9

Yauj

1-2Yauj teb hais tias: “Kuv twb hnov dua tej ko los lawm.
  Tiamsis neeg yuav ua li cas ua plaub yeej Vajtswv?
  
  3Leejtwg yuav ua li cas cav yeej Vajtswv?
  Vajtswv ib txhiab lo lus nug tsis
   muaj leejtwg teb tau ib los li.
  4Vajtswv muaj hwjchim thiab ntse heev;
   tsis muaj leejtwg tawmtsam yeej nws.
  5Nws tshem tej roob los tej roob yeej tsis paub li,
  thiab nws txojkev chim rhuav tej roob puastsuaj tas.
  6Vajtswv ua kom av qeeg thiab co
   kom ntiajteb ua zog koog;
  nws diaj tej ncej zeb uas txheem lub ntiajteb.
  7Nws txwv tau tsis pub kom lub hnub
   tawm tuaj,
  thiab txwv tau tsis pub kom tej hnubqub ci hmo ntuj.
  8Yeej tsis muaj leejtwg pab Vajtswv
   nthuav lub ntuj
  lossis muab tus zaj hauv hiavtxwv tsuj nthi tseg.
  9Vajtswv muab tej hnubqub uas yog:
   cov hnubqub Ntsauv,
  cov hnubqub Pojsua Kwv Ntas, cov hnubqub Txhiaj Txivmim
  thiab cov hnubqub sab qabteb, teeb rau saum nruab ntug.
  10Peb tsis totaub tej txujci tseemceeb uas nws ua
  thiab tej txujci uas nws ua yeej suav tsis txheeb li.

  11“Vajtswv hla ntawm kuv hauv ntej,
   tiamsis kuv tsis pom nws.
  Nws los ntawm kuv ib sab, tiamsis kuv tsis hnov.
  12Nws muab tej uas nws xav yuav, tsis
   muaj leejtwg txwv tau;
  tsis muaj leejtwg muaj cuabkav nug hais tias, ‘Koj ua dabtsi?’
  13Vajtswv yuav tsis tshem nws txojkev chim.
  Nws yuav tsuj nws cov yeebncuab uas pab Lahaj
  uas yog tus zaj hauv hiavtxwv uas tawmtsam Vajtswv.
  14Yog li ntawd, kuv yuav ua li cas
   nrhiav tau lus teb Vajtswv?
  15Txawm yog kuv tsis tau ua txhaum li los,
   kuv yeej tsis muaj cuabkav teb nws,
  kuv tsuas thov kom Vajtswv uas yog
   tus txiav txim hlub kuv xwb.
  16Txawm yog nws pub kuv hais los
   xyov nws puas yuav mloog kuv tej lus.
  17Txawm yog kuv tsis tau ua txhaum los nws tso nagxob
  nagcua los ntsawj thiab ntaus kuv nqaij doog tas.
  18Nws tsis pub kuv hloov pa li;
   nws ua rau kuv lub neej iab siab kawg li.
  19Yog hais txog qhov muaj zog,
   Vajtswv yog tus muaj zog dua!
  Yog hais txog kev ncaj ncees, leejtwg
   thiaj yuav piv tau nws?
  20Txawm yog kuv tsis tau ua txhaum
  los tej lus uas kuv hais rov rau txim
   rau kuv,
  txawm yog kuv ua zoo los Vajtswv hais tias kuv ua txhaum.
  21-22Kuv tsis tau ua txhaum los tsis
   muaj leejtwg quavntsej kuv.
  Kuv dhuav tsis xav ua neej nyob lawm,
   tsis muaj dabtsi zoo rau kuv li;
  txawm yog peb ua txhaum thiab tsis txhaum los Vajtswv
  yuav rhuav kom puastsuaj tas huv tibsi.
  
  23Thaum ib tug neeg tsis muaj txim cia li tuag,
   Vajtswv khaws luag xwb.
  24Vajtswv muab lub ntiajteb no cob
   rau cov neeg siab phem.
  Vajtswv ua rau cov txiav txim digmuag tas.
  Yog tsis yog Vajtswv ua leejtwg yog tus ua?

  25“Kuv lub caij lub nyoog dhau mus ceev tshaj tej neeg
  sib tw khiav, tiamsis tsis muaj ib hnub zoo li.
  26Kuv lub neej dhau mus ceev ib yam li
   lub nkoj uas khiav hauv dej,
  thiab ceev ib yam li tus dav uas rwg los muab qaib.
  27-28Yog kuv ua ntsejmuag luag ntxhi
   thiab ua txuj tsis nco qab kuv tej mob,
  ces kuv tej kev txomnyem siab
   txawm rov los tsimtxom kuv ntag;
  kuv paub hais tias Vajtswv tseem hais tias kuv muaj txim.
  
  29Yog kuv muaj txim, tseem yuav
   nkim kuv lub zog ua dabtsi?
  30Tsis muaj ib yam tshuaj uas ntxuav
   tau kuv tej kev txhaum li.
  31Vajtswv muab kuv pov rau hauv pas av nkos,
  txawm yog kuv tej ris tsho los twb tsis nyiam kuv.
  32Kheev lam Vajtswv yog neeg, kuv
   yuav muaj cuabkav teb nws;
  wb yuav mus hauv tsev tu plaub kom
   luag txiav txim rau wb tej lus sib cav.
  33Tiamsis tsis muaj leejtwg nyob nruab
   nrab txiav txim rau kuv thiab Vajtswv.
  34Vajtswv, thov koj tsis txhob rau txim rau rau kuv!
   Thov tshem koj tej kev nruj kev tsiv mus!
  35Kuv yeej tsis ntshai li. Kuv yuav tsum hais xwb,
  rau qhov kuv yeej paub kuv lub siab.