36

Cov Axilias Thiab Lub Nroog Yeluxalees

(2 Vajntxwv 18.13-27; 2 Xwmtxheej Vajntxwv 32.1-19)

1Thaum Hexekiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau kaum plaub xyoos lawm, Xenakhelis uas ua vajntxwv kav lub tebchaws Axilias tau tuaj tua cov Yudas tej nroog uas txhim ntsa loog ruaj khov kho thiab txeeb tau tej nroog ntawd huv tibsi lawm. 2Cov Axilias tus vajntxwv tso Lasakes uas yog ib tug thawj tubrog coj ib pab tubrog coob coob tawm hauv lub nroog Lakhis tuaj rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab nug Vajntxwv Hexekiyas saib puas zeem. Lasakes tuaj sawv rau ntawm ntu kev uas cov neeg mus ua haujlwm raus ntaub ntawm tus kwjdeg uas ntws pem lub pasdej theem saud los. 3Muaj peb tug neeg Yudas uas yog Hexekiyas tus tub Eliyakees uas yog tus saib lub loog, Senpanas uas yog tus teev ntawv thiab Asas tus tub Yau-as uas yog tus ceev tej ntaub ntawv thiaj tawm mus cuag Lasakes. 4Cos Axilias tus thawj tubrog Lasakes hais rau lawv hais tias huabtais xav paub saib Vajntxwv Hexekiyas cia siab rau dabtsi? 5Koj hais tias, “Koj muaj tswvyim zoo thiab tubrog coob, tiamsis tej lus uas koj hais ntawd tsis muaj qabhau. Koj cia siab rau leejtwg koj thiaj ntxeev siab rau kuv? 6Koj cia siab rau cov Iziv tuaj pab koj, tiamsis lawv yuav zoo li muab tus tauj iab los ua pas nrig, nws yuav lov thiab chob koj tes. Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv zoo li ntawd rau txhua tus uas cia siab rau nws ntag.”
7Cov Axilias tus thawj tubrog nam zog mus hais ntxiv tias, “Puas yog nej hais rau kuv tias nej cia siab rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv? Puas yog Hexekiyas muab tej chaw teev dab saum roob siab thiab tej thaj rhuav puastsuaj tas, nws thiaj hais kom cov Yudas thiab cov Yixalayees mus pehawm Vajtswv rau ntawm tib lub thaj nkaus xwb? 8Kuv yuav nrog nej sib coglus ntawm kuv tus tswv uas yog cov Axilias tus huabtais lub npe, kuv yuav muab ob txhiab tus nees rau nej, yog nej nrhiav tau neeg coob los caij cov nees ntawd. 9Nej twb tsis muaj peevxwm tawmtsam tau kuv tus tswv ib tug nyuag tubrog uas me tshaj plaws no, ua li cas nej lam mus cia siab rau cov Iziv tej tsheb nees thiab cov tubrog caij nees ua dabtsi? 10Nej xav hais tias kuv tuaj tua nej lub tebchaws thiab muab ua kom puastsuaj, tsis muaj tus TSWV pab kuv no los? Twb yog Vajtswv txib kuv tuaj tua thiab rhuav kom nej puastsuaj ntag!”
11Ces Eliyakees, Senpanas thiab Yau-as hais rau Lasakes hais tias, “Thov hais lus Alamais rau koj cov tubtxib, peb thiaj totaub; tsis txhob hais lus Henplais rau peb, rau qhov tagnrho cov neeg uas sawv saum tus ntsa yeej puavleej mloog koj hais huv tibsi.”
12Tiamsis Lasakes hais tias, “Nej xav hais tias kuv tus tswv tso kuv tuaj hais cov lus no rau nej tus tswv thiab nej xwb no los? Tsis yog li ntawd, kuv hais rau cov neeg zaum saum tus ntsayeej uas lawv yuav rov noj lawv cov quav thiab haus lawv cov zis kom hnov ib yam li nej thiab.”
13Ces Lasakes thiaj sawv tsees thiab hais ua lus Henplais nrov nrov hais tias, “Cia li mloog cov Axilias tus huabtais tej lus uas hais rau nej no! 14Huabtais hais tias: ‘Nej tsis txhob cia Hexekiyas ntxias tau nej, vim Hexekiyas yeej cawm tsis tau nej li.’ 15Thiab tsis txhob cia Hexekiyas ntxias nej cia siab rau tus TSWV uas pheej hais tias, ‘Tus TSWV yeej yuav cawm tau peb xwb; lub nroog no yuav tsis raug muab cob rau cov Axilias tus huabtais txhais tes ib zaug li.’ 16Tsis txhob mloog Hexekiyas tej lus hlo li! Cov Axilias tus huabtais hais tias, ‘Cia li ua phoojywg rau kuv thiab tawm tuaj cuag kuv. Nej txhua tus thiaj yuav tau noj nej tej txiv hmab, tej txiv ncuavpias thiab haus tej dej hauv nej tej qhovtshij 17mus txog thaum uas kuv tuaj coj nej mus nyob hauv lub tebchaws uas zoo li nej lub tebchaws uas muaj txiv hmab ntau ua cawv thiab muaj nplej ntau ua ncuav. 18Tsis txhob cia Hexekiyas dag nej hais tias tus TSWV yuav pab kom nej dim ntawm txojkev nyuaj siab. Luag lwm haivneeg tej vajtswv puas cawm tau kom lawv tej tebchaws dim ntawm cov Axilias tus huabtais txhais tes? 19Tamsim no Hamathas thiab Alepas tej vajtswv nyob qhov twg? Xefavais tej vajtswv nyob qhov twg? Lawv puas pab tau cov Xamalis dim ntawm kuv txhais tes? 20Tagnrho cov vajtswv hauv tej tebchaws no, tus vajtswv twg cawm tau nws lub tebchaws dim ntawm kuv txhais tes? Tus TSWV yuav ua li cas thiaj cawm tau lub nroog Yeluxalees kom dim ntawm kuv txhais tes?’ ”
21Tiamsis cov pejxeem nyob ntsiag to thiab tsis hais ib lo lus li, rau qhov Vajntxwv Hexekiyas samhwm hais tias, “Tsis txhob teb nws hlo li.” 22Ces Eliyakees uas yog Hilekiyas tus tub uas yog tus saib lub loog, Senpanas uas yog tus teev ntawv thiab Yau-as uas yog Axafes tus tub uas yog tus ceev ntaub ntawv dua rhe lawv tej tsho thiab khiav mus qhia tej lus uas Lasakes hais ntawd rau Vajntxwv Hexekiyas mloog.