4

Rooj ntug qheb

1Dhau ntawd kuv ntsia pom ib lub qhov rooj saum ntuj ceeb tsheej qheb lug cia. Thiab lub suab uas kuv tau hnov ntawd hais rau kuv ib yam li lub suab raj xyu hais tias, “Cia li nce tuaj saum no, kuv yuav qhia rau koj paub txog tej uas yuav tsum muaj tshwm los rau thaum dhau no lawd.” 2Tamsim ntawd Vaj Ntsuj Plig kav tag nrho kuv lub siab, kuv txawm pom muaj ib lub zwm txwv nyob saum ntuj thiab muaj ib tug zaum saum lub zwm txwv ntawd. 3Tus uas zaum ntawd saib mas ci zoo li qe zeb hlaws daj thiab qe zeb hlaws liab, thiab muaj zaj sawv puag ncig lub zwm txwv ntawd ci zoo li qe zeb hlaws ntsuab txho. 4Thiab ib ncig lub zwm txwv ntawd muaj nees nkaum plaub lub zwm txwv, thiab muaj nees nkaum plaub tug kev txwj laus nyob saum tej zwm txwv ntawd. Lawv hnav tsoos tsho dawb paug thiab ntoo lub mom kub saum taubhau. 5Muaj xob laim laim liab vog thiab xob nroo xob nthe tawm ntawm lub zwm txwv ntawd tuaj, thiab muaj xya teg tsau cig lam lug rau ntawm lub zwm txwv ntawd sab xubntiag. Tej teg tsau ntawd yog Vajtswv xya tus ntsuj plig, 6thiab ncaj ntawm lub zwm txwv xubntiag muaj ib yam zoo li hiavtxwv ntshiab li iav ci yam li qe zeb dawb.
 Ib ncig ntawm ob sab lub zwm txwv muaj plaub tug tsiaj ciaj sia, muaj qhov muag puv nkaus sab nrob qaum thiab sab xubntiag.
7Tej tsiaj ciaj sia ntawd tus ib zoo li tsov ntxhuav, tus ob zoo li txiv nyuj, tus peb muaj ntsej muag li neeg, tus plaub zoo li ib tug dav uas tabtom ya. 8Plaub tug tsiaj ciaj sia ntawd txhua tus muaj rau phab kooj tis, thiab muaj qhov muag puv nkaus ib ncig sab saud sab hauv, thiab lawv qw nruab hnub hmo ntuj tsis tu hais tias,
  “Dawb huv, dawb huv, dawb huv
   yog Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  yog tus uas ib txwm muaj nyob
   thiab muaj txojsia nyob
   thiab tseem yuav los.”
9Thaum tej tsiaj ciaj sia hu nkauj qhuas thiab hwm thiab ua tsaug tus uas zaum saum lub zwm txwv, uas yog tus muaj txojsia nyob mus ib txhis tsis kawg, 10ces nees nkaum plaub tug kev txwj laus ntawd txawm khwb nkaus rau ntawm tus uas zaum saum lub zwm txwv xubntiag thiab pe hawm tus uas muaj txojsia nyob mus ib txhis tsis kawg, thiab hle lawv lub mom kub txawb rau ntawm lub zwm txwv lub xubntiag, thiab hais tias,
  11“Au tus Tswv uas yog peb tus Vajtswv,
   koj tsim nyog tau meej mom
   thiab koob meej thiab hwjchim loj kawg,
  vim koj tsim ib puas tsav yam,
   thiab ib puas tsav yam muaj nyob
   thiab raug tsim los raws li koj twb xav tseg.”