33

Thov Vajtswv Pab

1Thov kom peb cov yeebncuab raug kev puastsuaj! Txawm yog tsis muaj leejtwg huab thiab ntxeev siab rau lawv los lawv mus huab thiab ntxeev siab rau luag. Tiamsis thaum kawg lawv yuav raug luag huab thiab ntxeev siab rau lawv.
2Tus TSWV, thov koj hlub tshua peb. Peb cia siab ntsoov rau koj xwb. Thov tsomkwm peb ib hnub dhau ib hnub thiab cawm peb thaum peb raug kev ntxhov siab. 3Thaum koj tuaj peb tog tua peb cov yeebncuab, mas lawv tawg khiav ri rws. 4Tej khoom uas nej huab tau los yuav raug luag muab sau mus tso ua ke ib yam li ntes tej kooj txomfav.
5Tus TSWV yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, nws kav txhua tsav yam. Nws yuav ua rau lub nroog Yeluxalees muaj txojkev ncaj ncees thiab kev tseeb. 6Nws yuav ua rau nws haivneeg nyob ruaj khov. Nws tsomkwm nws haivneeg txhua lub sijhawm, nws pub lawv muaj tswvyim, muaj kev txawj ntse thiab kev cawm dim. Qhov uas lawv hwm tus TSWV yog kev vammeej thiab kev npluanuj rau lawv.
7Cov neeg siab tawv tabtom tsa suab hu kom luag pab; cov nomtswv uas nrhiav kev sib haumxeeb, lawv quaj tu siab nrho. 8Tej niamkev nphob xuav tseg thiab tsis muaj leejtwg tau luag taug. Lawv tsis ua raws li tej lus cog tseg, lawv tsis ua raws li tej lus uas ua timkhawv thiab lawv ib leeg yuav tsis hwm ib leeg li lawm. 9Lub tebchaws quaj ntsuag thiab tsaug muag heev; tej ntoo pem Roob Lenpanoos ntsws thiab qhuav tas. Lub hav Saloos uas zoo qoobloo ua suabpuam tas. Tej ntoo hauv tebchaws Npasas thiab saum roob Kalemees tuag thiab zeeg nplooj tas huv tibsi lawm.

Tus TSWV Ceebtoom rau Nws Cov Yeebncuab

10Tus TSWV hais rau txhua haivneeg hais tias, “Nimno kuv yuav ua ib yam haujlwm qhia rau sawvdaws pom hais tias kuv muaj hwjchim loj npaum li cas. 11Nej npaj siab ua tej uas tsis muaj nqis thiab txhua yam uas nej ua tsis muaj qabhau dabtsi. Nej cov pa zoo ib yam li cub hluavtaws uas yuav kub kom nej puastsuaj mus. 12Nej yuav tawg ntsoog ntxaws li tej pobzeb uas muab hlawv ua hmoov zebsib ib yam li tej hav pos uas muab hlawv ua tshauv tas lawm. 13Kom nej cov uas nyob deb thiab nyob ze tau hnov tej uas kuv ua tas los no, thiab lees paub kuv lub hwjchim uas loj kawg nkaus.”
14Cov neeg txhaum hauv Xi-oos ntshai tshee hnyo. Lawv hais tias, “Vajtswv txojkev txiav txim zoo li lub cubtawg uas kub mus ibtxhis. Peb puas yuav khiav dim lub cubtawg ntawd?” 15Yog nej hais lus tseeb thiab taug txojkev ncaj ncees xwb, nej yeej yuav dim. Nej tsis txhob muab nej lub hwjchim mus dag ntxias cov pluag thiab tsis txhob yuav tej nyiaj uas luag nqa tuaj xiab nej. Tsis txhob koom nrog cov neeg tuav tswvyim tua neeg lossis ua kev phem kev qias. 16Ces nej yuav tau zoo nyob kaj siab lug; nej yuav tau nyob ntawm lub chaw uas ruaj khov ib yam li lub chaw fajxwm. Nej yuav tau mov noj thiab tau dej haus tsau npo.

Lub Neej Kaj Siab Yav Tom Ntej

17Muaj ib hnub nej yuav pom ib tug vajntxwv uas muaj tshwjchim ci ntsa iab, nws yuav kav lub tebchaws uas loj thiab dav heev. 18Qhov uas nej ibtxwm ntshai lwm haivneeg cov nomtswv, cov sau se thiab cov neeg tshuajxwm thaum ub los tsuas zoo li nej ua npau suav lawm xwb. 19Nej yuav tsis pom lwm haivneeg uas hais lus khavtheeb thiab hais tej lus txawv uas nej tsis paub ntxiv li lawm. 20Cia li tsa qhovmuag ntsia lub nroog Xi-oos uas yog qhov chaw peb ua kevcai hwm Vajtswv. Cia li tsa qhovmuag ntsia lub nroog Yeluxalees uas yog qhov chaw sawvdaws yuav nyob kaj siab lug! Thiab nws yuav zoo li lub tsevntaub uas luag tsis tshem, tej tswg los tsis rho thiab tej hlua khi los yeej tsis tu li. 21Tus TSWV yuav ua rau peb pom nws lub tshwjchim uas ci tsa iab. Peb yuav nyob hauv tej tiaj nrag uas dav raws tej ntug dej loj thiab dej me, yeebncuab yuav tsis tsav nkoj mus los hauv tej dej ntawd li lawm. 22Vim tus TSWV yog tus uas txiav txim, tus TSWV yog tus uas kav peb, thiab tus TSWV yog peb tus vajntxwv, nws yuav cawm kom peb dim. 23Nej cov hlua twb xoob tas thiaj khi tus ncej tsis ruaj lawm, thiab daim ntaub thiaj li tsis nthuav. Ces peb thiaj li txeeb tau tej khoom ntau heev coj los sib faib; txawm yog tej neeg savceg los puavleej tau huv tibsi. 24Cov neeg uas nyob hauv peb lub tebchaws yuav tsis muaj leejtwg nroo hais tias, “Kuv muaj mob”; thiab tus TSWV yuav zam lawv lub txim huv tibsi.