52

Vajtswv Yuav Cawm Cov Neeg Hauv Yeluxalees

  1Yeluxalees, sawv los mas, cia li sawv;
   cuab koj lub zog khov kho!
  Vajtswv lub nroog uas Dawbhuv,
   cia li hnav tej ris tsho uas zoo tshaj plaws!
  Cov neeg uas tsis ua kevcai txiav
   thiab cov neeg tsis huv
  yuav tsis tuaj rau hauv koj ntxiv lawm.
  2Yeluxalees, nchos koj tej hmoov av!
   Sawv mus zaum saum lub zwmtxwv.
  Xi-oos tus ntxhais, daws txoj saw
   hlau uas khi koj cajdab kom plam!
3Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais rau nws haivneeg hais tias, “Thaum nej mus ua luag qhev, luag twb tsis muab nyiaj yuav nej; ib yam li ntawd, tsis tas yuav muab nyiaj txhiv nej rov qab los li thiab.” 4Vim tus TSWV uas yog Vajtswv hais tias: Thawj zaug uas kuv haivneeg mus nyob nram tebchaws Iziv, tsis muaj leejtwg yuam kom lawv mus; tiamsis tom qab ntawd cov Axilias tau tuaj yuam lawv mus thiab tsis them ib yam dabtsi li. 5Tus TSWV hais tias, “Nimno tej xwm uas zoo li no twb muaj nyob hauv lub nroog Npanpiloos lawm thiab. Lawv ntes nej mus ua qhev, lawv twb tsis them nqi yuav nej. Cov neeg uas kav nej, lawv muab hlob, khavtheeb thiab saib tsis taus kuv li. 6Muaj ib hnub twg nej yuav lees paub hais tias, kuv yog Vajtswv, thiab thaum ntawd nej yuav paub hais tias, kuv twb hais tej lus no rau nej lawm.”

  7Thaum nej pom tus neeg hla toj roob
   hauv pes xa xov zoo tuaj,
  mas nej zoo siab kawg li, nws tuaj qhia txojkev
   thajyeeb uas yog txojmoo zoo!
  Nws tshaj tawm txojkev cawm dim, nws hais rau cov neeg
  hauv lub nroog Yeluxalees hais tias, “Nej tus Vajtswv yog
   vajntxwv!”
  8Cov neeg uas zov lub nroog qw zom zaws zoo siab heev.
  Vim lawv qhovmuag pom ntsoov tus TSWV
  rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees lawm.

  9Lub nroog Yeluxalees uas tawg
  tas lawm, cia li hu nkauj zoo siab luag ntxhi!
  Tus TSWV yuav cawm nws lub nroog Yeluxalees
   thiab nplig nws haivneeg siab.
  10Ib tsoom neeg thoob ntiajteb yuav
   pom tus Tswv
  siv nws lub hwjchim uas loj kawg
   nkaus cawm nws haivneeg.

  11Cia li tawm hauv lub nroog
   Npanpiloos no mus kom tas!
  Tsis txhob kov tej uas tsis huv hlo li;
  nej cov uas nqa tus TSWV tej
   cuabyeej siv hauv lub Tuamtsev,
  cia li tawm hauv lub nroog mus thiab
   ua kevcai ntxuav kom nej huv.
  12Zaum no tsis tas nej yuav maj tawm,
   rau qhov tsis yog nej nyiag kev khiav,
  tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv
   yuav coj nej txoj haukev,
  thiab cov Yixalayees tus Vajtswv
   yuav thaiv tom nej qab.

Tus Tubtxib Tej Kev Txomnyem

  13Tus TSWV hais tias,
  “Kuv tus tubtxib yuav ua nws tes
   haujlwm kom tiav;
  nws yuav tau ntsejmuag thiab
   sawvdaws yuav txhawb nqa nws,
  yuav tsa nws ua tus loj tshaj
   plaws.
  14Thaum lawv pom dheev nws, muaj
   coob leej ntshai thiab yoob tas;
  nws lub ntsejmuag thiab nws lub cev
   txawv, zoo tsis thooj li neeg lub.
  15Nimno nws yuav ua rau ntau
   haivneeg xav tsis thoob,
  thiab tej vajntxwv yuav yoob tas
   hais tsis taus ib lo lus li.
  Tej uas lawv tsis tau paub thiab tsis tau pom dua,
   lawv yuav pom thiab totaub.”