44

Tus TSWV Tib Leeg Thiaj Yog Vajtswv

  1Tus TSWV hais tias,
  “Cov Yixalayees uas yog kuv cov tubtxib,
  Yakhauj cov xeebntxwv yog haivneeg uas kuv xaiv tseg lawm,
   nimno nej cia li mloog kuv hais!
  2Tus TSWV hais tias, kuv yog tus tsim nej,
  kuv tsim nej rau hauv leej niam plab thiab kuv yuav pab nej:
  Yakhauj uas yog kuv tus tubtxib, koj tsis txhob ntshai;
  Yesuloos yog tus uas kuv xaiv tseg lawm!

  3“Kuv yuav tso dej los rau hauv lub
   tebchaws uas nqhis dej,
  thiab ua kom muaj dej ntws saum tej
   av uas qhuav nkig nkuav.
  Kuv yuav tso kuv tus ntsujplig los
   rau nej cov xeebntxwv,
  thiab foom koob hmoov rau nej cov
   menyuam.
  4Lawv yuav hlob mos nyoos li tej nroj
   uas tuaj ntawm ntug dej,
  thiab zoo li tej ntoo uas tuaj ntawm
   ntug dej.

  5“Tej neeg ib leej hais rau ib leeg hais tias,
   ‘Kuv yog tus TSWV neeg.’
  Lawv yuav kiav xeem ua neeg Yixalayees.
  Nyias taus nyias sau tus TSWV lub
   npe rau ntawm
  nyias txhais npab hais tias nws yog Vajtswv haivneeg.”

  6Tus TSWV yog cov Yixalayees tus
   Vajntxwv thiab yog tus uas tsomkwm lawv,
  tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias,
  “Kuv yog lub hauvpaus thiab lub ntsis,
   tsuas yog kuv thiaj yog Vajtswv xwb;
  tsis muaj dua lwm tug vajtswv li lawm,
   tsuas yog kuv tib leeg xwb.”
  7Leejtwg thiaj muaj peevxwm ua tau
   li kuv ua?
  Leejtwg thiaj muaj peevxwm qhia txhua yam
  puag thaum hauvpaus uas kuv tsim kuv haivneeg los
   thiab mus txog thaum kawg rau peb mloog?
  8Kuv haivneeg, nej tsis txhob ntshai!
  Kuv twb qhia txhua yam uas tshwmsim
   puag thaum hauvpaus rau nej paub los txog niaj hnub no,
  thiab nej yog kuv cov timkhawv ntag.
  Puas muaj lwm tus vajtswv nyob qhov ntawd?
  Qhov ntawd puas muaj tej tus vajtswv
   uas muaj hwjchim heev uas kuv tsis tau hnov dua li?

Kev Pe Mlom Tsis Muaj Nqis

9Cov neeg uas puab mlom yeej tsis tseemceeb thiab tej vajtswv uas lawv hwm tsis muaj nqis dabtsi. Cov neeg uas pe tej vajtswv no yog neeg digmuag thiab tsis paub qabhau, lawv yuav raug kev txajmuag. 10Qhov uas neeg nchuav mlom nyiaj mlom kub los pe, tsis muaj qabhau dabtsi li. 11Txhua tus uas pe mlom yuav raug kev txajmuag; cov neeg uas puab mlom lawv yog neeg xwb, tsis muaj nqis dabtsi. Cia li tso lawv los rau ntawm lub rooj txiav txim; lawv yuav ntshai thiab txajmuag heev.
12Tus kws ntaus hlau muab ib thooj hlau coj mus hlawv rau hauv lub lwjhlaus. Nws sab npab uas muaj zog tuav rauj ntaus thooj hlau ua tau ib tug mlom. Thaum nws ua haujlwm nws tshaib plab, nqhis dej thiab tsaug muag kawg li.
13Tus txua ntoo muab hlua ntsuas thooj ntoo. Nws muab cwjmem kos thoob plaws, nws muab txaug los txaug thooj ntoo ntawd kom zoo nkaus li neeg tus yam ntxwv, thiab coj mus teeb rau hauv nws lub tsev. 14Nws ntov tej ntoo ciab lossis xaiv tej ntoo npeb lossis ntoo qhib hauv havzoov los siv. Lossis nws cog yub ntoo thuv cia, tos nag los ywg kom tej yub thuv ntawd hlob. 15Tus neeg ntawd muab ib tog los ua taws rauv, thiab muab ib tog los txua ua mlom. Nws muab ib tog ua taws rauv nte thiab rauv cub mov; dua li ntawd nws muab ib tog los txua ua ib tug mlom rau nws pe. 16Nws muab ibtxhia los ua taws rauv; nws ci nqaij noj qhuas ntxhias, thiab nws txaus siab heev; nws tau tej hluavtaws ntawd nte, nws hais tias, “Ua li cas yuav zoo thiab sov ua luaj! Tej ntoo no cig zoo kawg.” 17Tog ntoo uas seem, nws muab txua ua ib tug mlom; nws pe thiab teev tus mlom ntawd, nws thov tus mlom ntawd hais tias, “Koj yog kuv tus vajtswv, thov koj pab kom kuv dim lauj!”
18Lawv lub siab ruam kawg li, lawv qi muag nti thiab ntsaws qhovntsej kom lawv tsis pom thiab tsis paub dabtsi. 19Tus uas txua mlom ras tsis txog hais tias, “Kuv muab ib tog ntoo los ua taws rauv. Kuv ci ncuav thiab ci nqaij saum cov ncaig los noj. Tog ntoo uas seem, kuv muab txua ua ib tug mlom, thiab kuv tabtom pe tog ntoo ntawd ntag!”
20Qhov uas nws pe mlom zoo li noj tshauv ntag. Lawv lub siab ruam coj lawv mus yuam kev. Lawv tsis pom hais tias tus mlom uas lawv tuav rawv ntawm tes tsis yog vajtswv hlo li.

