28

Tiên tri giả Ha-na-nia

1Cũng năm ấy (năm thứ tư triều vua Sê- đê-kia nước Giu-đa) một hôm vào tháng chạp, Ha-na-nia (con trai A-xua), tiên tri ở Ga-ba-ôn gặp tôi trong Đền thờ, trước mặt các thầy tế lễ và toàn thể dân chúng. Ông nói: 2“Chúa Hằng Hữu Toàn năng Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán: Ta đã bẻ ách của vua Ba-by-luân. 3Trong hai năm nữa, tất cả các khí dụng của Đền thờ đã bị cướp đoạt và chở qua Ba-by-luân, sẽ được Ta đem về đây. 4Chúa phán: Ta cũng sẽ đem Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa và tất cả người Giu-đa bị lưu đày qua Ba-by-luân trở về quê hương vì Ta sẽ đập tan gông cùm của vua Ba-by-luân.
5Tiên tri Giê-rê-mi liền trả lời tiên tri Ha-na-nia, trước mặt các thầy tế lễ và tất cả dân chúng đang đứng trong Đền thờ: 6“Thành tâm sở nguyện! cầu xin Chúa Hằng Hữu thực hiện điều ấy! Cầu xin Chúa làm những điều ông tiên đoán, đem các khí dụng Đền thờ cũng như tất cả đồng bào bị lưu đày qua Ba-by-luân trở về đây! 7Dù vậy, xin nghe rõ lời tôi nói với ông và tất cả đồng bào: 8Trước đời chúng ta, các tiên tri đều báo trước về chiến tranh, tai họa và dịch hạch sẽ tác hại nhiều xứ và nhiều cường quốc. 9Nếu tiên tri nào tiên đoán đúng sẽ có hòa bình, tất nhiên tiên tri đó thật là sứ giả của Chúa Hằng Hữu!"
10Tiên tri Ha-na-nia gỡ cái ách ra khỏi cổ tiên tri Giê-rê-mi rồi bẻ đi, 11và tuyên bố trước công chúng: "Chúa phán: Trong hai năm nữa, Ta cũng sẽ bẻ cái ách của Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân đã đặt trên cổ các nước như vậy!" Tiên tri Giê-rê-mi liền ra đi.
12Sau đó ít lâu, Chúa bảo Giê-rê-mi: 13“Con hãy đi nói cho Ha-na-nia nghe lời Chúa: 'Ngươi đã bẻ ách bằng gỗ nhưng các dân tộc ấy phải mang ách bằng sắt. 14Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán: Ta đã đặt ách bằng sắt trên cổ các dân tộc này, khiến chúng phải phục vụ Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân, nên chúng phải phục vụ người. Ta cũng cho người quản trị luôn các thú rừng nữa."
15Tiên tri Giê-rê-mi liền cảnh cáo tiên tri Ha-na-nia: "Ông Ha-na-nia ơi, xin nghe tôi nói đôi lời. Chúa Hằng Hữu đâu có sai phái ông mà ông bịa đặt lời giả dối để làm cho nhân dân tin tưởng chuyện hão huyền? 16Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán: Ha-na-nia phải chết! Chỉ trong năm nay, ngươi sẽ qua đời vì ngươi đã nổi loạn nghịch cùng Ta."
17Quả nhiên, hai tháng sau 'Ha-na-nia lăn đùng ra chết cách thảm thương.