18

Daviv cov Tubrog Ntaus Yeej Rog

(2 Xamuyees 8.1-18)

1Tau ib ntus tom qab no Vajntxwv Daviv mus ua rog rau cov Filitees dua ib zaug ntxiv thiab nws tua yeej lawv. Nws thiaj txeeb tau lub nroog Nkas thiab tej zos uas nyob ibncig lub nroog loj ntawm cov Filitees tes los. 2Thiab nws tseem mus tua yeej cov Mau-am huv tibsi, cov neeg Mau-am thiaj tau ua nws qhev thiab them se rau nws.
3Daviv tseem mus tua yeej cov Xilias tus Vajntxwv Hadadexes uas kav lub xeev Xaunpas uas nyob ze rau ntawm cheebtsam Hamas, rau qhov Hadadexes xav ua tus kav tagnrho cheebtsam ntawm tus dej Efalates sab ped. 4Daviv ntes tau Hadadexes ib txhiab lub tsheb nees ua rog, xya txhiab leej tubrog caij nees thiab nees nkaum txhiab leej tubrog mus taw. Nws muab cov nees ntawd ibtxhia txo leeg raws, nws tsuas tseg kom txaus nkaus luag ib puas lub tsheb xwb.
5Thaum cov Xilias uas nyob hauv lub nroog Damaxes xa ib co tubrog tuaj pab Vajntxwv Hadadexes hauv lub nroog Xaunpas, tiamsis pab tubrog ntawd raug Daviv lawv muab tua tuag lawm nees nkaum ob txhiab leej. 6Ces Daviv thiaj mus tsuam yeej rau hauv cov Xilias lub nroog Damaxes, cov Xilias thiaj ua Daviv qhev thiab them se rau nws. Tus TSWV pub rau Daviv tua yeej rog txhua qhov uas nws mus huv tibsi. 7Daviv tseem txeeb tau Hadadexes cov tubrog tej thaiv hniav ntaj uas muab kub ua thiab muab nqa huv tibsi los rau hauv lub nroog Yeluxalees lawm. 8Daviv tseem coj tau tej tooj dag ntau heev hauv lub nroog Tinpehas thiab lub nroog Kunes uas Hadadexes kav los thiab. (Tom qab no Xalumoos thiaj muab cov tooj dag ntawd los ua lub rhawv dej, ob tug ncej thiab tej twj taig uas siv hauv lub Tuamtsev.)
9Thaum Vajntxwv Tau-is uas kav lub nroog Hamas hnov hais tias Daviv mus tua yeej tagnrho Hadadexes cov tubrog lawm, 10nws thiaj tso nws tus tub Yaulas mus hawm Vajntxwv Daviv thiab qhuas tej uas Daviv tua yeej Vajntxwv Hadadexes, tus uas kav lub xeev Xaunpas uas tau ua rog ntau zaus rau Tau-is los lawm. Yaulas thiaj coj kub, nyiaj thiab tooj dag ntau heev tuaj pub rau Daviv. 11Vajntxwv Daviv muab tej nyiaj, tej kub uas nws mus tua yeej cov Edoos, cov Mau-am, cov Filitees thiab cov Amalej uas nws nqa los ntawd coj tuaj fij rau Vajtswv.
12Anpisais uas nws niam hu ua Xeluyas tau mus tua yeej cov Edoos uas nyob hauv lub Hav Ntsev thiab muab lawv tua tuag tas lawm kaum yim txhiab leej. 13Nws thiaj ua tau ib lub yeej rau nws cov tubrog nyob hauv tebchaws Edoos; thiab tagnrho cov neeg Edoos puavleej tau ua Daviv qhev. Tus TSWV pub rau Daviv tua yeej rog txhua qhov uas Daviv mus huv tibsi.
14Daviv kav tagnrho cov Yixalayees; thiab nws muaj kev tswjhwm ncaj ncees rau nws haivneeg. 15Xeluyas tus tub Yau-am uas yog Anpisais tus tijlaug ua tus thawj tubrog; Ahilus tus tub Yehausafas ua tus teev ntawv; 16Ahitus tub tus Xadaus thiab Ahimelej tus tub Anpiyathas ua ob tug povthawj; thiab Xelayas ua tus teev ntawv; 17Yehauyadas tus tub Npenayas ua tus thawj saib cov tubrog uas zov Daviv; thiab Vajntxwv Daviv cov tub puavleej yog cov nomtswv qib siab ntawm Daviv xubntiag.