15

Ua Kom Haum Lwm Tus Siab

1Peb cov uas muaj kev ntseeg ruaj lawm, tsimnyog peb pab cov uas kev ntseeg tsawg thiab peb tsis txhob ua kom haum peb siab xwb. 2Peb txhua tus yuav tsum ua kom haum peb cov kwvtij uas ntseeg siab thiaj yuav pab tau lawv, kom lawv muaj kev ntseeg ruaj. 3Rau qhov Yexus Khetos tsis tau ua kom haum nws siab xwb; tiamsis Vajtswv txojlus hais tias, “Tej lus uas luag thuam nej twb yog luag thuam kuv ntag.” 4Rau qhov Vajtswv txojlus uas thaum ub luag muab sau tseg rau hauv ntawv twb yog sau qhia rau peb. Vajtswv txojlus ua rau peb muaj kev cia siab, ua siab ntev thiab muab siab rau ntseeg ntxiv. 5Thov Vajtswv tus uas ua rau nej muaj lub siab ntev thiab muab siab rau ntseeg ntxiv pab kom nej nyob sib haumxeeb, nej thiaj yuav muaj tus yamntxwv ib yam li Yexus Khetos. 6Yog nej ua li ntawd, nej thiaj yuav koom tau ua ib lub siab qhuas Vajtswv tus uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos Leej Txiv.

Qhia Txojmoo Zoo Rau Lwm Haivneeg

7Nej ib leeg yuav tsum zoo siab hlo txais tos ib leeg, ib yam li Yexus Khetos tau txais yuav nej. Yog nej ua li ntawd, Vajtswv yuav tau koob meej. 8Kuv qhia rau nej hais tias qhov uas Yexus Khetos los pab cov neeg Yudais yog ua rau sawvdaws paub hais tias Vajtswv yog tus ncaj ncees, Vajtswv yeej yuav ua kom tiav raws li tej lus uas Vajtswv tau cog tseg rau lawv cov yawgkoob lawm, 9thiab nws pab kom lwm Haivneeg paub ua Vajtswv tsaug, rau qhov Vajtswv hlub lawv. Raws li Vajtswv txojlus uas hais tias,
  “Yog li ntawd, thaum kuv nrog lwm Haivneeg
   nyob kuv yuav ua koj tsaug;
  thiab kuv yuav hu nkauj qhuas koj lub npe.”
  10Thiab hais ntxiv hais tias,
  “Lwm Haivneeg, nej cia li nrog
   Vajtswv haivneeg zoo siab!”
  11Thiab tseem hais ntxiv hais tias,
  “Nej cov uas yog lwm Haivneeg,
   nej cia li ua tus Tswv tsaug
  thiab txhua haivneeg cia li qhuas nws!”
  12Thiab Yaxayas hais ntxiv hais tias,
  “Yexais ib tug xeebntxwv yuav los,
   nws yuav kav lwm Haivneeg
  thiab lawv yuav tso siab plhuav rau nws.”
13Thov Vajtswv tus uas nej cia siab rau, pub nej muaj kev zoo siab thiab nyob kaj siab lug, Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv lub hwjchim yuav pab kom nej muaj kev cia siab rau Vajtswv heev zuj zus.

