31

Vajtswv Yuav Tsomkwm Lub Nroog Yeluxalees

1Cov neeg uas mus thov kom cov Iziv pab yuav raug puastsuaj lauj! Lawv cia siab rau cov Iziv cov tubrog caij nees, tej tsheb nees ntaus rog thiab cov tubrog. Tiamsis lawv tsis cia siab rau tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv Dawbhuv kom nws pab lawv li. 2Tus TSWV yeej paub tej uas nws ua lawm! Nws tso kev puastsuaj los nws tsis thim nws tej lus rov qab. Nws rau txim rau cov neeg uas ua phem ua qias thiab cov uas pab cov neeg ua phem ua qias ntawd. 3Cov Iziv yog neeg xwb, tsis yog Vajtswv; lawv tej nees yog tsiaj xwb, tsis yog ntsujplig. Thaum tus TSWV xyab tes tuaj, cov neeg uas tuaj pab lawv yuav raug tsuj, thiab lawv cov neeg uas tau kev pab los yuav ntog pawglug, thiab lawv sawvdaws yuav raug puastsuaj ua ke.
4Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Txawm yog cov yug yaj qw thiab nthe npaum twg los tus tsov ntxhuav uas tom tau yaj lawm yeej tsis ntshai thiab tsis khiav li; ib yam li ntawd ntag, yeej tsis muaj ib yam dabtsi txwv tau kuv uas yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus kom khiav tsis txhob tsomkwm lub Roob Xi-oos li. 5Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav tsomkwm thiab tiv thaiv lub nroog Yeluxalees ib yam li tus noog ya saum nws lub zes tsomkwm nws cov menyuam ntag.”
6Vajtswv hais tias, “Haivneeg Yixalayees, nej ua txhaum rau kuv thiab tawmtsam kuv lawm. Tiamsis nimno nej cia li rov los cuag kuv! 7Hnub ntawd nej txhua tus yuav muab tej mlom nyiaj mlom kub uas nej nchuav ntawd sau huv tibsi coj mus povtseg. 8Cov Axilias yuav raug puastsuaj tas rau hauv tshavrog, tiamsis tsis yog neeg lub hwjchim ua. Cov Axilias yuav khiav tawm hauv tshavrog, thiab lawv cov tub hluas yuav raug ntes mus ua luag qhev. 9Lawv tus huabtais yuav ntshai heev thiab khiav tshee hnyo lawm, thiab cov nomtswv los ntshai kawg nkaus li, lawv yuav muab lawv tej chij ua rog tso povtseg huv tibsi.” Tus TSWV uas muaj lub chaw pehawm nyob saum Roob Xi-oos, thiab muaj lub cubtawg uas hlawv khoom fij nyob hauv lub nroog Yeluxalees yog tus hais ntag.