8

Yaxayas Tus Tub

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Koj cia li mus muab ib daim txiag ntoo loj los thiab sau tej tus tsiaj ntawv loj hais li no: ‘Maj Nroos Mus Huab, Ceev Nrooj Mus Txeeb.’ 2Thiab kom Uliyas uas yog tus povthawj thiab Yenpelekhiyas tus tub Xakhaliyas uas yog ob tug neeg uas nej cia siab rau, los nrog ua timkhawv.”
3Tau tsis ntev tom qab no kuv tus pojniam txawm xeeb tub. Thaum yug tau wb tus metub, tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Koj tis nws lub npe hu ua ‘Maj Nroos mus Huab, Ceev Nrooj mus Txeeb.’ 4Ua ntej tus metub no txawj hu hais tias, ‘Kuv niam’ lossis ‘Kuv txiv,’ tej txhab nyiaj uas nyob hauv lub nroog Damaxes, thiab tej khoom uas huab tau hauv lub nroog Xamalis los yuav raug tus vajntxwv uas kav tebchaws Axilias tuaj nqa mus tas huv tibsi.”

Cov Axilias Tus Vajntxwv Tuaj

5Vajtswv hais dua ib zaug ntxiv. 6Nws hais tias, “Vim cov neeg no tsis lees paub tus Dej Silau-as uas ntws ntsiag to, thiab lawv ntshai vajntxwv Lexees thiab vajntxwv Pekas tshee hnyo. 7Kuv uas yog tus TSWV yuav coj tus Dej Efalates tuaj tawmtsam lawv, nws muaj zog thiab coob kawg li; nws yog tus vajntxwv uas kav tebchaws Axilias thiab tagnrho nws cov tubrog; nws yuav ntws thoob plaws tej kwj thiab huam puv nkaus ntug; 8nws yuav ntws mus thoob plaws lub tebchaws Yudas, yuav nyab nta yees txij nkaus xubpwg thiab nyab txhua tsav yam huv tibsi.”
 Vajtswv nrog peb nyob! Nws nthuav nws ob phab tis roos tagnrho lub tebchaws.
9Txhua haivneeg, nej cia li ntshai thiab tuaj txoos ua ke los mas! Tej tebchaws uas nyob deb, nej cia li mloog! Nej npaj rawv tos tawmtsam, tiamsis nej ntshai heev! Yog tiag, nej yeej npaj kom txhij, tiamsis nej ntshai kawg. 10Cia li npaj tswvyim, tiamsis yuav ua tsis tiav. Nej yuav ua tsis tau li nej hais, rau qhov Vajtswv nrog nraim peb.

Tus TSWV Ceebtoom rau Tus Cev Vajtswv Lus

11Tus TSWV hais rau kuv thaum nws txhais tes uas muaj hwjchim tuav nkaus kuv, nws ceebtoom kom kuv tsis txhob nrog cov neeg no taug lawv txojkev. Nws hais tias, 12“Tsis txhob koom nrog cov neeg uas tuav hauv ua phem thiab tsis txhob ntshai tej uas lawv ntshai. 13Koj yuav tsum nco ntsoov hais tias kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, kuv yog tus dawbhuv, kuv tib leeg thiaj yog tus uas koj yuav tsum ntshai. 14Rau qhov kuv yog tus dawbhuv kawg nkaus; kuv yuav yog lub pobzeb uas cov Yudas thiab cov Yixalayees dawm ntog. Thiab nws yuav ua ib rooj nta npuj caws tos cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 15Muaj ntau leej dawm ntog; lawv yuav ntog ua rau lawv nqaij ntuag ntshav nrog, lawv yuav mag rooj nta npuj thiab yuav mag lub vojhlua.”

Tsis Txhob Tuavxam Nrog Cov Tuag

16Nej cov uas yog kuv cov thwjtim, nej yuav tsum ceevfaj thiab khaws tej lus samhwm uas Vajtswv muab cob rau kuv ntawd. 17Kuv yuav nyob tos tus TSWV, txawm yog nws zais nws lub ntsejmuag tsis pub Yakhauj tsevneeg pom los kuv tseem tso siab plhuav rau nws.
18Kuv nyob ntawm no nrog cov menyuam uas tus TSWV muab pub rau kuv. Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub zwmtxwv nyob saum lub Roob Xi-oos; nws txib peb los ua cim rau cov neeg Yixalayees.
19Tiamsis tej neeg yuav hais kom nej cia li mus nug cov neeg saib hmoov thiab saib yaig uas lawv hais lus tujtaws. Lawv yuav hais tias, “Puas tsimnyog cov pejxeem mus tuavxam nrog lawv tej vajtswv thiab mus tuavxam nrog cov neeg tuag kom pab cov neeg ciaj?”
20Nej yuav tsum teb lawv hais tias, “Mloog tej lus uas tus TSWV qhia rau nej xwb! Tsis txhob mloog cov neeg txawj saib yaig tej lus, tej uas lawv qhia yuav tsis muaj dabtsi zoo rau nej.”

Lub Sijhawm Txomnyem

21Cov pejxeem yuav taug kev mus thoob plaws lub tebchaws, tsis muaj kev cia siab thiab tshaib plab qaug zog zis. Thaum lawv tshaib plab thiab lawv chim, lawv yuav foom lawv tus vajntxwv thiab lawv tej vajtswv. Lawv yuav tsa qhovmuag ntsia saum ntuj 22lossis saib hauv av, tiamsis tsuas pom muaj kev nyuaj siab thiab kev tsaus ntuj xwb. Luag yuav raws lawv khiav mus rau hauv qhov tsaus ntuj nti ua rau lawv ntshai heev. Lawv yuav khiav tsis dim tej kev txomnyem ntawd ib zaug li.