28

Hananiya cev tej lug cuav

1Tuab xyoo ntawd, thaus Xentekhiya chiv ua vaajntxwv, yog xyoo plaub kws nwg kaav Yuta, mas lub tswb hlis Axu tug tub Hananiya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug huv lub moos Kipe‑oo tau has rua kuv huv Yawmsaub lub tuam tsev taab meeg cov pov thawj hab cov pejxeem suavdawg tas, 2“Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Kuv tub muab vaajntxwv Npanpiloo tug quab luv lawm. 3Tshuav ob xyoos kuv yuav coj tej pestwj swv huv Yawmsaub lub tuam tsev huvsw rov qaab lug rua lub chaw nuav, yog tej kws vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo txeeb huv lub chaw nuav coj moog rua Npanpiloo lawm. 4Kuv kuj yuav coj Yehauyakhi tug tub Yekhauniya kws ua vaajntxwv kaav Yuta hab cov kws raug nteg coj tawm huv Yuta moog rua Npanpiloo lawm rov qaab lug huvsw, vem kuv yuav muab vaajntxwv Npanpiloo tug quab luv.’ Yawmsaub has le nuav ntaag.”
5Tes Yelemi kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug txawm has rua Hananiya taab meeg cov pov thawj hab cov pejxeem suavdawg kws nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev nov. 6Yelemi kws cev Vaajtswv lug has tas, “Amee, thov Yawmsaub ua lawv le ntawd tag. Thov Yawmsaub ua kuas tej lug kws koj cev ntawd muaj tseeb, hab coj tej pestwj swv huv Yawmsaub lub tuam tsev hab cov tuabneeg kws raug nteg coj moog tim Npanpiloo lawd suavdawg rov qaab lug rua lub chaw nuav. 7Tassws koj ca le noog tej lug kws kuv yuav has rua koj hab rua cov tuabneeg suavdawg tau nov. 8Cov xwbfwb cev Vaajtswv lug kws nyob ua kuv hab koj ntej thau u lug lawm, tub cev Vaajtswv lug txug kev ua rog hab kev tshaib nqhes hab mob kis kws muaj rua ntau lub tebchaws hab tej tebchaws luj. 9Tassws tug xwbfwb cev Vaajtswv lug kws cev has tas yuav muaj kev thaaj yeeb, yog thaus muaj tseeb lawv le tej lug kws tug cev Vaajtswv lug has hov tag, txhad paub tas Yawmsaub khaiv tug xwbfwb cev Vaajtswv lug hov tag.”
10Mas Hananiya kws cev Vaajtswv lug muab tug quab ntawm Yelemi kws cev Vaajtswv lug caaj qwb daws hab muab luv pov tseg. 11Mas Hananiya has taab meeg cov pejxeem suavdawg tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Zoo ib yaam le nuav ntaag ob xyoos sau nuav kuv yuav muab vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo tug quab luv ntawm ib tsoom tebchaws suavdawg caaj qwb.’ ” Tes xwbfwb Yelemi kws cev Vaajtswv lug txawm tawm moog.
12Tsw ntev tom qaab kws xwbfwb Hananiya kws cev Vaajtswv lug muab tug quab ntawm xwbfwb Yelemi kws cev Vaajtswv lug caaj qwb luv lawm, Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi tas, 13“Ca le moog has rua Hananiya tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Koj muab tug quab ntoo luv lawm, tassws kuv yuav ua ib tug quab hlau nyob chaw. 14Tsua qhov Yawmsaub tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Kuv muab tug quab hlau tso rua sau ib tsoom tebchaws suavdawg nuav caaj qwb kuas puab ua vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo qhev, mas puab yuav ua koom rua nwg, txawm yog tej tsaj qus los kuv tub muab hlo rua nwg lawm hab.’ ” 15Hab xwbfwb Yelemi kws cev Vaajtswv lug has rua xwbfwb Hananiya kws cev Vaajtswv lug tas, “Hananiya, koj ca le noog, Yawmsaub tsw tau khaiv koj, tassws koj tau ua rua haiv tuabneeg nuav tso sab rua tej lug daag. 16Vem le nuav Yawmsaub has tas, ‘Saib maj, kuv yuav muab koj rhu tawm huv lub nplajteb nuav. Mas xyoo nuav ntaag koj yuav tuag, vem koj has tej lug kws faav xeeb rua Yawmsaub.’ ”
17Tuab xyoo ntawd lub xyaa hli xwbfwb Hananiya kuj tuag lawm.