hnov lawv coob li ntawd. 17Hauv zaj yog toog kuv pom cov nees zoo li no. Cov uas caij nees hnav daim hlau thaiv hauv siab uas liab ploog li nplaim taws thiab tsamxem li qe zeb phaithu thiab daj li lawj faj. Cov nees li taubhau zoo yam li taubhau tsov ntxhuav, thiab muaj hluavtaws, pa taws thiab lawj faj tawm hauv lawv lub qhov ncauj los. 18Neeg raug peb yam vij sub vij sw no tua tag ib feem hauv peb, yog raug hluavtaws thiab pa taws thiab lawj faj uas tawm hauv cov nees qhov ncauj los tua. 19Cov nees no lub hwjchim nyob ntawm lawv lub qhov ncauj thiab ntawm lawv tus kotw. Lawv tus kotw zoo li tus nab muaj taubhau uas lawv siv ua phem rau neeg.
20Cov neeg tseem tshuav nyob uas tsis raug tej vij sub vij sw no tua lawv kuj tsis ntxeev dua siab tshiab ntawm tej uas lawv txhais tes ua, thiab tsis tseg qhov uas pe dab thiab tej dab mlom nyiaj dab mlom kub dab mlom pob zeb dab mlom ntoo uas tsis txawj pom tsis txawj hnov tsis txawj mus kev. 21Thiab lawv kuj tsis ntxeev dua siab tshiab ntawm qhov uas tua neeg, ua khawv koob, ua nkauj ua nraug thiab ua tub sab.