40

Kev Cia Siab

  1Vajtswv hais tias, “Nplig kuv haivneeg lub siab,
   nplig lawv siab los mas!
  2Txhawb cov neeg uas nyob hauv lub
   nroog Yeluxalees zog.
  Qhia rau lawv hais tias lawv twb
   raug kev txomnyem txaus lawm,
  thiab nimno kuv twb zam lawv tej kev
   txhaum tas lawm.
  Kuv rau txim ob npaug rau lawv tej
   kev txhaum.”

  3Muaj ib lub suab qw hais tias,
  “Kho kev tom roob mojsab qhua tos tus TSWV!
  Kho kev tom tiaj suabpuam kom ncaj rau tus TSWV!
  4Txhub txhua lub kwjha kom puv,
   muab txhua lub roob thiab ncov roob khawb kom tiaj;
  tej qhov zawj muab txhub kom sib txig,
  thiab muab qhov siab thiab qhov qis pheej kom tiaj xwmyeem.
  5Thaum ntawd tus TSWV yuav muab
   nws lub tshwjchim
  uas ci ntsa iab nthuav qhia rau neeg txhua tus pom.
  Tus TSWV yog tus hais tej lus no ntag.”

  6Muaj ib lub suab qw hais tias,
   “Cia li qhia rau sawvdaws!”
  Kuv nug hais tias, “Kuv yuav qhia
   dabtsi?
  Qhia hais tias, txhua tus neeg zoo ib
   yam li tej nroj tsuag;
  lawv ua neej nyob ntev ib yam li tej paj ntoos xwb.
  7Thaum tus TSWV tshuab pa tuaj
   ntsawj tej nroj tsuag qhuav,
  tej paj los yuav zeeg tas; neeg zoo ib
   yam li tej nroj tsuag ntawd.
  8Tej nroj yeej txawj qhuav thiab tej paj yeej txawj zeeg;
  tiamsis peb tus Vajtswv txojlus nyob mus ibtxhis li.”

  9Yeluxalees cia li nce mus rau saum roob siab,
   thiab qhia txojmoo zoo!
  Xi-oos cia li hu nrov nrov tshaj tawm txojmoo zoo!

  10Tus TSWV uas yog Vajtswv nrog nws lub hwjchim
  los thiab nws txhais npab yuav tswjhwm.
  Nws coj nqi zog los rau cov neeg uas nws cawm dim lawm.
  11Nws yuav tu nws pab yaj ib yam li tus tswv yug yaj,
  nws yuav sau zog tej menyuam yaj
   los puag rau ntawm nws ob txhais npab,
  nws yuav muab lawv puag hlo rau hauv nws lub xubntiag,
  thiab ua siab ntev coj tej yaj uas muaj menyuam mos.

Vajtswv yog tus Zoo Tshaj Plaws

  12Leejtwg muaj peevxwm muab phoovtes
   yeem dej hiavtxwv
  saib hnyav npaum li cas lossis muab
   nws txhais tes ntsuas tau lub ntuj?
  Leejtwg muaj peevxwm muab lub ntiajteb no
   sau los ntim rau hauv khob
  lossis muab tej hauv roob thiab tej
   ncov roob los tso rau saum teev luj?
  13Leejtwg thiaj muaj peevxwm qhia
   tau tus TSWV tus Ntsujplig
  lossis ua tau nws tus tuavxam uas qhia nws?
  14Vajtswv nrog leejtwg tuavxam kom nws thoob tsib to nrog,
  thiab leejtwg qhia txojkev ncaj ncees,
   kev txawj ntse, kev totaub thiab kev paub rau nws?