Tus TSWV Yog Tus Tsim Thiab Yog Tus Cawmseej

  21Tus TSWV hais tias,
   “Yakhauj, nco ntsoov tej no.
  Cov Yixalayees, nej yog kuv cov tubtxib uas kuv tsim.
  Cov Yixalayees, nej yog kuv cov tubtxib
   kuv yuav nco ntsoov nej mus li.
  22Kuv muab nej tej kev txhaum tshem
   mus povtseg ib yam li tauv huab,
  thiab tshem nej lub txim ib yam li
   lub lwg dej thaum sawv ntxov.
  Nej cia li rov los cuag kuv, kuv yog tus uas txhiv nej dim.”

  23Lub ntuj, cia li hu nkauj zoo siab rau
   qhov tus TSWV ua tej no tiav lawm;
  nruab tivtxwv, cia li tsa suab qw nrov nrov;
  tej hauv roob, cia li hu nkauj zoo siab,
  havzoov thiab txhua tus ntoo, cia li hu nkauj zoo siab!
  Tus TSWV twb txhiv cov Yixalayees
   dim lawm,
  qhov uas nws ua li ntawd yog ua kom
   sawvdaws pom nws lub tshwjchim uas ci ntsa iab.

  24“Kuv yog tus TSWV, kuv yog nej tus cawmseej;
  kuv yog tus tsim nej rau hauv leej niam plab.
  Kuv yog tus TSWV uas tsim ib puas tsav yam.
  Kuv tib leeg yog tus nthuav lub ntuj;
   kuv tib leeg yog tus tsim lub ntiajteb.
  25Kuv ua kom cov neeg saib hmoov tej
   lus tsis tseeb,
  thiab muab cov neeg uas txawj saib hnub saib hli
  tej lus rhuav kom tsis tshwmsim raws li lawv hais.
  Kuv tsis mloog tej lus uas cov neeg ntse hais,
  thiab kuv ua kom lawv hais lawv tej lus tsis muaj kuab.
  26Tiamsis thaum kuv tus tubtxib mus
   qhia tej uas yuav tshwmsim los
  thiab thaum kuv tus tubtxib mus
   qhia tej uas kuv yuav ua,
  kuv yuav ua kom tej ntawd tiav raws
   li tej lus uas kuv hais.
  Kuv qhia lub nroog Yeluxalees hais tias,
   yuav muaj neeg rov los nyob hauv,
  thiab lawv yuav rov txhim kho cov
   Yudas tej nroog dua tshiab;
  thiab kuv yuav txhim kho lawv tej
   vuas pob puas tas lawm dua tshiab.
  27Kuv hais rau dej hiavtxwv tob hais tias,
  ‘Cia li nqhuab, kuv yuav ua kom tej dej nqhuab tas huv tibsi.’
  28Kuv hais rau Xailas hais tias, ‘Koj yog kuv tus tub yug yaj,
  koj yuav ua kuv tes haujlwm kom
   tiav raws li kuv lub siab nyiam;
  koj yuav hais kom neeg txhim kho
   lub nroog Yeluxalees dua tshiab,
  thiab hais kom lawv pua lub tuamtsev dua tshiab.’ ”