14

144,000 leej zaj nkauj

1Kuv saib mas pom tus Menyuam Yaj sawv saum lub roob Xi‑oo, thiab cov uas nrog nws ua ke muaj 144,000 leej uas muaj nws lub npe thiab muaj nws leej Txiv lub npe sau rau ntawm lawv hauv pliaj. 2Kuv hnov ib lub suab saum ntuj zoo ib yam li dej hlob ntsawj thiab yam li xob nroo nrov heev. Lub suab uas kuv hnov ntawd nrov yam nkaus li cov uas tabtom ntaus nkauj nog ncas lub suab. 3Lawv hu ib zaj nkauj tshiab rau ntawm lub zwm txwv lub xubntiag thiab ntawm plaub tug tsiaj ciaj sia thiab cov kev txwj laus xubntiag. Tsis muaj leejtwg kawm tau zaj nkauj ntawd tsuas yog 144,000 leej uas twb txhiv hauv ntiajteb lawm xwb. 4Cov neeg no yog cov uas dawb huv vim lawv yeej tsis tau ti dua pojniam. Lawv raws tus Menyuam Yaj qab mus rau txhua qhov. Lawv twb raug txhiv hauv neeg los ua thawj phaum uas muab xyeem rau Vajtswv thiab rau tus Menyuam Yaj, 5thiab tsis pom muaj tej lus dag hauv lawv lub qhov ncauj kiag li, lawv tsis muaj chaw thuam.

Peb tus tubtxib saum ntuj

6Kuv pom dua ib tug tubtxib saum ntuj ya mus rau saum nruab ntug coj txoj xov zoo uas nyob ib txhis mus piav rau cov uas nyob hauv lub ntiajteb, yog piav rau txhua lub tebchaws txhua xeem txhua yam lus thiab txhua haiv neeg. 7Nws qw nrov nrov hais tias, “Cia li paub ntshai Vajtswv thiab qhuas nws, vim lub sijhawm uas nws yuav txiav txim los txog lawm. Thiab pe hawm tus uas tsim lub ntuj ntiajteb dej hiavtxwv thiab tej qhov dej txhawv huvsi.”
8Muaj dua ib tug tubtxib saum ntuj yog tus uas ob raws nws qab mus hais tias, “Lub nroog loj Npanpiloo pob tag, pob tag lawm, yog lub nroog uas yuam ib tsoom tebchaws sawvdaws haus nws tej cawv txiv hmab uas yog nws txojkev ntshaw ua nkauj ua nraug.”
9Muaj dua ib tug tubtxib saum ntuj uas yog tus peb raws ob tug qab mus qw nrov hais tias, “Yog leejtwg pe hawm tus tsiaj thiab nws tus dab mlom thiab ntaus nws lub cim rau ntawm hauv pliaj lossis ntawm txhais tes, 10tus ntawd yuav haus cov cawv txiv hmab uas yog Vajtswv txojkev npau taws uas muab hliv rau hauv Vajtswv txojkev chim lub khob uas tsis muaj lwm yam tov li, thiab tus ntawd yuav raug tsim txom hauv hluavtaws thiab lawj faj tab meeg cov tubtxib saum ntuj dawb huv thiab tus Menyuam Yaj lub xubntiag. 11Cov pa ncho hauv qhov uas lawv raug tsim txom yuav ncho qas lug mus ib txhis tsis kawg. Cov uas pe hawm tus tsiaj thiab nws tus dab mlom thiab cov uas ntaus lub cim uas yog nws lub npe yuav tsis tau so nruab hnub hmo ntuj kiag li.” 12No yog qhov uas cov xov dawb yuav tsum ua siab ntev thev, yog cov uas tuav Vajtswv tej lus nkaw thiab txojkev ntseeg Yexus.
13Thiab kuv hnov ib lub suab hais saum ntuj tuaj hais tias, “Cia li sau li no tias, Txij no mus cov uas tuag rau hauv tus Tswv kuj nyob kaj siab lug.” Thiab Vaj Ntsuj Plig hais tias, “Muaj tseeb li ntawd. Lawv yuav tau so tej haujlwm uas lawv ua khwv khwv, vim tej haujlwm uas lawv tau ua ntawd yuav nrog lawv mus.”

Sau tej uas nyob hauv ntiajteb

14Kuv saib mas pom ib tauv huab dawb thiab muaj ib tug zaum saum tauv huab ntawd zoo li Neeg leej Tub, nws ntoo lub mom kub rau saum taubhau thiab tuav rawv ib rab liag ntse ntse hauv nws txhais tes. 15Muaj dua ib tug tubtxib saum ntuj tawm hauv lub tuam tsev los hu nrov nrov rau tus uas zaum saum tauv huab hais tias, “Cia li muab koj rab liag hlais lauj, vim twb txog caij hlais lawm, rau qhov tej qoob uas yuav hlais hauv ntiajteb twb siav tag lawm.” 16Tus uas zaum saum tauv huab txawm cev nws rab liag los rau hauv lub ntiajteb, mas thiaj hlais tej qoob hauv ntiajteb.
17Muaj dua ib tug tubtxib saum ntuj tawm hauv lub tuam tsev saum ntuj los, nws kuj tuav rawv ib rab liag ntse ntse. 18Thiab muaj dua ib tug tubtxib saum ntuj muaj hwjchim kav hluavtaws tawm hauv lub thaj xyeem los, hu nrov nrov rau tus uas tuav rawv rab liag ntse hais tias, “Cia li cev koj rab liag hlais tej tauv txiv hmab ntawm cov txiv hmab hauv ntiajteb vim tej txiv hmab siav lawm.” 19Tus tubtxib saum ntuj txawm cev nws rab liag los rau hauv lub ntiajteb hlais tej txiv hmab hauv ntiajteb sau los ua ke thiab muab nchuav rau hauv lub rhawv tsuam txiv hmab loj uas yog Vajtswv txojkev npau taws, 20muab tsuam rau hauv lub rhawv tsuam txiv hmab nraum ntug moos, thiab ntshav ntws hauv lub rhawv ntawd los siab txij nees nplooj pus ntws mus deb peb puas kilumeb.