  15Txhua haivneeg twb tsis muaj nqis
   dabtsi rau tus TSWV li,
  twb tsis npaum li teev dej uas nrog ntawm lub tshob los;
  nws suav hais tias lawv zoo li tej
   hmoov av uas lo ntawm rab teev xwb;
  thiab nws nqa tej koog povtxwv sib ib yam li tej hmoov av.
  16Txawm yog tej tsiaj pem Lenpanoos
   los twb tsis txaus tua hlawv fij rau Vajtswv,
  thiab tej ntoo los yeej tsis txaus ua taws hlawv.
  17Tus TSWV suav hais tias txhua haivneeg
  yeej tsis tseemceeb dabtsi thiab tsis muaj nqis
   dabtsi rau tus TSWV hlo li.
  18Nej yuav muab Vajtswv piv rau leejtwg?
  Nej yuav ua li cas piav tau hais tias
   nws tus yam ntxwv zoo li cas?
  19Nws tsis zoo li tus mlom uas neeg puab uas muab kub
  los vuam rau thiab muab saw nyiaj dai rau.
  20Tus neeg pluag uas tsis muaj nyiaj
   tsis muaj kub coj mus fij,
  nws mus xaiv tej ntoo uas tsis txawj lwj coj los fij.
  Nws coj mus rau tus kws txua ntoo txua ib tug mlom
   uas tsis txawj txav taw rau nws.

  21Tsis muaj neeg qhia rau nej paub li los?
   Nej tsis tau hnov dua li los?
  Nej tsis paub hais tias lub ntiajteb no pib li cas los li los?
  22Tus tsim lub ntiajteb no yog tus
   zaum saum lub zwmtxwv uas siab kawg nkaus;
  nws tuaj saud ntsia neeg ntiajteb luaj li tus kooj xwb.
  nws muab lub ntuj nthuav ib yam li daim ntaub qhovrai,
  thiab nthuav lub ntiajteb zoo ib yam
   li lub tsevntaub rau neeg nyob.

  23Nws muab cov nomtswv txo kom poob hwjchim
  thiab ua rau lawv tsis muaj nqis dabtsi hlo li.
  24Lawv zoo ib yam li tej yub zaub uas
   muab cog kiag ces txawm nrhau cag,
  thaum Vajtswv ua pa tej yub zaub
   cia li ntsws thiab tuag tas
  thiab ya ri niab ib yam li tej quavnyab npleg.

  25Vajtswv tus uas dawbhuv nug hais tias,
  nej muab kuv piv rau leejtwg, thiab kuv zoo li leejtwg?
  26Tsa koj ob lub qhovmuag ntsia saum
   nruab ntug saib!
  Leejtwg yog tus tsim tej hnubqub uas koj pom ntawd?
  Nws coj tej hnubqub ntawd tawm
   tuaj ua tsheej pab ib yam li pab tubrog,
  nws paub muaj pestsawg lub thiab
   nws tis npe rau txhua lub nyias muaj nyias npe.
  Nws lub hwjchim thiab lub zog kav
   tej ntawd thiaj tsis muaj ib lub ploj li.

  27Cov Yixalayees, vim li cas nej thiaj yws hais tias
  tus TSWV tsis pom txog nej tej kev txomnyem
  lossis tsis pab thaum nej raug luag
   ua tsis ncaj rau nej?
  28Nej tsis tau paub dua li los? Nej tsis
   tau hnov dua li los?
  Tus TSWV yog Vajtswv tus uas
   muaj sia nyob mus ibtxhis,
  nws tsim tagnrho lub ntiajteb no.
  Nws ibtxwm tsis tsaug leeg lossis qaug zog ib zaug li.
  Tsis muaj leejtwg paub txog nws lub
   siab xav hlo li.
  29Nws ntxiv zog rau tus uas qaug zog
  thiab tus tsaug leeg kom tus ntawd rov muaj zog tuaj.
  30Txawm yog tej hluas los lawv yeej
   txawj qaug zog, thiab cov tub hluas los ntog pujpoog;
  31tiamsis cov neeg uas cia siab ntsoov
   rau tus TSWV yuav muaj zog,
  lawv yuav nthuav tis ya ib yam li tus
   dav.
  Thaum lawv khiav lawv yuav tsis qaug zog,
   thaum lawv mus kev lawv yuav tsis tsaug leeg.