Paulus Tsab Ntawv

14Cov kwvtij, kuv paub hais tias nej yog cov uas muaj lub siab zoo, muaj kev txawj ntse, thiab ib leeg txawj qhia ib leeg. 15Qhov uas kuv muaj cuabkav sau tsab ntawv no tuaj rau nej, yog kuv xav ntuas kom nej nco tej yam tseemceeb uas yog Vajtswv txojkev hlub uas Vajtswv pub rau kuv, 16kuv thiaj tau ua Yexus Khetos ib tug tubtxib uas qhia Vajtswv txojmoo zoo rau lwm Haivneeg, ib yam li tus povthawj, kom lwm Haivneeg zoo li tej khoom fij uas haum Vajtswv siab, thiab Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv ntxuav kom lawv huv. 17Kuv koom nrog Yexus Khetos, kuv thiaj muaj cuabkav khav tej haujlwm uas kuv ua rau Vajtswv. 18Kuv yeej tsis muaj cuabkav khav ib yam dabtsi li, tsuas yog tej uas Yexus Khetos siv kuv coj lwm Haivneeg los ntseeg Vajtswv, vim tej lus uas kuv qhia thiab tej haujlwm uas kuv ua, 19thiab Vaj Ntsujplig pub hwjchim rau kuv ua tej txujci tseemceeb. Yog li ntawd, kuv thiaj qhia Yexus Khetos Txojmoo Zoo hauv lub nroog Yeluxalees mus txog rau pem lub nroog Ilelikus. 20Tes haujlwm uas kuv nyiam ua tshaj, yog mus qhia txojmoo zoo rau txhua qhov uas tsis tau muaj neeg mus qhia Yexus Khetos zaj dua li, thiaj tsis muaj neeg hais tias, kuv mus tsa tsev rau ntawm lub qua tsev uas luag twb ncaws tau cia lawm. 21Raws li Vajtswv txojlus uas hais tias,
  “Cov neeg uas tsis tau muaj neeg
   qhia Yexus zaj rau lawv, lawv yuav pom;
  thiab cov neeg uas tsis tau hnov dua
   Yexus zaj, lawv yuav totaub.”

Paulus Npaj Siab Mus Tim Lub Nroog Loos

22Muaj ntau yam pheej tabkaum kuv, kuv thiaj tsis tau tuaj xyuas nej. 23Tiamsis nimno tim tej cheebtsam uas kuv nyob no, kuv twb ua haujlwm tiav lawm, kuv npaj siab los tau ob peb xyoos hais tias kuv yuav tau tuaj pom nej, 24thaum kuv mus tim tebchaws Xapees. Kuv cia siab hais tias thaum kuv tuaj ntawd, kuv yuav pom nej thiab tau nrog nej nyob ib ntus, ces nej yuav pab xa kuv mus rau tim tebchaws Xapees. 25Tamsim no kuv tabtom rov mus pab cov ntseeg uas nyob nram lub nroog Yeluxalees; 26rau qhov cov ntseeg uas nyob hauv Makedaunias thiab Akhayas, lawv txaus siab muab mentsis nyiaj xa mus pab cov ntseeg txomnyem uas nyob nram lub nroog Yeluxalees. 27Lawv yeej txaus siab hlo ua li ntawd. Lawv paub hais tias yeej tsimnyog lawv pauj cov neeg uas nyob nram lub nroog Yeluxalees txiaj ntsig. Rau qhov cov Yudais cia lwm Haivneeg tau los nrog cov Yudais koom Vajtswv txoj koob hmoov. 28Thaum kuv nqa cov nyiaj ntawd mus cob rau lawv lawm, kuv yuav mus rau tim tebchaws Xapees, tiamsis kuv yuav xub tuaj xyuas nej tso; 29kuv paub hais tias thaum kuv tuaj txog tim nej, Yexus Khetos yuav foom koob hmoov ntau kawg rau nej.
30Cov kwvtij, vim peb cov uas ntseeg peb tus Tswv Yexus Khetos thiab vim Vaj Ntsujplig twb ua rau peb txawj sib hlub lawm, yog li ntawd kuv thov nej kub siab lug thov Vajtswv pab kuv, 31kom cov neeg tsis ntseeg uas nyob hauv lub xeev Yudas tsis txhob ua phem rau kuv, thiab thov Vajtswv pab kuv, kom tes haujlwm uas kuv mus ua pab cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees haum sawvdaws siab. 32Yog Vajtswv pom zoo, kuv yuav zoo siab hlo tuaj xyuas nej, thiab thaum kuv tuaj pom nej lawm, kuv yuav zoo siab heev. 33Kuv thov Vajtswv tus uas ua rau peb tau nyob kaj siab lug nrog nraim nej txhua tus. Amees.